Uchwały - 2010 rok

Uchwała Nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r.

 

Uchwała Nr XLI/240/2010
Rady Powiatu  Średzkiego
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 53 ustawy z dna 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

 • 1. Obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji istraży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,
 • 2. Szczegółowość projektu uchwały budżetowej,
 • 3. Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej,
 • 4. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

§ 2.1. Projekt budżetu opracowuje - przy pomocy skarbnika, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży - Zarząd Powiatu.

            2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, sporządzają i przekładają Zarządowi Powiatu materiały planistyczne, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, w zakresie swojej właściwości.

            3. Radni oraz mieszkańcy Powiatu mogą zgłaszać wnioski dotyczące budżetu w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski te podlegają weryfikacji ze strony Zarządu Powiatu i są włączone do projektu w miarę możliwości finansowych budżetu.

§ 3.1. Zarząd Powiatu - uwzględniając wskaźniki budżetowe wynikające z założeń polityki finansowej państwa na dany rok budżetowy, ustala wytyczne do opracowania materiałów planistycznych, określając w nich w szczególności :

 • 1) prognozę wielkości dochodów własnych powiatu z poszczególnych źródeł,
 • 2) zestawienie obligatoryjnych wydatków powiatu, wynikających z:

a) zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań,

b) nakładów   związanych   z   przyjętymi   przez   radę   powiatu

    programami inwestycyjnymi,

c) nakładów związanych z zakupami inwestycyjnymi,

d) realizacji obowiązkowych zadań wynikających z zawartych porozumień.

3) prognozowane wielkości cen towarów i usług oraz wzrostu wynagrodzeń

4)  ilości planowanych etatów w jednostkach organizacyjnych powiatu.

2. Na podstawie prognozy dochodów, zestawienia obligatoryjnych wydatków powiatu, o których mowa w ust. l, Zarząd Powiatu dokonuje wstępnego podziału prognozowanych dochodów i wydatków na poszczególne rozdziały działalności powiatu i przekazuje w tym zakresie skarbnikowi powiatu, kierownikom wydziałów starostwa powiatowego, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kierownikom służb, inspekcji i straży.

3. W terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy, Zarząd Powiatu, w drodze uchwały, określi zadania ze sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w danym roku budżetowym mogą być zlecane podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 4.1. Kierownicy jednostek powiatowych, wydziałów starostwa opracowując materiały planistyczne - uwzględniają zadania własne powiatu, zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane w imieniu powiatu przez daną jednostkę organizacyjną, zadania realizowane przez jednostkę na mocy zawartych porozumień, a także zadania, które winny być ujęte w Wieloletniej Prognozie  Finansowej, o której mowa w art. 226 i n. ustawy o finansach publicznych - dla których dana jednostka została ustalona jako właściwa przez Radę Powiatu.

2. Kierownicy właściwych jednostek i wydziałów starostwa opracowują materiały planistyczne obejmujące wielkość planowanych dochodów jednostki ze wskazaniem źródeł dochodów oraz wielkość planowanych wydatków jednostki.

3. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku opracowują także materiały zawierające dane o wielkości planowanych dochodów i wydatków nimi finansowanych.

4. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, kierownicy jednostek opracowują na formularzach określonych przez Zarząd Powiatu w pełnej szczegółowej klasyfikacji budżetowej w terminie określonym w § 5 ust.4.

5. Do materiałów planistycznych, kierownicy jednostek dołączają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem podstaw kalkulacji.

§ 5.1. W terminie do dnia 30 września Zarząd Powiatu informuje kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o wstępnych wielkościach planowanych na rok budżetowy dochodów własnych powiatu, inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz liczbie etatów.

2. W terminie do 30 września Zarząd Powiatu określa wzory formularzy wraz z objaśnieniami, o których mowa w § 4 ust. 4 i przekazuje je kierownikom jednostek powiatu o których mowa w ust. l, celem skalkulowania wielkości dochodów i wydatków budżetu powiatu.

3.  Zarząd Powiatu w terminie 8 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wstępnych informacji o planowanych na rok budżetowy kwotach dochodów z tytułu:

1)  części subwencji oświatowej,
2)  części subwencji równoważącej,
3)  części subwencji wyrównawczej,
4)  udziału we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
5)  dotacji celowych z budżetu państwa,
6)  dochodów związanych z realizacją zadań rządowych,

 7) innych dochodów rządowych należnych powiatowi na podstawie odrębnych przepisów, informuje kierowników jednostek powiatu o których mowa w ust. l o wstępnych wielkościach dochodów i wydatków w układzie dział rozdział klasyfikacji budżetowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań rządowych.

4. Kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy powiatowych służb inspekcji i straży przekładają materiały planistyczne w terminie nie później niż do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz plany dochodów związanych z realizacją zadań rządowych.

5. Planowane wielkości dochodów i wydatków winny być zgodne z otrzymaną informacją przekazaną przez Zarząd Powiatu.

6. Zarząd Powiatu, po dokonaniu weryfikacji materiałów planistycznych oraz uwzględnieniu obowiązujących zasad opracowywania projektu budżetu wynikających z przepisów oraz ustalonych przez Radę Powiatu, opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przekłada Radzie Powiatu (za pośrednictwem Przewodniczącego Rady) iRegionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6. Projekt uchwały budżetowej oraz załączniki do uchwały zawierają dane określone w art. 212 oraz art. 214 i n. ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza uzasadnienie, które winno zawierać:

1) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji,
2) w zakresie wydatków - uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków oraz podstaw kalkulacji ich wysokości,
3) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego lub rozdysponowaniem nadwyżki oraz rozchodów budżetu,
4) omówienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu,
5) informacje o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmującą co najmniej nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowana wielkość wydatków i zakres rzeczowy zadania,

6) informacje o realizacji zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 8.1. Dane z materiałów planistycznych, o których mowa powyżej, Zarząd Powiatu wykorzystuje przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest zgodnie z art. 226 i n. ustawy o finansach publicznych.

§ 9.1.Przewodniczący Rady Powiatu niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady.

2. Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej.

3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie przewidywanego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

4. Opinie komisji przedstawione są Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która w terminie 7 dni od daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię i przekładają Zarządowi Powiatu.

5. W posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opiniującej projekt uchwały budżetowej uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy.

§ 10.1. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią komisji, przedkłada Radzie Powiatu projekt uchwały    budżetowej   wraz    z    wnioskami,    uwagami    oraz    opinią   Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przyjęte przez Zarząd propozycje zmian przedstawiane są w formie autopoprawek na sesji budżetowej.

2. Zarząd Powiatu przekazuje jednostkom budżetowym w terminie określonym w art. 248 ust 1 ustawy o finansach publicznych, informacje o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w szczegółowości:

1)  dochody - dział, rozdział, paragraf,
2) wydatki - nie mniejsze niż dział, rozdział, grupy wydatków.

§ 11.1. Przewodniczący Rady Powiatu ustala porządek sesji budżetowej i wyznacza jej termin, który umożliwia Radzie Powiatu podjęcie uchwały budżetowej przed rozpoczęciem roku budżetowego.

2. Wyznaczenie innego terminu sesji budżetowej wymaga wskazania przez Przewodniczącego Rady okoliczności, które uniemożliwiły podjęcie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:

 • 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
 • 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • 3) przedstawienie opinii komisji stałych,
 • 4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii ( wniosków komisji),
 • 5) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
 • 6) dyskusja nad proponowanymi poprawkami oraz ich przegłosowanie,
 • 7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • 8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonym przez Zarząd, uwzględniającym autopoprawki i przegłosowane przez Radę Powiatu poprawki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ mgr Zofia Kaźmierska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/240/2010
Rady Powiatu  Średzkiego
z dnia 22 czerwca 2010 roku

 

Na podstawie art. 53 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji organu stanowiącego należy określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Od 01 stycznia 2010 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o finansach publicznych, w związku z czym zaistniała potrzeba określenia ww. zakresu, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych.  
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest faktycznie uzasadnione.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.".
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.", w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin , odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010.
w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2010.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mącznikach gm. Środa Wlkp., zajętej pod drogę powiatową
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy gmina Nowe Miasto.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032"
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.