Uchwały - 2010 rok

Uchwała Nr XLII/250/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r.

Publikacja uchwały: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2010 r. Nr 231 poz. 4293. 

Uchwała Nr XLII/250/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty
oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami" przysługujących Powiatowi Średzkiemu i jego jednostkom podległym, zwanymi dalej „ wierzycielami" od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami".

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) należnościach, należy przez to rozumieć należności pieniężne przypadające od dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia zapłaty należności według stanu na dzień podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i do zapłaty pozostały odsetki i koszty dochodzenia należności - sumę tych należności ubocznych,

2)  uldze należy przez to rozumieć umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności.

3. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności, w stosunku do których zasady i tryb stosowania ulg umarzania, odraczania opłat oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2. Wierzyciel umarza należności, jeżeli:

 • 1) kwota należności nie przekracza dwukrotności wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • 2) są przedawnione,
 • 3) nie można ustalić dłużnika, miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu,
  bądź jego siedziby.

§ 3.1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 379/5 z 28.12.2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z poźn. zm.).

§ 4.1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

 • 1) dłużnik - będący osobą fizyczną - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
 • 2) dłużnik - niebędący osobą fizyczną - został wykreślony z właściwego rejestru,
  a należność nie została ściągnięta w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego
  lub upadłościowego i odpowiedzialność z tego tytułu nie przechodzi na osoby trzecie,
 • 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
 • 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
 • 5) ściągniecie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu,
 • 6) jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi i gospodarczymi.

2. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Należność pieniężna może być umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela (z urzędu), a w sytuacji określonej  w ust.1 pkt 5 - tylko na wniosek dłużnika.

4. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek za zwłokę. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

§ 5.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika, termin spłaty całości lub części należności może być odroczony lub płatność należności może być rozłożona na raty.

2. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności powinien być należycie umotywowany, złożony w formie pisemnej wraz z dokumentami niezbędnymi do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

3. Ulgi, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane, gdy jest prawdopodobne, że spowoduje to możliwość spłaty należności.

 § 6.1. Umorzenie należności w całości lub w części oraz odroczenie terminu spłaty całości
lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje
w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadkach wymienionych w § 4 ust.1, pkt 1, 2 i 3 czynności, o których mowa w ust. 1 następują na podstawie jednostronnego oświadczenia woli uprawnionego organu - decyzji dyrektora/kierownika jednostki podległej lub uchwały Zarządu Powiatu.

§ 7.1. O zastosowaniu ulgi nie informuje się zobowiązanego, jeżeli ulgę zastosowano
z urzędu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dla skuteczności ulgi wymagane jest podpisanie umowy
z dłużnikiem.

2. W przypadku udzielenia ulgi na wniosek - informuje się dłużnika, że ulga podlega cofnięciu, gdy uzasadnienie wniosku nie odpowiada stanowi faktycznemu lub dołączone do wniosku dowody okazały się nieprawdziwe, a w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty - gdy niedotrzymany został ustalony termin płatności.

§ 8.1. Jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty:

 • 1) dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zastosowania ulgi - umorzenia należności, a także odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty w roku budżetowym dokonuje dyrektor/kierownik właściwej jednostki podległej, określonej
  w § 1 uchwały,
 • 2) dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zastosowania ulgi - umorzenia należności, a także odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty na okres do 3 lat dokonuje Zarząd Powiatu.

2. Jeżeli wartość zadłużenia przekracza kwotę wymienioną w ust. 1 pkt 2 lub termin odroczenia płatności należności lub rozłożenia płatności na raty przekracza okres 3 lat  - decyzje o zastosowaniu ulgi podejmuje Zarząd Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu  i Finansów Publicznych Rady Powiatu.

§ 9.1.. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek podległych składają Zarządowi Powiatu informację o udzielonych ulgach w roku budżetowym, w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego jednostki.

2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu informację o udzielonych umorzeniach kwot należności oraz o odroczonych terminach płatności i rozłożeniach płatności należności na raty w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu.

§ 10. Tracą moc:

 • 1) UchwałaNrV/35/2007RadyPowiatuŚredzkiegozdnia 20 marca 2007 r. w sprawie
  szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosujesięprzepisówustawy-Ordynacjapodatkowaprzypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
 • 2) 2) Uchwała Nr XV/101/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.                                                           

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego
i dyrektorom/kierownikom jednostek podległych.

§ 12. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do należności pieniężnych powstałych przed dniem wejścia jej w życie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/250/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała ma zastosowanie w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego. Organami uprawnionymi do stosowania ulg są dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Zarząd Powiatu w przypadkach określonych w niniejszej uchwale. Na dzień przedłożenia projektu uchwały wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego równa jest czterokrotnej wartości opłaty dodatkowej pobranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska" za polecenie przesyłki listowej (2,20 zł x 4 =  8,80 zł).

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.".
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.", w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin , odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010.
w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2010.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mącznikach gm. Środa Wlkp., zajętej pod drogę powiatową
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy gmina Nowe Miasto.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032"
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.