Uchwały - 2010 rok

Uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r.

                                                                                                      

Uchwała Nr XLII/241/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215,  222, 235, 236, 237 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/205/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok, zmienioną uchwałą nr XXXVII/207/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2010 r., uchwałą 399/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2010 r., uchwałą nr XXXVIII/211/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r., uchwałą nr 415/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  21 kwietnia 2010 r., uchwałą nr XXXIX/226/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r., uchwałą nr 434/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  31 maja 2010 r., uchwałą nr XLI/238/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r., uchwałą nr 450/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą nr 469/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 sierpnia 2010 r., uchwałą nr 473/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.,   wprowadza się następujące zmiany:

 • 1. w § 1 ust. 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu                                                 

o kwotę            238.267,- 
do kwoty          45.560.932,-                 

zwiększa się dochody bieżące

o kwotę     842.564,-
do kwoty    36.302.028,-                                                                                   

zmniejsza się dochody majątkowe

o kwotę            604.297,-
do kwoty          9.258.904,-                                                                                                    

 • 2. w § 1 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:„ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

w wysokości     199.801,-
zgodnie z załącznikiem nr 8a"

 • 3. w § 1 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:„dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

w wysokości     2.086.381,-
zgodnie z załącznikiem 9a"

4. w § 1 ust. 2 skreśla się pkt 5a)

5. w § 1 ust.2  skreśla się pkt 6)

6. w § 1 ust. 2 punkty dotychczas oznaczone jako 7 - 11 oznacza się jako 6 - 10.

7. w § 1 ust. 2 pkt 7)

zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska

o kwotę            80.000,-
do kwoty          645.998,-

8. w § 2 ust. 1

zmniejsza się wydatki budżetu powiatu

o kwotę            464.008,-
do kwoty          53.213.653,-

- zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę      320.733,-
do kwoty    36.435.767,-

 • - zmniejsza się wydatki majątkowe

o kwotę      784.741,-
do kwoty    16.777.886,-

9. w § 2 ust. 2 pkt 1) załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5a.

10. w § 2 ust 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:„wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t

w wysokości     199.801,-
zgodnie z załącznikiem nr 8b". 

11.  w § 2 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:„wydatki realizowane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

w wysokości                 2.086.381,-
zgodnie z załącznikiem 9b".                                                                                                                         

12. w § 2 ust. 2 skreśla się pkt 5a).

13. w § 2 ust. 2 skreśla się pkt 6).

14. w § 2 ust. 2 punkty dotychczas oznaczone jako 7-11 oznacza się jako 6-10.

15. w § 2 ust. 2 pkt 7)

zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

o kwotę            80.000,-
do kwoty          645.998,-                                                                                     

16. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

17. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

 • 1. łączną kwotę planowanych przychodów 8.862.861,-
 • 2. łączną kwotę planowanych rozchodów 1.210.140,-

Deficyt budżetu w kwocie 7.652.721,- zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3."

18. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.096.835,- zgodnie  z załącznikami nr 10-12, 20, 23,

 • 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 827.816,- zgodnie z załącznikami 13 - 16".

19. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

 • 1) przychody w wysokości 1.193.933,-
 • 2) wydatki w wysokości 1.168.205,-

zgodnie z załącznikiem nr 17".

20. w § 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 7.652.721 zł".

21. w § 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 8.486.820 zł".

22. § 11 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

 • 1) ogólną w wysokości 89.000 zł,
 • 2) celowe w wysokości 412.552 zł, z przeznaczeniem na:
 • a) fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 17.159 zł,
 • b) odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 126.711 zł,
 • c) na wydatki związane z ochroną środowiska wysokości 268.652 zł".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5b, 8b, 9a, 9b, 11, 13, 17, 19, 20, 22a, 22b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 6a, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Gniotowski

Załączniki:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4 - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 6a - do pobrania
- załącznik nr 7a - do pobrania
- załącznik nr 7b - do pobrania
- załącznik nr 8 - do pobrania
- załącznik nr 9 - do pobrania
- załącznik nr 10 - do pobrania
- załącznik nr 11 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13a - do pobrania
- załącznik nr 13b - do pobrania

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XLII/241/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września 2010 r.

 

 • 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 238.267,- w tym w rozdziałach:

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  50.000,-

Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XLVIII/708/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2010 roku (pismo informujące o przyznaniu środków z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DT.III-5430-85/7/09 z dnia 18 czerwca 2010 r.)

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

60014 Drogi publiczne powiatowe         - 485.612,-

Powyższe zmniejszenie jest wynikiem następujących zmian:

 • a) zwiększenia o kwotę 27.066,- otrzymaną z gminy Zaniemyśl, tytułem rozliczenia wspólnie zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki". Środki te stanowią część środków otrzymanych przez gminę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, należnych powiatowi jako refundacja wydatków przeznaczonych na przebudowę odcinka drogi powiatowej. Rozliczenie dotyczy zadania realizowanego w 2009 roku w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą a Powiatem z dnia 30 października 2009 r.,
 • b) zwiększenia o kwotę 12.000,- w związku z uzyskaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie poręczy drogowych,
 • c) zmniejszenia o kwotę 524.678,- środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą, zaplanowanych dotychczas w budżecie na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka". Zmniejszenia środków dokonano na podstawie aneksu z 16 kwietnia 2010 r. do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a gminą Nowe Miasto nad Wartą z dnia 11 lutego 2010 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków. Stosownego zmniejszenia gmina Nowe Miasto dokona na sesji w dniu 30 września 2010 r.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.635,-

Powyższe zwiększenie jest wynikiem uzyskania ponadplanowych dochodów powiatu w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

75020 Starostwa powiatowe      92.000,-
Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym dotyczy:

a) zatrzymania wadium w kwocie 2.000,- uzyskanego od firmy BATIMPEX Przemysław Bartkowiak z Sierakowa, która brała udział w przetargu na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego",
b) uzyskania wpływów w kwocie 90.000,- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat.                

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw     186.380,

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem:

 • a) wyższych aniżeli planowano wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej, pobieranej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego - 80.000,-
 • b) wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 78.000,- oraz z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdów na drogach powiatowych w kwocie 28.380,- pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych.                                                                                                                                                     

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego         25.992,-

Na podstawie pisma Ministra Finansów znak. ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwiększa się  część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25.992,- z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych.

80130 Szkoły zawodowe           11.634,-

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli planowano wpływów:

 • - za wydanie duplikatów świadectw - 261,-
 • - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 6.873,-
 • - za udział w organizowanym kursie na operatorów kombajnów zbożowych - 3.300,-
 • - z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - zbitą szybę podczas włamania do sali gimnastycznej oraz za paliwo do nauki jazdy - 1.200,-

85218 Placówki opiekuńczo - wychowawcze    -78.332,-

Zmniejszenie planu dochodów jest wynikiem następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 1.287,- planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie - uszkodzenie sufitów w wyniku zalania w siedzibie przy ul. Szkolnej 2  w Środzie Wlkp. Po stronie wydatków kwotę 1.287,- przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia.

b) zmniejszenia o kwotę 79.619,- w związku z podpisaniem aneksu  do umowy  o dofinansowanie projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim". W wyniku  przeprowadzonego przetargu na adaptację obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zmianie uległa zaplanowana wartość robót, a w konsekwencji całkowita wartość projektu.  

85395 Pozostała działalność         285.041,-
Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

85410 Internaty i bursy szkolne      43.529,-
Zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.529,- dokonuje się w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli zakładano wpływów z tytułu wynajmu pokoi internatu w tym w:

 • a) Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 14.972,-
 • b) Zespole Szkół Rolniczych o kwotę 28.557,-

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  80.000,-
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o wpływy uzyskiwane z opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 464.008,- w tym w rozdziałach:

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe             50.000,-

Zwiększenie planu wydatków o środki pochodzące z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Kwota ta przeznaczona jest na zakup węgla, znaków do oznakowania przejazdów kolejowych, remont stacji Środa Miasto oraz przegląd parowozu.

60014 Drogi publiczne powiatowe         996.282,-

Powyższa kwota jest wynikiem następujących zmian:

 • a) zwiększenia o kwotę 52.000,- z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
 • b) zwiększenia o kwotę 28.380,- z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Utworzenie stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy ",
 • c) zmniejszenia o kwotę 1.049.315,- środków zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka", w tym kwota 524.678,- stanowi pomoc finansową z gminy Nowe Miasto nad Wartą, a kwota 524.637,- środki własne powiatu,
 • d) zmniejszeniu o kwotę 35.347,- środków zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy na odcinku od Solca do drogi krajowej nr 11". Ponadto dokonuje się zmian źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji: zmniejszenia o kwotę 81.000,- ze środków własnych, zaś zwiększenia o kwotę 45.653,- środków pochodzących z kredytu bankowego,

Realizacja zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych.

 • e) zwiększeniu o kwotę 8.000,- środków własnych na wykonanie studium wykonalności do zadania pn. „dokumentacja, w tym projekt przebudowy ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińska". Przedmiotowa zmiana związana jest z możliwością uzyskania dofinansowania realizacji przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet II, Działanie 2.2. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                3.000,- 

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000,- przeznaczoną na pomoc finansową dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na likwidację skutków powodzi na drogach gminnych.

Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

75020 Starostwa powiatowe      351.160,-

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 351.160,- z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

 • Ø „zakup drukarki termotransferowej" na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu - 6.000,-
 • Ø „modernizacja budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp." - 345.160,-.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym.

75818 Rezerwy ogólne i celowe            - 45.106,-

Ustala się nową wartość rezerwy celowej na kwotę 412.552,-.

Powyższe jest wynikiem likwidacji rezerwy przeznaczonej na:

 • a) pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 42.106,-. Środki na ten cel zostały przekazane szkołom po zmianach dokonanych uchwałą nr 473/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2010 r., zaś rezerwa ustalona była w kwocie wyższej aniżeli środki niezbędne na zabezpieczenie skutków awansu,
 • b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000,-. Zmniejszenia dokonano w celu wygospodarowania środków na pomoc finansową dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie skutków klęski powodzi.

80110 Gimnazja            12.840,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • Ø zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.640,- z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zwiększenia dokonano związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r., ustalającym nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od dnia 1 września 2010 r. Część środków na ten cel została przekazana szkołom po zmianach dokonanych uchwałą nr 473/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. Jednakże środki przyznane Zespołowi Szkół Rolniczych w pełni nie zabezpieczały wydatki na ww cel, stąd dokonanie zwiększenia jest w pełni zasadne,  

 • Ø przeniesienia kwoty 1.200,- z rozdziału 80130.

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych.

80111 Gimnazja specjalne             13.963,-

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz  z pochodnymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r., ustalającym nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od dnia 1 września 2010 r.

80120 Licea ogólnokształcące                               19.648,-

Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia:

 • Ø o kwotę 3.656,- planu wydatków w Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r., ustalającym nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od dnia 1 września 2010 r.,
 • Ø o kwotę 15.992,- z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych - Liceum Ogólnokształcącym. Kwota pochodzi ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.

80123 Licea profilowane                 2.329,-

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz  z pochodnymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r., ustalającym nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od dnia 1 września 2010 r.

80130 Szkoły zawodowe           -171.515,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • a) zmniejszenia o kwotę 186.493,- planu dotacji podmiotowej z budżetu dla szkół niepublicznych, w związku ze zmniejszeniem w roku szkolnym 2010/2011 liczby uczniów,
 • b) zmian w planie Zespołu Szkół Rolniczy polegających na:
 • Ø zwiększeniu o kwotę 8.452,- z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r., ustalającym nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od dnia 1 września 2010 r.,
 • Ø zmniejszeniu o kwotę 1.200,- celem przeniesienia do rozdziału 80110.
 • c) zwiększenia w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych:
 • Ø o kwotę 5.372,- z przeznaczeniem na zakup usług,
 • Ø o kwotę 354,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 80148 i 85410.
 • d) zwiększenia o kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych - Zespole Szkół Zawodowych. Kwota pochodzi ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
 • e) zmniejszenia o kwotę 8.000,- środków własnych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.".

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne         4.766,-

Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych polegających na:

 • zwiększeniu o kwotę 4.800,- w tym: 2.400,- na zakup energii oraz 2.400,- na zakup usług - odprowadzanie ścieków,
 • zmniejszeniu o kwotę 34,- celem przeniesienia do rozdziału 80130.

85204 Rodziny zastępcze          -  18.453,-

Powyższa kwota jest wynikiem zmniejszenia o kwotę 18.453,- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie celem przeniesienia do rozdziałów 85218, 85321 i 85395.  
Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 1.600,- z planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do planu Starostwa Powiatowego. Przedmiotowe przeniesienie jest niezbędne celem zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków w związku z przyjęciem dziecka z powiatu średzkiego do rodziny zastępczej na terenie powiatu poznańskiego. Wobec powyższego konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu poznańskiego.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie           - 67.832,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • a) zwiększenia o kwotę 1.287,- w związku z uzyskanymi dochodami od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia,
 • b) zwiększenia o kwotę 10.500,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 85204.

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 • c) zmniejszenia o kwotę 79.619,- w związku ze zmianą całkowitej wartości realizowanego projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim". W wyniku przeprowadzonego przetargu na adaptację obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zmianie uległa zaplanowana wartość robót. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                             4.000,-

Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wyniku przeniesienia z rozdziału 85204.      

85395 Pozostała działalność       288.994,-

Powyższa kwota jest wynikiem zwiększeń:

 • a) o kwotę 285.041,- wydatków finansowanych z dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonych na projekt systemowy pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • b) o kwotę 3.953,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 85204.

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.                    

85410 Internaty i bursy szkolne                   4.480,-

Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych polegających na:

 • zwiększeniu o kwotę 4.800,- w tym: 2.500,- na zakup energii oraz 2.300,- na zakup usług - odprowadzanie ścieków,
 • zmniejszenia o kwotę 320,- celem przeniesienia do rozdziału 80130.

90095 Pozostała działalność           80.000,-

Ustala się nową wartość rezerwy celowej pn. „na wydatki związane z ochroną środowiska" na kwotę 268.652,- w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

3. W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami  i paragrafami w następujących jednostkach:

 • - Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • - Zespole Szkół Rolniczych,
 • - Zarządzie Dróg Powiatowych,
 • - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • - Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej,
 • - Starostwie Powiatowym.

4. W załączniku nr 3 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 702.275 zł.

Po dokonaniu zmian o których mowa powyżej zachodzi konieczność zmian
w zapisach § 7 pkt  2 uchwały dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu i określenie limitu na kwotę 7.652.721 zł.

5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej  - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2010", polegających na:

 • a) zmniejszeniu o kwotę 52.272,- środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w m. Jeziory Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl" w tym: kwota 14.643,- stanowi pomoc finansową z gminy Zaniemyśl, 22.986,- dofinansowanie z budżetu państwa oraz kwota 14.643,- finansowana z kredytu bankowego. Dodatkowo, ponieważ kwota na realizację zadania po przeprowadzonym przetargu okazała się niższa aniżeli planowana, dokonuje się rozszerzenia zakresu zadania o wykonanie poręczy ochronnych.

Stosownego zmniejszenia o kwotę 14.643,- na realizację przedmiotowego zadania gmina Zaniemyśl dokonała na sesji w dniu 13 września 2010 r. Na tej samej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o przeznaczeniu ww. kwoty na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej   nr 3736P w miejscowości Śnieciska".

 • b) zmniejszeniu o kwotę 1.049.315,- środków zaplanowanych dotychczas w budżecie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka", w tym kwota 524.678,- stanowi pomoc finansową z gminy Nowe Miasto nad Wartą, a kwota 524.637,- finansowana z kredytu bankowego,
 • c) zmniejszeniu o kwotę 35.347,- środków zaplanowanych dotychczas w budżecie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy na odcinku od Solca do drogi krajowej nr 11". Ponadto dokonuje się zmian źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji: zmniejszenia o kwotę 81.000,- środków własnych oraz zwiększenia o kwotę 45.653,- środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • d) zmniejszeniu o kwotę 8.000,- środków własnych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.",
 • e) zwiększeniu o kwotę 8.000,- środków własnych na realizację zadania pn. „Dokumentacja, w tym projekt przebudowy ulic Brodowiskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińska. Dotychczas w budżecie zadanie zaplanowane było pod nazwą „Projekt przebudowy ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińska". Jednakże w ramach środków zwiększenia wykonane ma zostać studium wykonalności, stąd zmiana nazwy.
 • f) zmniejszeniu o kwotę 79.619,- pochodzącą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowanych dotychczas w budżecie na realizację inwestycji pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim",
 • g) wprowadzeniu nowych zadań:
 • - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3736P w miejscowości Śnieciska" - 52.272,- w tym: 14.643,- stanowi pomoc finansową z gminy Zaniemyśl, 22.986,- dofinansowanie z budżetu państwa, 14.643,- z kredytu bankowego,
 • - „Utworzenie stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy" w kwocie 28.380,- finansowane ze środków własnych powiatu,
 • - „Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp." - 345.160,- finansowane z kredytu bankowego,
 • - „Zakup drukarki termotransferowej" na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu - 6.000,- ze środków własnych powiatu.

6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 17 pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 r.". Zmiany dotyczą:

 • a) zwiększenia w planie ZSR Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie przychodów o kwotę 31.370,- uzyskanych z tytułu świadczenia drobnych usług rolniczych, ze sprzedaży złomu, wyższych aniżeli zakładano wpływów ze sprzedaży zbóż, wpływu odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz uzyskania dopłaty do materiału siewnego. O tą samą kwotę (zwiększa się wydatki bieżące, w tym na wypłatę odpraw pracowniczych w związku z likwidacją Gospodarstwa - 29.450,-. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami,
 • b) przeniesień między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 19 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz  innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" polegających na uwzględnieniu w planie wydatków projektów:

 • Ø „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota wydatków w roku 2010 wynosi 318.481,- w tym: ze środków pochodzących z dotacji 270.709,-. Pozostała kwota 47.772,- to środki pochodzące z: budżetu krajowego - 14.332,-, środki własne powiatu - 16.349,- oraz środki z PFRON - 17.091,-
 • Ø „Postaw na przyszłość", realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota wydatków w roku 2010 wynosi 2.347.991,- i w całości finansowana jest ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa, w tym kwota 352.199,- to środki Funduszu Pracy z budżetu krajowego, zaś kwota 1.995.792,- stanowi refundację środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Funduszu Pracy i dokonywana jest w formie płatności ze środków europejskich.

W przedmiotowym załączniku ujęte są również projekty:

 • Ø realizowany od 2009 roku przez Zespół Szkół Zawodowych pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkól Zawodowych w Środzie Wlkp., w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości"
 • Ø realizowany w 2010 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim".

Dotychczas w budżecie powiatu jako źródło finansowania ww. projektów wskazana była dotacja rozwojowa. W związku z podpisaniem aneksów do umów stanowiących podstawę realizacji przedmiotowych projektów w budżecie powiatu dokonano odpowiednich zmian w planie dochodów i wydatków, stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.".
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.", w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin , odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010.
w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2010.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mącznikach gm. Środa Wlkp., zajętej pod drogę powiatową
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy gmina Nowe Miasto.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032"
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.