Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr VI/ 35/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r.


Publikacja uchwały:
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 lipca 2011r. Nr 197, poz. 3120

Uchwała Nr VI/ 35/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o zawodniku - rozumie się przez to osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu.

§ 2. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej określa Regulamin przyznawania nagród sportowych i wyróżnień, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody, o których mowa  w § 2.1 określa Rada Powiatu Średzkiego w uchwale budżetowej.

 

§ 4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Starosta Średzki.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/155/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/ 35 /2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie utraciła moc ustawa o kulturze fizycznej, która stanowiła podstawę prawną obowiązujących dotychczas przepisów prawa miejscowego w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień sportowych. Proponowana uchwała została oparta o nową podstawę prawną i tylko nieznacznie zmienia bądź porządkuje przepisy powiatowe obowiązujące dotychczas w tym zakresie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

                       

Załącznik
do Uchwały VI/35/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 marca 2011 roku

Regulamin przyznawania nagród sportowych i wyróżnień

1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Powiatu Średzkiego zwane dalej nagrodami i wyróżnieniami.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom za zajęcie:
a) od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie,
b) od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się trenerom i innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w szczególności zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w pkt 2 ppkt a), b).

4. Nagrody i wyróżnienia mają charakter indywidualny.

5. Wyróżnienia mogą mieć formę pucharów, statuetek i dyplomów.

6. Nagrody dla zawodników mogą mieć formę finansową lub rzeczową do wysokości:
a) 1.500,00 zł w przypadku nagród za zajęcie miejsc, o których mowa w pkt 2 ppkt a),
b) 700,00 zł w przypadku nagród za zajęcie miejsc, o których mowa w pkt 2 ppkt b).

7. Nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością
i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu mogą mieć formę finansową lub rzeczową do wysokości:
a) 1.000,00 zł w przypadku nagród za zajęcie przez zawodnika miejsc, o których mowa w pkt 2 ppkt a),
b) 500,00 zł w przypadku nagród za zajęcie przez zawodnika miejsc, o których mowa w pkt 2 ppkt b).

8. Formę oraz wysokość poszczególnych nagród ustala Starosta Średzki.

9. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Starosta Średzki z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
b) związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej,
c) organów jednostek samorządu terytorialnego,
d) osób fizycznych i innych podmiotów,

spośród kandydatów, których wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

10. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub siedziby,
2) imię i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody oraz jego adres zamieszkania,
3) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokości osiągnięć sportowych, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznana,
4) miejscowość, data sporządzania wniosku oraz podpis wnioskodawcy,
5) do wniosku powinny być załączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodnika, o których mowa w pkt 2 potwierdzone przez właściwy związek sportowy.

11. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,
b) pisemnej rezygnacji kandydata,
c) braków formalnych.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.04.00-30-068/11, pn. „Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie", podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty.
w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2012 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zaopiniowania zmiany do wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku.
uchylająca Uchwałę Nr VIII/26/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego z przeznaczeniem na roczną nagrodę dla uczniów szkół.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Rzemieślniczej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe)".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/131/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-065/11, pn. „Wiedza i umiejętności droga do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej", podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli i umiejętności praktyczne uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., ...
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Powiat Średzki spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/243/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
wyrażająca opinię o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2011.
uchylająca Uchwałę Nr XXIX/203/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................... - zamieszkałego w ................................., z dnia 11 stycznia 2011 r. na działanie Starosty Średzkiego.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.