Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Uchwała Nr X/58/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok, zmienioną uchwałą nr 31/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 roku, uchwałą nr VI/33/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011, uchwałą nr 70/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 r., uchwałą nr 71/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2011 r., uchwałą nr VII/45/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą nr VIII/48/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu

o kwotę         647,-
do kwoty         48.614.917,-
zwiększa
się dochody bieżące
o kwotę 758.647,-  
do kwoty  37.527.520,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 1)

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

o kwotę         6.465,-
do kwoty         6.235.817,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 3)

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.

o kwotę       5.067,-
do kwoty         254.913,-

4. w § 1 ust. 2 pkt 4)

zwiększa się dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

o kwotę         393.740,-
do kwoty         9.024.154,-

5. w § 2 ust. 1

zwiększa się wydatki budżetu powiatu

o kwotę          758.647,-
do kwoty         51.630.785,-
zwiększa się
wydatki bieżące
o kwotę          758.647,-
do kwoty         37.481.311,-

6. w § 2 ust 2 pkt 1)

zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

o kwotę          6.465,-
do kwoty         6.235.817,-

7. w § 2 ust. 2 pkt 3)

zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.

o kwotę          5.067,-
do kwoty         254.913,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 4)

zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst

o kwotę          393.740,-
do kwoty         8.720.735,-

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b, 7a, 7b, 8a, 8b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Fertała

Załączniki do uchwały:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3a - do pobrania
- załącznik nr 3b - do pobrania
- załącznik nr 4a - do pobrania
- załącznik nr 4b - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania

Uzasadnienie
do uchwały X/58/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 758.647,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

 • Ø 85205 o kwotę 5.400,- z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 r.,
 • Ø 85321 o kwotę 1.065,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3111-124/11 z dnia 26 maja 2011 r.Odpowiednich zwiększeń dokonuje się również po stronie wydatków.
2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 o środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 393.740,- z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowego zwiększenia dokonano na podstawie aneksu nr POKL.07.01.02-30-014/08-03 podpisanego w dniu 27.06.2011 r. do umowy nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23.09.2008 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

3. dokonania zmian w planie dochodów w następujących jednostkach:

Starostwie Powiatowym

1) zmian w planie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst., polegających na:

 • a) zwiększeniu w rozdziale 85201 o kwotę 8.946,- w tym:
 • Ø 2.982,- planu dotacji celowej otrzymanej z powiatu kościańskiego,
 • Ø 5.964,- planu dotacji celowej otrzymanej z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego,

 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z pochodzących z ww. powiatów, a umieszczonych  w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu średzkiego. Przedmiotowa zmiana związana jest ze wzrostem o 331,73 zł miesięcznego kosztu utrzymania dziecka od miesiąca kwietnia 2011 r. - zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2011 Starosty Średzkiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2011 rok. Odpowiednich zwiększeń dokonuje się również po stronie wydatków.

b) zmniejszeniu w rozdziale 85204 o kwotę 14.879,- w tym o kwoty:

 • Ø 10.145,- w związku z ustaniem z dniem 7 kwietnia 2011 r. porozumienia zawartego w dniu 14 października 2010 r., pomiędzy powiatem średzkim a powiatem międzychodzkim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz w sprawie wysokości wydatków na jego utrzymanie.
 • Ø 2.593,- w związku z ustaniem z dniem 1 kwietnia 2011 r. porozumienia zawartego w dniu 13 lipca 2009 r., pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz w sprawie wysokości wydatków na jego utrzymanie.
 • Ø 2.141,- w związku ze zmianą decyzji administracyjnej przyznającej pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - dotyczy porozumienia zawartego w dniu 1 grudnia 2008 r. pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań.

Odpowiednich zmniejszeń dokonuje się również po stronie wydatków.

2. wprowadzenia w rozdziale 71004 planu dochodów z dotacji celowej otrzymanej
z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. W budżecie powiatu ujęto środki z:

 • Ø gminy Środa Wlkp. w kwocie 5.000,-
 • Ø gminy Dominowo w kwocie 6.000,-

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dotacje te zostały wprowadzone w oparciu o uchwały:

 • - Nr VII/33/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 28.06.2011 r.,
 • - Nr X/119/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29.06.2011 r.

Odpowiednich zwiększeń dokonuje się również po stronie wydatków.

3. zwiększenia dochodów w rozdziale 75622 o kwotę 150.000,- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody zrealizowane do dnia 31 maja br. pozwalają prognozować wykonanie dochodów powyżej zaplanowanej dotychczas wartości.

4. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75020 w związku z uzyskaniem wpływów w kwocie 60.000,- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat.

5. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 141.102,- wynikającą z protokołu uzgodnień dotyczącego ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na nieruchomościach stanowiących własność powiatu,  położonych w Kijewie, oznaczonych jako działki 155/24, 154/4, 154/3, 154/2, 12/1.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85218 o kwotę 1.200,- w związku z uzyskaniem wpływu środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym na rzecz powiatu.

2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85324 o kwotę 1.073,-.
Powyższe jest wynikiem zwiększenia o środki na obsługę zadań PFRON w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadań powiatu na rok 2011 w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znak  WF/581w/2011 z dnia 17 maja 2011 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę  758.647,-

Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

Starostwie Powiatowym

1. zwiększenia w rozdziale 75702 - środków przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę  210.000,-. Zwiększające się koszty obsługi kredytu powodują, że kwota zaplanowana na ten cel jest niewystarczająca.

2. zmniejszenia w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 32.000,- zabezpieczoną w budżecie na wykonanie podziałów geodezyjnych, celem przeniesienia środków do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (rozdział 60014).

3. zwiększenia w rozdziale 75075 o kwotę 32.261,- w tym: 12.261,- z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów promocyjnych oraz 20.000,- na organizację Dni Powiatu Średzkiego. 

4. zwiększenia w rozdziale 71004 wydatków finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. w kwocie 5.000,- oraz z gminy Dominowo w kwocie 6.000,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z  porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 25.000,- z przeznaczeniem zapłatę odsetek od redyskonta weksli w związku z planowanym nabyciem budynku w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy, za który płatność uregulowana zostanie w II ratach. 

Zespole Szkół Rolniczych

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80130 o kwotę 30.741,- w tym:

 • Ø 21.491,- z przeznaczeniem na właściwe zabezpieczenie mienia i zapewnienie ochrony gruntów po zlikwidowanym ZSR Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie.
 • Ø 9.250,- z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia na nieruchomościach należących do zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, nad którą, do momentu sprzedaży, nadzór pełni Zespół Szkół Rolniczych.

Zarządzie Dróg Powiatowych

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.100,- z przeznaczeniem na uregulowanie należności (19.400,-) wraz z odsetkami (3.700,-) z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska  za okres 01.07.2005 r. - 31.12.2010 r. oraz na opracowanie operatu wodno - prawnego (6.000,-) celem uporządkowania pod względem formalno - prawnym sytuacji związanej z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych z dróg. 

2. zwiększenia w rozdziale 60014 o kwotę 56.000,- z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów i bieżącą konserwację dróg powiatowych.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.073,- w rozdziale 85218  w związku z dodatkowymi środkami pochodzącymi z PFRON,  przeznaczonymi na pokrycie wydatków bieżących jednostki.

2. zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85218 o kwotę 1.200,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej jednostki.

3. zwiększenia planu wydatków finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

 • Ø 85205 o kwotę 5.400,- z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 r.
 • Ø 85321 o kwotę 1.065,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

4. zmniejszenia w rozdziale 85204 o kwotę 14.879,- planu wydatków finansowanych z  dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w związku:

 • Ø z ustaniem porozumień zawartych pomiędzy powiatem średzkim a powiatem międzychodzkim oraz pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz w sprawie wysokości wydatków na jego utrzymanie,
 • Ø ze zmianą decyzji administracyjnej przyznającej pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań.

5. zwiększenia w rozdziale 85395 o kwotę 393.740,- wydatków finansowanych z dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonych na projekt systemowy pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

zwiększenia w rozdziale 85201 planu wydatków finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. o kwotę 8.946,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatów kościańskiego i czarnkowsko - trzcianeckiego, a umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu średzkiego.

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w następujących jednostkach:

 • - Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • - Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej,
 • - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
 • - Zespole Szkół Rolniczych,
 • - Starostwie Powiatowym.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.04.00-30-068/11, pn. „Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie", podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty.
w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2012 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zaopiniowania zmiany do wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku.
uchylająca Uchwałę Nr VIII/26/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego z przeznaczeniem na roczną nagrodę dla uczniów szkół.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Rzemieślniczej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe)".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/131/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-065/11, pn. „Wiedza i umiejętności droga do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej", podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli i umiejętności praktyczne uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., ...
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Powiat Średzki spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/243/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
wyrażająca opinię o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2011.
uchylająca Uchwałę Nr XXIX/203/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................... - zamieszkałego w ................................., z dnia 11 stycznia 2011 r. na działanie Starosty Średzkiego.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.