Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

Uchwała Nr XI/65/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „c" ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1. W uchwale Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego § 1 otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.314.150,- (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt  złotych) na sfinansowanie następujących wydatków:

 1. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej" w kwocie 884.000zł;
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin na odcinku Zaniemyśl - Majdany" w kwocie 868.500 zł;
 3. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną" w kwocie 192.650 zł;
 4.  „Budowa schodów przeciwpożarowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie" w kwocie 34.000 zł;
 5. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby" w kwocie 20.000 zł
 6. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego" -
  w kwocie 65.000 zł,
 7. „ Zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie Wlkp." - 25.000 zł,
 8. „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku
  w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcin, droga nr 3739P - Wolica Kozia, droga nr 3670P Nietrzanowo, droga nr 3735 - Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P - Sulęcinek" w kwocie 150.000 zł,
 9. „Zakup ciągnika na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" w kwocie 75.000 złotych.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/65/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.

W uchwale Nr IV/18/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Rada Powiatu postanowiła o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.314.150 zł, przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. 

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu średzkiego na 2011 rok, w planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

 • zmniejszeniu wydatków ze środków pochodzących z kredytu bankowego na realizację zadania „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej" o kwotę 478.000 zł,
 • zwiększeniu środków pochodzących z kredytu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin na odcinku Zaniemyśl - Majdany" o kwotę 83.000 zł,
 • zwiększeniu środków pochodzących z kredytu na realizację zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną" o kwotę 80.000 zł,
 • wprowadzeniu zadania „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego" -  w kwocie 65.000 zł,
 • wprowadzeniu zadania „Zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie Wlkp." w kwocie 25.000 zł,
 • wprowadzeniu zadania „Zakup ciągnika na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" w kwocie 75.000 zł.

Dodatkowo w zmianach do budżetu zaproponowano, aby wkład własny w kwocie 150.000 zł na realizację zadania „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcin, droga nr 3739P - Wolica Kozia, droga nr 3670P Nietrzanowo, droga nr 3735 - Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P - Sulęcinek" pokryty został ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

W związku z powyższym zmiany te wymagają uwzględnienia także w uchwale dotyczącej zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego, zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest prawnie i faktycznie uzasadnione.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.04.00-30-068/11, pn. „Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie", podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty.
w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2012 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zaopiniowania zmiany do wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku.
uchylająca Uchwałę Nr VIII/26/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego z przeznaczeniem na roczną nagrodę dla uczniów szkół.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Rzemieślniczej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe)".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/131/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-065/11, pn. „Wiedza i umiejętności droga do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej", podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli i umiejętności praktyczne uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., ...
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Powiat Średzki spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/243/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
wyrażająca opinię o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2011.
uchylająca Uchwałę Nr XXIX/203/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................... - zamieszkałego w ................................., z dnia 11 stycznia 2011 r. na działanie Starosty Średzkiego.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.