Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r.

Uchwała została  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 311 poz. 4959 w dniu 21 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIII/73/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu d rogowym ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat brutto za usunięcie pojazdu z drogi leżącej na obszarze powiatu średzkiego w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zależności od rodzaju pojazdu:

1)  rower lub motorower - 100 zł;
2)  motocykl - 200 zł;
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł;
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t  do 7,5 t - 550 zł;
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł;
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1.150 zł;
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.400 zł.

§ 2. Ustala się wysokość opłat brutto za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym usuniętego na koszt właściciela z drogi leżącej na obszarze powiatu średzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zależności od rodzaju pojazdu:

a)   rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania - 15 zł;
b)   motocykl - za każdą dobę przechowywania - 22 zł;
c)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za każdą dobę przechowywania - 33 zł;
d)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t  do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania - 45 zł;
e)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za każdą dobę przechowywania - 65 zł;
f)    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za każdą dobę przechowywania - 120 zł;
g)   pojazd przewożący materiał niebezpieczne - za każdą dobę przechowywania - 180zł.

§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia w zależności od rodzaju pojazdu: 

1)  rower lub motorower - 50 zł;
2)  motocykl - 100 zł;
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr V/38/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/73/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.

Od dnia 21 sierpnia 2011r. zaczęły obowiązywać zapisy art. 130a ust. 5c, 5f i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018). Zgodnie z tymi zapisami zadanie usuwania pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 art. 130a ww. ustawy należy do zadań własnych powiatu, a w kompetencji rady powiatu jest coroczne ustalanie w drodze uchwały wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, oraz wysokość kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ustawodawca w art. 130a ust. 6 określił progi stawek opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz zróżnicował kategorie pojazdów podlegających tym opłatom. W tej sytuacji należało zweryfikować dotychczasowy cennik opłat zgodnie z wymogami ustawodawcy.

Przy określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od decyzji o usunięciu pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu pojazdu specjalistycznego do miejsca zdarzenia jak również podjęte czynności, tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokość kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, koszty eksploatacyjne pojazdu oraz zaangażowanie specjalistycznego sprzętu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.04.00-30-068/11, pn. „Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie", podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty.
w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2012 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zaopiniowania zmiany do wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku.
uchylająca Uchwałę Nr VIII/26/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego z przeznaczeniem na roczną nagrodę dla uczniów szkół.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Rzemieślniczej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe)".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/131/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-065/11, pn. „Wiedza i umiejętności droga do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej", podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli i umiejętności praktyczne uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., ...
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Powiat Średzki spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/243/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
wyrażająca opinię o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2011.
uchylająca Uchwałę Nr XXIX/203/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................... - zamieszkałego w ................................., z dnia 11 stycznia 2011 r. na działanie Starosty Średzkiego.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.