Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
21 sierpnia 2012 r. pod poz. 3621
 

Uchwała Nr XIX/113/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/96/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok, zmienioną uchwałą nr XVIII/111/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 1.317.450,-
do kwoty 49.884.951,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 67.450,-
do kwoty 38.172.987,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 1.250.000,-
do kwoty 11.711.964,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 6)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 1.250.000,-
do kwoty 2.045.193,-

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 1.317.450,-
do kwoty 49.033.039,-

- zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę 7.719,-
do kwoty 38.732.105,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 1.325.169,-
do kwoty 10.300.934,-

 

4. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2 ust. 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

5. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (§ 2 ust. 2 pkt 5) dokonuje się przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału.

6. w § 2 ust. 2 pkt 6)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 1.250.000,-
do kwoty 11.711.964,-

7. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

8. § 4 otrzymuje brzmienie"
„Ustala się zastawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 890.368,- zł w tym:

 • dotacje celowe - 780.368 zł,
 • dotacje podmiotowe - 110.000 zł,
 • zgodnie z załącznikami nr 12-16,

2)     dotacje dla jednostek  spoza sektora finansów publicznych 885.300 zł, w tym:

 • dotacje celowe - 76.000 zł,
 • dotacje podmiotowe - 809.300 zł,

zgodnie z załącznikami nr 17-20.

9. w § 6 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„samodzielnego zaciągania zobowiązań, wykraczających poza rok budżetowy, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, do kwoty 1.500.000,-"

10. § 7 otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się rezerwy:
1)  ogólną w wysokości 64.750,
2)  celowe w wysokości 653.164, z tego na:
a)  nagrody dla uczniów 3.610 zł,
b)  wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym fundusz remontowy dla szkół powiatowych - 572.354 ,
c)   realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu zlecanych poza otwartym konkursem ofert - 7.200 ,
d)   realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 ,
3)   na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 147.000 zł".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 9b, 10a, 10b, 14 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 6a, 6b, 7.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Fertała

 

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały XIX/113/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2012r.

 

 

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.317.450,-.

Powyższa kwota jest wynikiem:
1. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozdział 60014 § 6300) o kwoty:

 • 600.000,- z przeznaczeniem na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych w ramach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej.
  Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków (rozdział 60014 § 6050).
 • 650.000,- z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego i ul. Dolnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz przebudowy skrzyżowania ul. Dolnej, ul. Limanowskiego i ul. Jażdżewskiego w Środzie Wielkopolskiej.
  Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków (rozdział 60014 § 6050).

Przedmiotowe środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej nr XVIII/235/2012 oraz nr XVIII/236/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

 

2. Zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 67.450,- (rozdział 75020 § 0970) jako środki pochodzące ze zwrotu przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu kosztów poniesionych na prace remontowo - inwestycyjne prowadzone w latach 2009 - 2010 w budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz Prokuratury Rejonowej.

 

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.317.450,-.

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH
1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych finansowanych z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. o kwotę 1.250.000,- (rozdział 60014 § 6050) z przeznaczeniem na:

 • wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych w ramach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej w kwocie 600.000,-
 • przebudowę dróg powiatowych ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego i ul. Dolnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz przebudowy skrzyżowania ul. Dolnej, ul. Limanowskiego i ul. Jażdżewskiego w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 650.000,-.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych powiatu o kwotę 52.000,- (rozdział 60014 § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego przebudowy kanalizacji deszczowej ulicy Brodowskiej, odcinek od ulicy 3 Maja w kierunku ul. Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 3719P w Środzie Wlkp.

3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000,- (rozdział 60014 § 4300) zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg.

 

STAROSTWIE POWIATOWYM
1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 71.450,- z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących:

 • modernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. o kwotę 48.724,- (rozdział 75020 § 6050),
 • instalacji gazów medycznych w szpitalu SP ZOZ w Środzie Wlkp. o kwotę 5.370,- (rozdział 85111 § 6050),
 • budowy lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną o kwotę 17.356,- (rozdział 85111 § 6050).

2. Zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.000,- które jest wynikiem następujących zmian:

 • zmniejszenia o kwotę 11.000,- wydatków na zadanie dotyczące zakupu licencji na programy GEO-Info, EGB oraz program Ośrodek (rozdział 75020 § 6060),
 • zwiększenia o kwotę 7.000,- na zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające połączenie e-SOS z elektroniczną skrzynką podawczą na e-Puap (rozdział 75020 § 6060).

3. Zmniejszenie o kwotę 44.281,- (rozdział 60016 § 6300) dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Środa Wlkp. zaplanowanej w budżecie powiatu na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych". Zmniejszenie powyższe wynika z dostosowania wielkości zaplanowanych środków do kwot uzyskanych w postępowaniu przetargowym. Rada Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 28 lutego br. podjęła uchwałę nr XIX/120/2012 w sprawie zmniejszenia planu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla gminy Środa Wielkopolska na realizację ww. zadania.

4. Zwiększenie w rozdziale 75020 o kwotę 11.040,- z przeznaczeniem na zwroty za nienależnie pobraną opłatę za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami, wypłacane na podstawie orzeczeń sądowych.

5. Ustala się wartość rezerwy ogólnej na kwotę 64.750,- w rozdziale 75818 § 4810 (zmniejszenie o kwotę 10.759,-).  

 

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w następujących jednostkach:

 • Liceum Ogólnokształcącym,
 • Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • Zespole Szkół Rolniczych,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Zarządzie Dróg Powiatowych,
 • Starostwie Powiatowym.

 

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2012" dokonuje się zmian polegających na:

a)     ujęciu w planie wydatków na zadania inwestycyjne:

 • wykonania nakładek asfaltowych na drogach powiatowych w ramach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej w kwocie 600.000,- (rozdział 60014 § 6050),
 • przebudowy dróg powiatowych ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego i ul. Dolnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz przebudowy skrzyżowania ul. Dolnej, ul. Limanowskiego i ul. Jażdżewskiego w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 650.000,- (rozdział 60014 § 6050),
 • przebudowy kanalizacji deszczowej ulicy Brodowskiej, odcinek od ulicy 3 Maja w kierunku ul. Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 3719P w Środzie Wlkp. w kwocie 52.000,- (rozdział 60014 § 6050),
 • modernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. w kwocie 48.724,- (rozdział 75020 § 6050),
 • budowy lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną w kwocie 17.356,- (rozdział 85111 § 6050),
 • instalacji gazów medycznych w szpitalu SP ZOZ w Środzie Wlkp. w kwocie 5.370,- (rozdział 85111 § 6050),

 

b) zmian w planie wydatków na zakupy inwestycyjne:

 • zmniejszenie o kwotę 11.000,- wydatków na zadanie dotyczące zakupu licencji na programy GEO-Info, EGB oraz program Ośrodek (rozdział 75020 § 6060),
 • ujęciu zadania dotyczącego zakupu licencji na oprogramowanie umożliwiające połączenie e-SOS z elektroniczną skrzynką podawczą na e-Puap w kwocie 7.000,- (rozdział 75020 § 6060).

 

c) zmniejszeniu o kwotę 44.281,- planu dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".

 

V. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9b do uchwały budżetowej, polegających na dokonaniu przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału 80120. Przedmiotowa zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Uczenie się przez całe życie", realizowanego w ramach Programu Comenius 2011-2013 przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości zajętej pod drogę gminną.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2025.
zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego” .
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek -Solec etap V.
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008-2011, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012-2025.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego"
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu Średzkiego Nr XXVI/144/2012, XXVI/143/2012, Nr XXVI/142/2012, Nr XXVI/141/2012 i Nr XXVI/140/2012.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej.
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadań w zakresie administrowania nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie pozbawienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku".
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
w sprawie wskazania nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2012.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie utworzenia przez Powiat Średzki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o.
uchylająca Uchwałę Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.