Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Powiatu Średzkiego 31 maja 2012 r.

Traci moc na podstawie:

 

Uchwała Nr XXIII/133/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 maja 2012 roku
  

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g oraz lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.  Nr 112, poz. 654) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą „Szpital Średzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy Szpital Średzki Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki będzie miasto Środa Wielkopolska.
4. Spółka będzie prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Spółki będzie nieograniczony.

§ 2. Przedmiotem działalności Spółki będzie prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz innych działalności związanych z wykonywaniem działalności podstawowej.

§ 3. 1. Jedynym wspólnikiem Spółki będzie Powiat Średzki, który obejmie w Spółce 100% udziałów.

2. Kapitał zakładowy Spółki ustalony zostaje zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

§ 4. 1. Postanawia się, że Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.

2. Postanawia się, że w Spółce będzie działała Rada Nadzorcza składająca się z trzech osób.

§ 5. Zarząd Powiatu, w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej, sporządzi akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę Szpital Średzki Spółka z o.o. uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały oraz innych uchwał związanych z przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/ 133/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwałą Nr XV/88/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rada Powiatu Średzkiego wyraziła wolę przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnym stanie prawnym przekształcenie SP ZOZ w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na zmianę formy prawnej bez konieczności uprzedniej likwidacji zespołu. Forma spółki sprzyja efektywnemu zarządzaniu, otwiera nowe możliwości uzyskiwania przychodów, racjonalizuje gospodarowanie środkami finansowymi i przekazanym majątkiem. Spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym SP ZOZ, wstępując w jego prawa i obowiązki. Głównym celem działalności spółki będzie zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu, co związane jest przede wszystkim z faktem, iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 ust. 1 gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia.
Przepisy prawa określają ramy ustawodawcze dla takiej organizacji systemu ochrony zdrowia, który pozwoli na rzeczywistą realizację świadczeń zdrowotnych. W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., zwana dalej „ustawą", na mocy której możliwe stało się przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową bez konieczności likwidacji szpitala i - w przypadku spełnienia określonych w ustawie warunków - wystąpienie o środki na restrukturyzację zadłużenia zakładu opieki zdrowotnej z budżetu państwa. W związku z powyższym dokonanie przekształcenia w trybie tej ustawy umożliwiłoby nowopowstałej spółce ewentualne zmniejszenie przejmowanych przez nią zobowiązań. W przypadku Powiatu Średzkiego nie przeprowadzenie procesu przekształcenia, biorąc pod uwagę dane historyczne oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczno-zobowiązaniową SPZOZ, pozwala przypuszczać, że zobowiązania SP ZOZ będą systematycznie rosły, co z kolei doprowadzi do konieczności pokrywania przez Powiat ujemnego wyniku finansowego, począwszy od roku 2012, a w konsekwencji przejęcia przez Powiat zobowiązań SP ZOZ czy nawet jego likwidacji. Mając na uwadze uregulowania zawarte w ustawie, za uzasadnione należy uznać dalszą kontynuację działań mających na celu uzyskanie środków w celu zmniejszenia potencjalnych zobowiązań finansowych powiatu, poprzez przekształcenie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.Uchwalona przez Radę Powiatu Średzkiego uchwała daje wskazówki Zarządowi do przygotowania aktu przekształcenia w formie aktu notarialnego. Dzień wpisu spółki do KRS stanowić będzie moment rozpoczęcia działalności w nowej formule prawnej oraz będzie podstawą do wykreślenia SP ZOZ w Środzie Wlkp. z rejestru KRS. Dzięki takiemu procesowi przekształcenia działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w sposób nieprzerwany i płynny przejdzie na spółkę, która będzie następcą prawnym SPZOZ. Z dniem przekształcenia spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był SP ZOZ w Środzie Wlkp., a w związku z tym nie będzie konieczności negocjowania z NFZ cesji kontraktu oraz problemu z egzekwowaniem należności przypadających obecnie SP ZOZ, a następnie spółce.
Ramowe dokumenty niezbędne w procesie przekształcenia zawarte są w:

  • 1) rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia,
  • 2) rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 stycznia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości zajętej pod drogę gminną.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2025.
zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego” .
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek -Solec etap V.
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008-2011, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012-2025.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego"
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu Średzkiego Nr XXVI/144/2012, XXVI/143/2012, Nr XXVI/142/2012, Nr XXVI/141/2012 i Nr XXVI/140/2012.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej.
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadań w zakresie administrowania nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie pozbawienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku".
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
w sprawie wskazania nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2012.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie utworzenia przez Powiat Średzki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o.
uchylająca Uchwałę Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.