Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r.

Publikacja uchwały: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  z 05.11.2012 r., poz. 4790. 

Uchwała Nr XXVII/155/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego.

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, zwanego dalej „powiatem".

§ 2. Konsultacje  przeprowadzane są w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych informacji oraz sugestii mieszkańców w sprawach przedstawionych do konsultacji.

§ 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

§ 4. Konsultacje z mieszkańcami powiatu  przeprowadza się:

 • 1) w przypadkach przewidzianych ustawami,
 • 2) w innych ważnych dla powiatu sprawach.

§ 5. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy powiatu, jeżeli sprawa dotyczy całego powiatu,

2) mieszkańcy określonej części obszaru powiatu, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części powiatu,

 • 3) określona grupa mieszkańców powiatu, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

§ 6.1. Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp., zwany dalej „Zarządem" w drodze uchwały podejmuje decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji:

 • 1) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Powiatu Średzkiego,
 • 2) na wniosek mieszkańców powiatu,
 • 3) z własnej inicjatywy.
 • 2. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust.1 określa:
 • 1) cel konsultacji,
 • 2) przedmiot konsultacji,
 • 3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4)  zasięg terytorialny konsultacji  i grupę mieszkańców objętych konsultacjami,

 • 5) formę przeprowadzenia konsultacji,
 • 6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 7. 1. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 powinien zawierać propozycje:

 • 1) przedmiotu konsultacji,
 • 2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
 • 3) zasięgu terytorialnego konsultacji,
 • 4) formy przeprowadzenia konsultacji,
 • 5) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji,

6) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z Zarządem wraz z dokładnymi danymi teleadresowymi.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien uzyskać poparcie co najmniej 100 mieszkańców powiatu.

3. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji  powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,
2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),
3) numer ewidencyjny PESEL,
4) podpis.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., zwanego dalej „Starostwem".

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

 • 1) protokołowanych spotkań z mieszkańcami powiatu,
 • 2) badania opinii mieszkańców (ankiety, sondaż),
 • 3) wniosków na formularzach opracowanych przez Zarząd, składanych:

- w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa,
- pocztą elektroniczną,

 • 4) debat, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu oraz wypracowanie pisemnego podsumowania zawierającego wszystkie opinie iwnioski.

2. Formularz wniosku, określony w ust. 1 pkt 3 zostanie udostępniony wraz z informacją, o której mowa w § 10.

§ 9.1. Zarząd do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji może powołać Zespół ds. konsultacji, określając jego  skład osobowy i siedzibę. Przy ustalaniu składu osobowego należy  uwzględniać możliwość wzięcia udziału stron zainteresowanych.

2. Do zadań Zespołu ds. konsultacji lub osoby odpowiedzialnej za przygotowanie konsultacji  należy:

- podjęcie czynności mających na celu przeprowadzenie konsultacji w formie lub formach określonych przez Zarząd,

- ustalenie liczby osób uprawnionych do udziału w konsultacjach oraz liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach,

- ustalenie zbiorczych wyników konsultacji,

- sporządzenie protokołu.

3. Zespół ds. konsultacji ulega rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników konsultacji przez Zarząd.

4. Zarząd może powierzyć przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 10. Informację o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Starostwa, co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.

§ 11. Niezbędne warunki organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia konsultacji zapewnia Starosta Średzki.

§ 12. Zarząd rozpatruje opinie, uwagi, wnioski i propozycje zgłaszane w toku konsultacji oraz poddaje je analizie, celem określenia możliwości uwzględnienia ich w konsultowanej sprawie.

§ 13. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Średzkiego.

§ 14. Po zakończeniu konsultacji Zarząd przedstawia jej wyniki na najbliższej sesji Rady Powiatu Średzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 16. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/237/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/ 155 /2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego.

Art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.)  daje radzie powiatu kompetencje do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu zarówno w przypadku konsultacji obligatoryjnych jak i fakultatywnych. Rada Powiatu Średzkiego w 2006 roku przyjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie w ramach akcji „Przejrzysta Polska" (Uchwała Nr XXXIV/237/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku). Korzystając jednak z dotychczasowych praktyk i doświadczeń celowe wydaje się rozszerzenie możliwości uruchomienia procesu konsultacji społecznych jak i doprecyzowanie jego trybu i zasad. Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest przyjęcie niniejszej uchwały.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości zajętej pod drogę gminną.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2025.
zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego” .
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek -Solec etap V.
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008-2011, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012-2025.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego"
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu Średzkiego Nr XXVI/144/2012, XXVI/143/2012, Nr XXVI/142/2012, Nr XXVI/141/2012 i Nr XXVI/140/2012.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej.
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadań w zakresie administrowania nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie pozbawienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku".
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
w sprawie wskazania nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2012.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie utworzenia przez Powiat Średzki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o.
uchylająca Uchwałę Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.