Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku

Traci moc na podstawie:

 

Uchwała Nr XXX/180/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r., Nr 42, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., zwanym dalej „Regulaminem", stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., wprowadza się następujące zmiany:

 

      1) w § 11 w ust. 2:

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej „GK""

b)  dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

      „15) Geodeta Powiatowy „GP""

 

2) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Geodeta Powiatowy pełni funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej."

 

3)     w § 21:

           a) w ust.2 pkt 4:

               - ppkt i) otrzymuje brzmienie:

                 „i) udostępnianie, na wniosek klienta, wydruków aktów normatywnych  

                 lub innych aktów prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,"

- zapisy dotychczasowych  ppkt i) i  j) oznacza się odpowiednio jako j) i k)

     b) w ust. 3:

          - ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

           „3) gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawnych, w tym aktów    prawa miejscowego  stanowionego przez powiat, w postaci elektronicznej,"

         - ppkt 20 otrzymuje brzmienie:

             „20) realizowanie zadań określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym prowadzenie spraw dotyczących stosowania w Starostwie podpisu elektronicznego,"

         - zapis w ppkt 27 skreśla się,

         - zapisy dotychczasowych ppkt 28) i 29) oznacza się odpowiednio jako
   27) i  28)

 

      c) w ust. 7:

         - w pkt 4 dodaje się ppkt e) w brzmieniu:

           „e) publikacji w BIP powiatu,"

        - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    „5) terminowe przekazywanie uchwał Zarządu właściwym podmiotom  oraz do publikacji w BIP powiatu,"

 

      4) § 23 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie spraw, wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, należących do kompetencji Starosty, dotyczących wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej."

 

      5)   §  24 otrzymuje brzmienie:

                      „§ 24 Geodeta Powiatowy realizuje zadania:

 

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji  gruntów           oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

2.      Zakładanie osnów szczegółowych.

3.      Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

4.      Ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

5.      Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz dla terenów miast i zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 zharmonizowanych z tymi bazami.

6.      Przygotowywanie umów na udostępnienie baz danych w zakresie kompetencji Starosty.

7.      Wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechnienia i rozprowadzenia map, materiałów fotogrametrycznych i  teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

8.      Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów.

9.      Przekazywanie nie rzadziej niż co pół roku baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

10. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

11. Zapewnienie przeprowadzania okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.

12. Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

13. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie kompetencji Starosty w sprawach geodezji i kartografii.

14. Wykonywanie zadań związanych z ustaleniem granic gmin i powiatu.

15. Wypełnianie obowiązków należących do kompetencji Starosty związanych z państwowym rejestrem granic.

16. Współdziałanie ze Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

17. Wykonywanie czynności kontrolnych należących do kompetencji Starosty, wynikających z zapisów rozporządzenia w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

18. Realizacja postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, w zakresie kompetencji Starosty.

19. Realizacja zadań wynikających z ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, w zakresie kompetencji Starosty.

20. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania, i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie kompetencji Starosty.

21. Przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości."

 

      6) po § 24 wprowadza się § 24a w brzmieniu:

           „§24a Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   realizuje zadania:

1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych oraz zamówień  na mapy i informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.      Obsługa zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zamówień.

3.      Przyjmowanie skontrolowanej dokumentacji technicznej z wykonanych prac geodezyjno-kartograficznych do zasobu.

4.      Wykonywanie czynności technicznych związanych z budową, aktualizacją i kontrolą topologii baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz dla terenów miast i zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 zharmonizowanych z tymi bazami.

5.      Zawiadamianie o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków.

6.      Ustalenie zasad i trybu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykonawcą w formie pisemnej, w przypadku prac nietypowych;

7.      Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych z dokumentami znajdującymi się w zasobie.

8.      Porządkowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wyłączaniem z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywaniem do właściwego archiwum państwowego części, która stanowi materiały archiwalne.

9.      Wykonywanie czynności technicznych związanych z kontrolą w zakresie:

a)zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze  standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

b)wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

10. Naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

11. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ewidencją gruntów i budynków, klasyfikacją gleboznawczą gruntów oraz ze scaleniem i wymianą gruntów.

12. Prowadzenie postępowań związanych z rozgraniczeniem gruntów na podstawie  ustawy - Prawo wodne, w zakresie kompetencji Starosty.

13. Wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

14. Współdziałanie z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w zakresie:

a) planowania gospodarczego,

b) planowania przestrzennego,

c)wymiaru podatku i świadczeń,

d)statystyki publicznej,

e)gospodarki nieruchomości,

f)oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych,

g)ewidencji gospodarstw rolnych.

15. Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

16. Ewidencjonowanie i przygotowywanie opinii dotyczących złożonych wniosków w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej.

17. Nanoszenie projektowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu objętych koordynacją na mapę zasadniczą.

18. Udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego informacji o dokonanych uzgodnieniach usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

19. Obsługa Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE)."

 

     7)   § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1)     kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

2)     realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego obejmująca:

- opracowanie i realizację powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

- wydawanie organom gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania    kryzysowego oraz ich zatwierdzanie,

3)     zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów
z zakresu zarządzania kryzysowego,

4)     zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5)     organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

6)     zapewnienie obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

7)     w ramach Wydziału,  funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do zadań którego należy:

- zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

- nadzór nad funkcjonowaniem systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszu-kiwawcze i humanitarne,

- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

- realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.".

 

     8) w  § 31 w ust. 6:

  a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne   oraz  decyzji zobowiązujących do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji   geologicznych,"

 

 b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

     „9) wydawanie decyzji określających opłaty eksploatacyjne w przypadku 

niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty lub nie złożenia  informacji zawierających dane dotyczące wydobycia w półroczu albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia,"

 

   c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

         „11) wydawanie decyzji ustalających opłatę dodatkową za działalność 

 wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji oraz  decyzji ustalających opłatę podwyższoną za działalność bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,"

 

9)     dotychczasowy załącznik do Regulaminu -  „Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp." - zastępuje się załącznikiem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Załącznik - schematorganizacyjny - do pobrania

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/180/2012
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 20 grudnia 2012 roku
 

zmieniającej uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.          

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, rada powiatu na wniosek zarządu powiatu określa organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego, uchwalając jego regulamin organizacyjny. W związku z koniecznością dostosowania dotychczasowych zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. do faktycznie realizowanych na dzień dzisiejszy zadań, wynikających z kompetencji powiatu określonych przepisami prawa oraz uszczegółowienia zakresu zadań komórek organizacyjnych Starostwa i zmiany struktury organizacyjnej, niezbędna jest zmiana istniejącego Regulaminu. W celu właściwego realizowania zadań przez Powiat Średzki, podjęcie niniejszej uchwały jest  uzasadnione.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości zajętej pod drogę gminną.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2025.
zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego” .
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek -Solec etap V.
w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008-2011, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012-2025.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego"
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu Średzkiego Nr XXVI/144/2012, XXVI/143/2012, Nr XXVI/142/2012, Nr XXVI/141/2012 i Nr XXVI/140/2012.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej.
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadań w zakresie administrowania nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Szpitalna, Kegla, Wiosny Ludów.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Środa Wielkopolska: Jażdżewskiego, Górki, Plac Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań, Wałowa.
w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi-ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie pozbawienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku".
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
w sprawie wskazania nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2012.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie utworzenia przez Powiat Średzki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o.
uchylająca Uchwałę Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.