Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXXVIII/212/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego

3 lipca 2013 r. pod poz. 4265
 

Uchwała Nr XXXVIII/212/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 211, 214 pkt 1, 215, 221, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 734.632,-
do kwoty 43.128.531,-
- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 734.632,-
do kwoty 39.819.189,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 31.989,-
do kwoty 6.865.307,-

3. w § 1 ust 2 pkt 4)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miedzy jst
o kwotę 15.977,-
do kwoty 291.523,-

4. w § 1 ust 2 pkt 5)
zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę 489.563,-
do kwoty 1.208.452,-

5. w § 1 ust 2 pkt 8)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
o kwotę 60.000,-
do kwoty 75.530,-

6. w § 1 ust 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
„dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
w wysokości 13.494,-
zgodnie z załącznikiem nr 22a"

7. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 734.632,-
do kwoty 41.027.234,-
- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 716.632,-
do kwoty 38.892.384,-
- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 18.000,-
do kwoty 2.134.850,-

8. w § 2 ust 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 31.989,-
do kwoty 6.865.307,-

9.w § 2 ust 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę 15.977,-
do kwoty 291.523,-

10. w § 2 ust 2 pkt 5)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 488.655,-
do kwoty 1.281.951,-

11. w § 2 ust. 2 pkt 8)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 60.000,-
do kwoty 75.530,-

12. w § 2 ust 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
„wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
w wysokości 13.494,-
zgodnie z załącznikiem nr 22b"

13. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

14. § 4 otrzymuje  brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.893.210, w tym:\
- dotacje celowe - 1.783.210 zł,
- dotacje podmiotowe - 110.000 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 11-13 oraz załącznikiem nr 19 i 21.
2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 703.105, w tym:
- dotacje celowe - 76.000 zł,
- dotacje podmiotowe - 627.105 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 14-17."

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 8a, 8b, 9a, 9b, 11, 12, 16, 20a, 20b, 22a, 22b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11a, 11b.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

 

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVIII/212/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

 

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 734.632,-

Powyższa kwota jest wynikiem:
1. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:
a) 71005 - zmniejszenie o kwotę 1.556,- w związku z niższym zapotrzebowaniem na dotację przyznaną na wykonanie obmiarów geodezyjnych niezbędnych do naliczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Zmniejszenia środków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.141.2013.4 z dnia 7 maja 2013 r.
b) 75411 zwiększenie o kwotę 28.795,- z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. na wypłatę dla trzech funkcjonariuszy rocznych świadczeń w zamian za emeryturę. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
c) 85205 zwiększenie o kwotę 4.750,- z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r.
Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 13.494,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy nr PS-II.946.50.2013.8 z dnia 7 czerwca 2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a Wojewodą Wielkopolskim.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

3. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień (umów) między jst polegających na:
a) zwiększeniu o kwotę 17.820,- (rozdział 85204) w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z powiatu sieradzkiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu średzkiego.
b)  zmniejszeniu o kwotę 1.843,- (rozdział 85204) w związku z ustaniem porozumienia zawartego w dniu 22 marca 2013 r., pomiędzy powiatem średzkim a powiatem gnieźnieńskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

4. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 60.000,- (rozdział 60001) z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XXXIV/681/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 roku (pismo informujące o przyznaniu środków z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, znak. DT.I.043.8.2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.)
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

5. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 o środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 489.563,- (w tym kwota 464.948,- stanowi płatność ze środków europejskich, 24.615,- dofinansowanie z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" (umowa ramowa nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23.09.2008 r.). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowego zwiększenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu potwierdzającej wysokość kwoty przyznanej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. na 2013 r. na realizację przedmiotowego projektu.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

6. Dokonania zmian w planie dochodów w:

 

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. Zwiększenie o kwotę 7.750,- (rozdział 60014) stanowiącą wpływy ze sprzedaży drewna powstałego po wycince drzew przy drogach powiatowych oraz  rozliczenia z lat ubiegłych z polis ubezpieczeniowych pojazdów.

2. Zwiększenie o kwotę 77.150,- (rozdział 75618) stanowiącą ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Zwiększenie o kwotę 8.100,- (rozdział 75618) stanowiącą wpływy z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdów na drogach powiatowych.

 

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85201) o kwotę 3.474,- stanowiącą wpływy z gminy Zaniemyśl z tytułu współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 3.439,- stanowiącą wpływy z gmin Środa Wlkp. (1.639,-) oraz Dominowo (1.800,-) z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

2. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 23.696,- stanowiącą wpływy z powiatu wałeckiego z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu średzkiego.

Umieszczenie dziecka w rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nastąpiło na podstawie postanowień Sądu i w tym przypadku nie będzie zawarte porozumienie, a zwrot środków od powiatu wałeckiego nastąpi na podstawie noty obciążeniowej.

Odpowiednich zwiększeń dokonuje się po stronie wydatków.

 

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 734.632,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego - zwiększenie o kwotę 60.000,- (rozdział 60001). Środki powyższe przeznaczone są na:

  • zakup narzędzi, materiałów i sprzętu do naprawy taboru Średzkiej Kolei Powiatowej oraz na zakup środków do odchwaszczania torów - 8.000,-
  • wymianę pojedynczych podkładów na linii Środa - Zaniemyśl - 52.000,-.

2. Zwiększenie o kwotę 75.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na wniesienie opłaty na rzecz gminy  Środa Wlkp. za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg powiatowych.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadań:
a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku Wiktorowo - Pięczkowo" - zwiększenie o 6.000,- , finansowane ze środków własnych powiatu,
b) pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3767P w m. Dębiczek"- zwiększenie o 12.000,- finansowane ze środków własnych powiatu.

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 28.795,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. na wypłatę dla trzech funkcjonariuszy rocznych świadczeń w zamian za emeryturę.

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenie o kwotę 3.314,- (rozdział 63095) planu dotacji celowej dla powiatu jarocińskiego z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota zwiększenia stanowi środki niewykorzystane w ubiegłych latach realizacji projektu.

2. Zmniejszenie o kwotę 1.556,- (rozdział 71005) planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z niższym zapotrzebowaniem na dotację przyznaną na wykonanie obmiarów geodezyjnych niezbędnych do naliczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji.

3. Zwiększenie o kwotę 13.000,- (rozdział 75212) z przeznaczeniem na organizację  szkolenia obronnego z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Zmniejszenia o kwotę 100.141,- (rozdział 80130) planu dotacji podmiotowej z budżetu dla szkół niepublicznych, celem dostosowania do bieżących potrzeb.

5. Zwiększenie o kwotę 636,- (rozdział 85204) planu dotacji celowych dla Miasta Leszno w związku z decyzją administracyjną przyznającą dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

6. Zmniejszenie o kwotę 441,- (rozdział 85204) planu dotacji celowych dla powiatu poznańskiego w związku ze zmianą decyzji administracyjnej przyznającej pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej (porozumienie z dnia 29 czerwca 2012 r.).

7. Zwiększenia o kwotę 2.000,- (rozdział 85406) planu dotacji celowych dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na pełne specjalistyczne badania psychologiczno - pedagogiczne w poradni specjalistycznej uczniów z Powiatu Średzkiego.

8. Zwiększenie o kwotę 2.237,- (rozdział 85417) planu dotacji celowych dla gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu - zgodnie z porozumieniem z dnia 17 maja 1999 roku. Przedmiotowego zwiększenia dokonuje się w związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DWST-WSST-337-CKW-35/2013 z dnia 8 marca 2013 r., zawierającym metryczkę subwencji oświatowej na 2013 r.

9. Zwiększenia o kwotę 65.000,- (rozdział 92195) z przeznaczeniem na zakup nagród, wyposażenia, środków żywności oraz usług niezbędnych do zorganizowania planowanych imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów.

 

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.474,- (rozdział 85201) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu gminy Zaniemyśl w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie (zakup paliwa, materiałów do prowadzenia zajęć, środków żywności oraz opłacenie składek ubezpieczenia majątku oraz NNW wychowanków). Wydatek finansowany ze środków pochodzących z gminy Zaniemyśl. 

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenia o kwotę 4.329,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, finansowane ze środków własnych powiatu.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.439,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz na wypłatę  świadczeń społecznych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z wpływów z gminy Środa Wlkp. (1.639,-) oraz Dominowo (1.800,-).

3. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 85204) o kwotę 23.696,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi oraz wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów pobytu dziecka pochodzącego z terenu z powiatu wałeckiego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu średzkiego. Wydatek finansowany ze środków pochodzących z powiatu wałeckiego.

4. Zmian w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień (umów) między jst polegających na:
a) zwiększeniu o kwotę 17.820,- (rozdział 85204) w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z powiatu sieradzkiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu średzkiego.
b) zmniejszeniu o kwotę 1.843,- (rozdział 85204) w związku z ustaniem porozumienia zawartego w dniu 22 marca 2013 r. pomiędzy powiatem średzkim a powiatem gnieźnieńskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

W związku ze zmianami, o których mowa powyżej w pkt 3 i 4 zmniejsza się środki własne zabezpieczone dla rodzin zastępczych o kwotę 10.665,-.

5. Zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 13.494,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

6. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.750,- (rozdział 85205) z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

7. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 o środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 489.563,- " (w tym kwota 464.948,- stanowi płatność ze środków europejskich, 24.615,- dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim".

Dodatkowo zmniejsza się o kwotę 4.962,- do kwoty 28.718,- wkład własny beneficjenta na realizację przedmiotowego projektu.

 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Zwiększenie o kwotę 10.974,- (rozdział 85406) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników Poradni.

ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Zwiększenie o kwotę 4.054,- (rozdział 80130) wydatków na realizację projektu pn. „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne  dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp." Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w roku 2012 na realizację przedmiotowego projektu.

 

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

a)      przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Zarządzie Dróg Powiatowych, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespole Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącym, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Starostwie Powiatowym,

b)      przeniesień środków między rozdziałami oraz paragrafami w ramach działu w Zespole Szkół Zawodowych,  Zespole Szkół Rolniczych oraz w Starostwie Powiatowym.

  

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2013" zwiększa się o kwotę 18.000,- plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań:

a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku Wiktorowo - Pięczkowo" - zwiększenie o 6.000,-, finansowane ze środków własnych powiatu,

b) pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3767P w m. Dębiczek"- zwiększenie o 12.000,- finansowane ze środków własnych powiatu.

 

V. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9a - plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w załączniku 9b - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegających na:

- uwzględnieniu środków na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  projektu pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" (umowa ramowa nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23.09.2008 r.) Kwota wydatków w roku 2013 wynosi 489.563,- (rozdział 85395) w tym ze środków pochodzących z dotacji 464.948,-. Pozostała kwota 24.615,- to środki pochodzące z budżetu państwa. Dodatkowo w ramach środków znajdujących się w budżecie zabezpieczono kwotę 28.718,- jako wkład własny beneficjenta na realizację przedmiotowego projektu,

- dokonaniu przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdział 80120. Zamiany dotyczą realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące programu „Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius 2011-2013. Zmiana wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na wyjazd projektowy do Włoch,

 - dokonaniu przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału 85395. Zmiany dotyczą realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osoby realizującej projekt na podstawie umowy zlecenia.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości przekazywanych na własność spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA” dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 -2025.
w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ulicy Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DRUGA SZANSA" dla Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga woj. nr 436 w m. Komorze” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr WND-POKL.03.05.00-00-201/12, pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Niedziałkowskiego
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/243/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego zmienioną uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 roku.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dominowie – ul. Centralna.
uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia kompetencji organu prowadzącego publiczne szkoły na terenie Powiatu Średzkiego Zarządowi Powiatu.
w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie .
w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3720P - ulica Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 roku.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Nowe Miasto nad Wartą, która stanowi jednocześnie granicę powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2013.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.