Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XLI/231/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
15 października 2013 r. pod poz. 5575


Uchwała Nr XLI/231/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

 

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211, 214 pkt 1, 215, 221, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/212/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą nr 378/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 1.303.611,-
do kwoty 45.697.852,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 1.303.611,-
do kwoty 41.464.810,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 48.456,-
do kwoty 7.107.551,-

3. w § 1 ust 2 pkt 4)
zmniejsza się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miedzy jst
o kwotę 1.025,-
do kwoty 294.498,-

4. w § 1 ust 2 pkt 5)
zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę 90.294,-
do kwoty 2.293.044,-

5. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 1.303.611,-
do kwoty 42.822.039,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 1.232.511,-
do kwoty 40.600.089,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 71.100,-
do kwoty 2.221.950,-

6. w § 2 ust 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 48.456,-
do kwoty 7.107.551,-

7. w § 2 ust 2 pkt 4)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę 1.025,-
do kwoty 294.498,-

8. w § 2 ust 2 pkt 5)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 90.294,-
do kwoty 1.453.843,-

9. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

10. § 4 otrzymuje  brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.998.603, w tym:
-   dotacje celowe - 1.888.603 zł,
-   dotacje podmiotowe - 110.000 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 11-13 oraz załącznikiem nr 19 i 21.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 703.105, w tym:
-   dotacje celowe - 76.000 zł,
-   dotacje podmiotowe - 627.105 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 14-17."

11.  § 7 otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 51.000,
2) celowe w wysokości 98.314, z tego na:
    a) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w  szkołach powiatowych - 16.114 ,
    b) realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu zlecanych poza otwartym konkursem ofert - 7.200 ,
    c)  realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 zł."

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 8a, 8b, 9a, 9b, 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Załączniki do  uchwały:

 

 

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/231/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 r.

 

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.303.611,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 85156 o kwotę 48.456,- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zwiększenia środków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23 września 2013 r.
Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (rozdział 85204), polegających na:

a)     zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7.598,- w tym z:

 • powiatu wałeckiego o kwotę 4.000,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej,
 • powiatu śremskiego o kwotę 3.598,- z przeznaczeniem na pokrycie  świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej zawodowej.

b) zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.623,- w związku:

 • ze zmianą decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie powiatu poznańskiego (o kwotę 1.333,-) oraz Miasta Przemyśl (o kwotę 650,-),
 • z ustaniem porozumienia zawartego pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań (o kwotę 2.640,-),
 • z niewykorzystaniem przez rodziny zastępcze środków zaplanowanych na  dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (rodziny zastępcze nie złożyły wniosków o przyznanie dofinansowania): Miasto Poznań - 1.000,- , powiat chodzieski - 500,-, powiat  śremski - 2.000,-, powiat otwocki 500,-.

Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

3. Zwiększenia planu dochodów o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w rozdziałach:

a) 80120 o kwotę 57.894,-  w związku z przystąpieniem przez Liceum Ogólnokształcące do realizacji projektu Comenius „Literature live". Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" i zostaną przekazane w ramach umowy finansowej nr 2013-1-CZ1-COM06-14343 10, zawartej na lata 2013-2015.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Liceum Ogólnokształcącego.

b) 85395 o kwotę 32.400,-  w związku z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego", realizowanego w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci - Program „Uczenie się przez całe życie". Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37497, zawartej na lata 2013-2014.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Powiatowego Urzędu Pracy.

 

4. Dokonania zmian w planie dochodów w:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 60002) o kwotę 17.000,- w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za przejazdy Średzką Koleją Powiatową (16.000,-) oraz z tytułu ostatecznego rozliczenia z ENEA S.A. wydatków poniesionych w 2012 r. na zakup energii elektrycznej i dokonaniu w roku bieżącym stosownego zwrotu środków (1.000,-).

2. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 75618) o kwotę 116.000,- w związku z uzyskaniem wyższych, aniżeli planowano wpływów  za zajęcie pasa drogowego.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 80130) o kwotę 1.006.075,- z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego, w związku z realizacją w latach 2010-2011 inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.".

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85201) o kwotę 12.477,- stanowiącą wpływy
z gminy Zaniemyśl z tytułu współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 1.868,- stanowiącą wpływy z gmin Środa Wlkp. (1.019,-) oraz Zaniemyśl (849,-) z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 496,- planowanych wpływów z gminy Nowe Miasto nad Wartą z powodu ustania obowiązku współfinansowania przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie z uwagi, iż dziecko opuściło rodzinę zastępczą i zostało przysposobione przez rodzinę adopcyjną.
Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

2. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 9.713,- stanowiącą wpływy z powiatu wałeckiego z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu średzkiego.

3. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 446,- (rozdział 85204) w związku z wydaną decyzją administracyjną dotyczącą zmiany wysokości ponoszonej odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. 

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

1. Zmniejszenie planu dochodów (rozdział 85324) o kwotę 375,- jest wynikiem otrzymania niższej kwoty środków na obsługę zadań PFRON na rok 2013.
Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków.

2. Zwiększenie planu dochodów  (rozdział 85333) o kwotę 4.070,- w związku uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu najmu składników majątkowych - wynajem sali konferencyjnej.

 

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.303.611,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG  POWIATOWYCH

1. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 60002) o kwotę 3.000,- z przeznaczeniem na zakup podkładów kolejowych, niezbędnych do naprawy toru kolei wąskotorowej.

2. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 60014) o kwotę 110.000,- z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 60014) o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na zakup części zamiennych oraz paliwa do pojazdów służbowych.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" (rozdział 80120) o kwotę 57.894,-  z przeznaczeniem na realizację w 2013 r. projektu Comenius „Literature live".

 

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenie o kwotę 23.651,- (rozdział 75020) w celu dostosowania do bieżących potrzeb, w tym prace remontowe w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Zmniejszenie planu dotacji celowych przekazanych dla powiatu (rozdział 85204) o kwotę 9.612,- w związku z ustaniem porozumień zawartych pomiędzy powiatem średzkim, a:

 • powiatem wrzesińskim - porozumienie nr 19/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
 • powiatem czarnkowsko - trzcianeckim - porozumienie z dnia 29 marca 2013 r.

PUBLICZNEJ  PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.477,- (rozdział 85201) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu gminy Zaniemyśl
w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie (zakup  materiałów do prowadzenia zajęć, środków żywności oraz zakup energii). Wydatek finansowany ze środków pochodzących z gminy Zaniemyśl. 

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.868,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z wpływów z gminy Środa Wlkp. (1.019,-) oraz  Zaniemyśl (849,-) .

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 496,- wydatków planowanych z wpływów z gminy Nowe Miasto nad Wartą.

2. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 85204) o kwotę 9.713,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów pobytu dziecka pochodzącego z terenu z powiatu wałeckiego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu średzkiego.

3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 446,- (rozdział 85204) w związku z wydaną decyzją administracyjną dotyczącą zmiany wysokości odpłatności rodzica biologicznego ponoszonej za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. 

4. Zmniejszenia o kwotę 1.025,- planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (rozdział 85204). Przedmiotowe zmniejszenie jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę 4.000,- w związku z przyjęciem dziecka pochodzącego z powiatu wałeckiego do rodziny zastępczej na terenie powiatu średzkiego (finansowane ze środków pochodzących z dotacji z powiatu wałeckiego),

b) zwiększenia o kwotę 3.598,- z przeznaczeniem na pokrycie  świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej zawodowej (finansowane ze środków pochodzących z dotacji z powiatu śremskiego),

c) zmniejszenia o kwotę 1.983,- w związku ze zmianą decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie powiatu poznańskiego (o kwotę 1.333,-) oraz Miasta Przemyśl (o kwotę 650,-),

d) zmniejszenia o kwotę 2.640,- w związku z ustaniem porozumienia zawartego pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań,

e) zmniejszenie o kwotę 4.000,- w związku z niewykorzystaniem przez  rodziny zastępcze środków z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (środki z: Miasta Poznania - 1.000,- , powiatu chodzieskiego - 500,-, powiatu  śremskiego - 2.000,- oraz powiatu otwockiego 500,-).

 

5. Zwiększenia o kwotę 9.612,- (rozdział 85321) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Działalność Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności finansowana jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone. Z uwagi na fakt, iż środki przyznane na ten cel są niewystarczające, konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych działalności Zespołu aby wnioski osób niepełnosprawnych były na bieżąco rozpatrywane.

 

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

1. Zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdział 85156) o kwotę 48.456,- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

2. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.070,- (rozdział 85333) z przeznaczeniem na zakup regału oraz rolet.

3. Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 375,- (rozdział 85333) w związku ze zmniejszeniem kwoty na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą zadań PFRON.

4. Zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" (rozdział  85395) o kwotę 32.400,-  z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego", realizowanego w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci .

 

III. Dodatkowo w planie wydatków zabezpiecza się kwotę 982.424,- w następujących rozdziałach:

 • 80110 o kwotę 50.410,-
 • 80111 o kwotę 44.382,-
 • 80120 o kwotę 471.738,-
 • 80123 o kwotę 32.658,-
 • 80130 o kwotę 383.236,-

Środki przeznaczone się na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych (Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), celem zabezpieczenia ich bieżącej działalności do końca 2013 r.

 

IV. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

a) zwiększenia do kwoty 75.000,- rezerwy celowej - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Urzędzie Pracy, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym,

c) przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

V. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2013" dokonuje się następujących zmian:

a) w planie wydatków inwestycyjnych (rozdział 60014):

 • zmniejszenia o kwotę 21.482,- wydatków finansowanych ze środków własnych na zadanie dotyczące rekonstrukcji promu na rzece Warcie w m. Dębno,
 • zmniejszenia o kwotę 3.504,- wydatków finansowanych środków własnych na zadanie dotyczące rekonstrukcji chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3739P, ul. Żerowska w m. Nowe Miasto nad Wartą,
 • zmniejszenia o kwotę 2.387,- wydatków finansowanych ze środków własnych na zadanie dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3720P, ul. Kórnicka w Środzie Wlkp. od ul. Mickiewicza do ul. Wyspiańskiego,
 • zmniejszenia o kwotę 6.027,- wydatków finansowanych ze środków własnych na zadanie dotyczące rekonstrukcji drogi powiatowej nr 3771P Gablin - Zdziechowice.  

b) w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęciu nowych zadań (rozdział 60014):

 • zakup samochodu osobowego w kwocie 60.000,-, finansowane ze środków własnych powiatu,
 • zakup wykaszarki łańcuchowej do krzewów i gałęzi w kwocie 44.500,- finansowane ze środków własnych powiatu.

 

VI. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9a - plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w załączniku 9b - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegających na:

 

 • uwzględnieniu w załączniku nr 9a i 9b środków na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu Comenius „Literature live". Przedmiotowe środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" i zostaną przekazane w ramach umowy finansowej nr 2013-1-CZ1-COM06-14343 10, zawartej na lata 2013-2015.
 • uwzględnieniu w załączniku 9a  i 9b środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego", realizowanego w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci - Program „Uczenie się przez całe życie". Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37497, zawartej na lata 2013-2014.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości przekazywanych na własność spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA” dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 -2025.
w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ulicy Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DRUGA SZANSA" dla Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga woj. nr 436 w m. Komorze” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr WND-POKL.03.05.00-00-201/12, pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Niedziałkowskiego
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/243/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego zmienioną uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 roku.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dominowie – ul. Centralna.
uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia kompetencji organu prowadzącego publiczne szkoły na terenie Powiatu Średzkiego Zarządowi Powiatu.
w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie .
w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3720P - ulica Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 roku.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Nowe Miasto nad Wartą, która stanowi jednocześnie granicę powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2013.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.