Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XLIII/250/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
18 grudnia 2013 r pod poz. 7293

Zmiany do uchwały:

 


 

 

 

Uchwała Nr XLIII/250/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia 2013 roku
 

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:


§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości  41.175.745, z tego:

-          dochody bieżące w kwocie 39.740.185 ,

-          dochody majątkowe w kwocie 1.435.560 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.041.512, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,

2)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 6a,

3)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40.000 , zgodnie z załącznikiem nr 7a,

4)    dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 234.724 , zgodnie z załącznikiem nr 8a,

5)    dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 603.681 , zgodnie z załącznikiem nr 9a,

6)    dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.500 , zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 41.162.366, z tego:

-          wydatki bieżące w wysokości 38.139.454,

-          wydatki majątkowe w wysokości 3.022.912,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.041.512, zgodnie z załącznikiem Nr 5b,

2)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 6b,

3)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7b,

4)    wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 234.724 , zgodnie z załącznikiem Nr 8b,

5)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 770.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b,

6)    wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 220.500 , zgodnie z załącznikiem nr 10b

3. Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2014 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.

§ 3. Określa się:

1.    łączną kwotę planowanych przychodów  - 774.516,

2.    łączną kwotę planowanych rozchodów - 787.895 .

Nadwyżkę budżetu w kwocie 13.379 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 994.863, w tym:

-          dotacje celowe - 884.863 zł,

-          dotacje podmiotowe - 110.000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 11-13,

  1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.009.184, w tym:

-          dotacje celowe - 86.000 zł,

-          dotacje podmiotowe - 923.184 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 14-17.

§ 5.  Określa się:

1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.000.000,

2.  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 774.516 zł.

  1. sumę 1.500.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
  2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 774.516 ,
  3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i  uposażenia oraz wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości 49.500,

2)    celowe w wysokości 1.095.359, z tego na:

a)    wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych - 267.659 ,

b)    realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu zlecanych poza otwartym konkursem ofert - 7.200 ,

c)    realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.500 ,

d)    wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia - 750.000 zł.

3)  na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 97.700

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

/-/ Małgorzata Fertała
Przewodnicząca Rady

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania 
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4 - do pobrania
- załącznik nr 5a cz.I - do pobrania 
- załącznik nr 5a cz.II - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania
- załącznik nr 6a - do pobrania
- załącznik nr 6b - do pobrania 
- załącznik nr 7a - do pobrania
- załącznik nr 7b - do pobrania
- załącznik nr 8a - do pobrania
- załącznik nr 8b - do pobrania  
- załącznik nr 9a - do pobrania
- załącznik nr 9b - do pobrania
- załącznik nr 10a - do pobrania
- załącznik nr 10b - do pobrania
- załącznik nr 11 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13 - do pobrania
- załącznik nr 14 - do pobrania
- załącznik nr 15 - do pobrania
- załącznik nr 16 - do pobrania
- załącznik nr 17 - do pobrania


zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości przekazywanych na własność spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA” dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 -2025.
w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ulicy Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DRUGA SZANSA" dla Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga woj. nr 436 w m. Komorze” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr WND-POKL.03.05.00-00-201/12, pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Niedziałkowskiego
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/243/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego zmienioną uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 roku.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dominowie – ul. Centralna.
uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia kompetencji organu prowadzącego publiczne szkoły na terenie Powiatu Średzkiego Zarządowi Powiatu.
w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie .
w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3720P - ulica Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 roku.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Nowe Miasto nad Wartą, która stanowi jednocześnie granicę powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2013.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.