Uchwały - 2014 rok - IV kadencja

Uchwała nr LI/293/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwala została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
pod poz. 3813 z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała Nr LI/293/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

    

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1), 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

         § 1. W uchwale nr XLIII/250/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej uchwałą nr XLV/260/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku, uchwałą nr XLVII/278/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., uchwałą nr 440/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2014 r.,  uchwałą nr 454/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 746.089,-
do kwoty 45.659.622,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 807.919,-
do kwoty 40.611.029,-

- zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę 61.830,-
do kwoty 5.048.593,-

2. w § 1 ust 2 pkt 5)
zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę 702.233,-
do kwoty 1.420.390,-

 

3. w § 1 ust 2 pkt 7)
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę 75.000,-
do kwoty 615.910,-

4. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 746.089,-
do kwoty 46.064.198,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 672.569,-
do kwoty 39.168.193,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 73.520,-
do kwoty 6.896.005,-

5. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a.

6. w § 2 ust 2 pkt 5)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 722.750,-
do kwoty 1.724.154,-

7. w planie wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (§ 2 ust 2 pkt 6)) dokonuje się przeniesień środków między rozdziałami oraz paragrafami.

Załącznik nr 10b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6a.

8. w § 2 ust 2 pkt 7)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę 75.000,-
do kwoty 615.910,-

9. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

10. § 4 otrzymuje  brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.160.094, w tym:

 • dotacje celowe - 2.050.094 zł,
 • dotacje podmiotowe - 110.000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 11-13 oraz załącznikiem nr 20.

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 856.043, w tym:

 • dotacje celowe - 93.000 zł,
 • dotacje podmiotowe - 763.043 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 14-17."

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 9a, 9b, 10b, 11, 16, 18a, 18b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6a, 7, 8, 9a, 9b.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

 

Załączniki do uchwały:

 

 

 

Uzasadnienie
do uchwały nr LI/293/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 746.089,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1) Zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej  udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 75.000,- (rozdział 80130) przeznaczonej na dofinansowanie działalności oświatowej. Zmniejszenia dokonano w oparciu o uchwałę nr L/859/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Po stronie wydatków zmniejsza się środki na dofinansowanie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Rolniczych).

2) Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 o środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 702.233,- (w tym kwota 666.925,- stanowi płatność ze środków europejskich, 35.308,- dofinansowanie z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" (aneks nr POKL.07.01.02-30-014/08-08 z dnia 27.05.2014 r. do umowy nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23.09.2008 r.). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

 

3) Zmniejszenia:

 • części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 86,- do kwoty 1.221.579,-
 • części równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 131,- do kwoty 1.856.248,-
 • wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 661,- do kwoty 9.367.602,-,

zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie znak ST4/4820/232//OWO/14 z dnia 31 marca 2014 roku. Zmniejszenie dokonane jest w związku ze zmianą granicy powiatu średzkiego.

 

4 ) Dokonania zmian w planie dochodów w:

 

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zmniejszenie planu dochodów (rozdział 70005) o kwotę 83.830,- w związku z odstąpieniem od podpisania aktu notarialnego przez nabywcę działki nr 41/8 w Kijewie - przetarg z dnia 28 lutego 2014 r.

2. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 71013) o kwotę 75.000,- w związku z  wpływem środków od Zakładu Gospodarki Komunalnej za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 o kwotę 3.990,- w związku z  uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną infrastrukturę drogową (drogową barierę ochronną, znak i słupek drogowy oraz poręcze na obiekcie mostowym).

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85201) o kwotę 11.030,-.  Środki te stanowią wpływy z gminy Zaniemyśl z tytułu pokrycia części kosztów umieszczenia 3 dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

 

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 59.248,-. Środki te stanowią wpływy z gmin i powiatów z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w  rodzinach zastępczych, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedmiotowa kwota jest wynikiem:

a) zwiększenia wpływów o kwotę 41.123,- (gmina Środa Wlkp. - 438 zł, gmina Nowe Miasto - 2.843 zł, gmina Zaniemyśl - 78zł, powiat brodnicki - 18.882 zł, Miasto Szczecin -18.882 zł) w związku przeliczeniem kwot ponoszonych wydatków do aktualnej liczy dzieci, wysokości ponoszonego świadczenia oraz okresu przebywania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym w pogotowiu rodzinnym,

b) zwiększenia o kwotę 18.361,- wpływów z powiatu śremskiego w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

c) zmniejszenia o kwotę 236,- wpływów z gminy Dominowo w związku ze zmianą wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków.

Środki z gmin powiatu średzkiego dotyczą partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej), zaś zwiększenia z powiatu brodnickiego, śremskiego oraz Miasta Szczecin dotyczą umieszczenia dzieci w pogotowiu opiekuńczym w trybie interwencyjnym na podstawie wyroku sądowego.

2. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85218) o kwotę 22.000,- w związku z przeznaczeniem do sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter Kombi.

 

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.296,- (rozdział 80130, 80195) dokonuje się na wniosek Dyrektora jednostki w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów:

 • za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 237,-
 • z wynajmu pomieszczeń szkolnych 16.078,-
 • za paliwo i eksploatację pojazdów 3.143,-
 • z tytułu organizacji kursu obsługi kombajnów zbożowych - 9.800,-
 • zwrotu opłaty produktowej za 2004 rok za buraki cukrowe - 3.038,-  (należność dotycząca gospodarstwa pomocniczego w Kijewie).

 

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 746.089,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenie o kwotę 2.000,- (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zakup usług - ogłoszenia w prasie.

2. Zwiększenia o kwotę 2.000,- (rozdziała 71014) z przeznaczeniem na zakup usług - opracowanie dokumentów geodezyjnych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

3. Zwiększenie o kwotę 9.864,- (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

4. Zmniejszenia o kwotę 160.141,- (rozdział 80130) planu dotacji podmiotowej z budżetu dla szkół niepublicznych, celem dostosowania do bieżących potrzeb.

5. Zwiększenie o kwotę 75.000,- (rozdział 85195) z przeznaczeniem na opracowanie programu restrukturyzacji spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.

6. Zmniejszenie o kwotę 3.631,- (rozdział 85417) planu dotacji celowych dla gminy Zaniemyśl przeznaczonej na wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu - zgodnie z porozumieniem z dnia 17 maja 1999 roku. Przedmiotowego zmniejszenia dokonuje się w związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DWST.WSST.337.65.2014/CKW z dnia 26 lutego 2014 r., zawierającym metryczkę subwencji oświatowej na 2014 r. 

 

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 60014) o kwotę 3.990,- z przeznaczeniem na zakup nowych elementów uszkodzonej infrastruktury drogowej (bariery ochronnej, znaku i słupka drogowego oraz poręczy na obiekcie mostowym) Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z odszkodowania od ubezpieczyciela.

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu wydatków (rozdział 85201) o kwotę 11.030,- z przeznaczeniem na  pokrycie kosztów umieszczenia 3 dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z gminy Zaniemyśl.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 85204) o kwotę 59.248,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinom pomocowym. Wydatek finansowany jest  ze środków pochodzących z wpływów z gmin: Środa Wlkp., Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl,   powiatów: śremskiego i brodnickiego oraz Miasta Szczecin.

2. Zwiększenia planu wydatków bieżących (rozdział 85395) z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim". Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 22.000,- (rozdział 85218) z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny powiatu w koszcie realizacji projektu pn. „Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami II", zgodnie z umową z dnia 19.12.2013 r nr WRR/000190/15/D zawartą pomiędzy PFRON, a powiatem średzkim.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.496,- (rozdział 80130) z przeznaczeniem na:

 • zakup energii w kwocie 8.296,-,
 • pokrycie wydatków organizowanego przez szkołę kursu obsługi kombajnów zbożowych oraz wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o dzieło na wykonanie zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawą gruntów rolnych w Kijewie (14.200,-). 

 

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

a)     przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Zespole Szkół Rolniczych, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

b)      przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Starostwie Powiatowym,

c)      zwiększenia środków własnych na finansowanie zadań oświatowych w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp.

 

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2014" dokonuje się zmian w planie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, polegających na:

a) zmniejszeniu o kwotę 4.000,- (rozdział 75020) wydatków na zadanie dotyczące zakupu licencji na używanie programu Sigma Optimum - umowa z VULCAN,

b) zmniejszeniu o kwotę 13.000,- (rozdział 75020) wydatków na zadanie dotyczące zakupu licencji na programy EGB2000 i EGB-INT,

c) zwiększeniu o kwotę 2.000,- (rozdział 75020) wydatków na zadanie dotyczące zakupu urządzenia UTM Fortigate 100D,

d)     ujęciu zadań dotyczących:

 • modernizacji środowiska pracy dla komputerowych systemów dziedzinowych z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 39.100,- (rozdział 75020), finansowane ze środków własnych,
 • zakupu sprzętu komputerowego w kwocie 27.420,- (rozdział 75019, 75020 i 90095), w tym zakup komputera i laptopa wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, finansowane ze środków własnych,
 • zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 22.000,- (rozdział 85218), finansowane ze środków własnych.

 

V.  Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9a - plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w załączniku 9b - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegających na:

a) uwzględnieniu w załączniku nr 9a kwoty 702.233,- oraz w załączniku 9b kwoty 722.750,- (kwota 20.517,- stanowi wkład własny do projektu) z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdział 85395). Wydatki rzeczowe ujęto w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast dotacje celowe dla gmin Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą oraz Środa Wlkp. (partnerów realizacji projektu) zostały zabezpieczone w planie wydatków Starostwa Powiatowego.

b) zmian w załączniku 9b polegających na dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach wydatków na realizację projektu „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowych zmian dokonano w związku z koniecznością zmiany formy wynagradzania koordynatora merytorycznego.

 

VI. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10b do uchwały budżetowej - „wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej", polegającej na dokonaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów, oznaczonej nr 501/50.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Średzki, nieruchomości położonej w Jarosławcu gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 28/113.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu z zakresu cyfryzacji i modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych BDOT500.
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Średzkiego w realizacji zadania „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 -2024.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.".
w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Dominowo niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - drogi powiatowej Nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - ulic Nekielskiej i Witosa w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniającą uchwałę Nr XLVII/279/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskie.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Żabikowie gm. Środa Wlkp. oznaczonej nr 34/1.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Łąkowej, oznaczonej nr 3095/4.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/213/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Szpitala Średzkiego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce.
w sprawie odwołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2014.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie przystąpienia powiatu średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014
w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/221/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w zakresie nakładki asfaltowej cienkowarstwowej w mieście i gminie".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Środa Wlkp., bezpłatnej służebności przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego działek nr 3075/2 i 3074/2 położonych w Środzie Wlkp.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.