Uchwały - 2014 rok - IV kadencja

Uchwała Nr LI/ 294 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
dnia 12 sierpnia 2014 r. pod poz. 4507


Zmiany:

 
Uchwała Nr LI/ 294 /2014
Rady Powiatu Średzkiego
z  dnia 24 czerwca 2014 rokuw sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.


Na podstawie art. 4 pkt 1, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną jej część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń od dnia 1 maja 2014 r.
Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/ 294/2014
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 24 czerwca 2014 rok

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z  2009 r. Nr 1, poz. 1) nadała nowe brzmienie  art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które nie obliguje organu prowadzącego do corocznego określania regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Podstawą sporządzenia niniejszego regulaminu są zapisy:

        I.            Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, który stanowi:

„Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 

1.      wysokość stawek dodatków, o których mowa u ust. 1 pkt 2 oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,

2.      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust 3,

3.      wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach".

     II.            Na podstawie art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, który stanowi:

„Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli"  - regulamin uzgodniono z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Środzie Wlkp., w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zmiana dotychczas obowiązującego Regulaminu ma na celu uszczegółowienie i dostosowanie niektórych zapisów do wytycznych obowiązujących przy realizacji Programów finansowanych ze środków  zewnętrznych.

W związku powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Załącznik

do Uchwały Nr LI/ 294/ 2014

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 24 czerwca 2014 roku


REGULAMIN WYNAGRADZANIA

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.       Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia , przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2.       Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 2

1.       Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., nr 22, poz. 181 ze zmianami).

2.       Nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3

Zajęcia wychowawcze realizowane przez nauczycieli w porze nocnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. Nr 52, poz. 550).

§ 4

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1)      dodatku motywacyjnego,

2)      dodatku za wysługę lat,

3)      dodatku funkcyjnego,

4)      dodatku za warunki pracy,

5)      wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6)      wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe,

7)      innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5

1.       Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1)      uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.

2)      umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

3)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4)      posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5)      systematyczne i efektywne przygotowanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

6)      podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

7)      wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

8)      dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

9)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

11) przestrzeganie dyscypliny pracy,

12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:

a)      udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)     udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

c)      opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)     prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      aktywny udział w realizowaniu innych zdań statutowych szkoły.

f)       aktywny udział w realizowaniu programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest również stopień realizacji zadań takich jak:

1)      diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania    nauczycieli na terenie objętym doradztwem,

2)      prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych przy warsztacie pracy,

3)      organizowanie konferencji przedmiotowo metodycznych,

4)      prowadzenie warsztatów metodycznych.,

5)      współdziałanie z organami i instytucjami oświatowymi (ODN, KO, MEN),

6)      opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych,

7)      upowszechnianie innowacji metodycznych,

8)      organizowanie wystaw środków dydaktycznych i ich promowanie wśród nauczycieli,

9)      prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz przyczynienie się do ich wzbogacania,

10) podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju,

11) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej przez dyrektora ODN,

12) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcję           dyrektora szkoły lub placówki oświatowej decydują w szczególności następujące kryteria:

1)      umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):

a)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b)     podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

c)      pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły (placówki),

d)     podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych;

2)      sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły (placówki):

a)      dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b)      podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c)      polityka kadrowa,

d)      organizowanie konferencji szkoleniowych,

e)      współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f)        podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły (placówki);

3)      wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:

a)      osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

b)      poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c)      dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d)      stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

e)      obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno- kulturalnymi,

f)        konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 § 6

Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli - w wysokości  od 3% do  6% wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli z zastrzeżeniem , że nie dotyczy to środków finansowych zewnętrznych .

§ 7

1.       Wysokość dodatku motywacyjnego  nie może być wyższa niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2.       Dodatek motywacyjny może być przyznawany na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.

3.        Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela w oparciu o regulamin szkoły (placówki) zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną ustala dyrektor, a w stosunku do nauczycieli pełniących funkcję dyrektora Zarząd Powiatu.

§ 8

1.       Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku.

2.       Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:

1)      urlopie dla poratowania zdrowia,

2)      zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.

3.       Nauczycielom, który, powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie:

1)      przebywania na urlopie zdrowotnym,

2)      zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc.

§ 9

1.       Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2.       Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

§ 10

1.    Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

2.    W przypadku, gdy dodatek motywacyjny finansowany jest ze środków zewnętrznych, dopuszcza się jego wypłacanie z dołu.

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 11

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

2.       Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

2)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§ 12

1.  Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1)   dyrektorowi - w wysokości co najmniej 30% do 100%,

2)   wicedyrektorowi - w wysokości co najmniej 20% do 50%,

3)   kierownikowi praktyk - w wysokości co najmniej 15% do 30%,

4)   kierownik internatu - w wysokości co najmniej 15% do 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2.  Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3.  Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1)  dla dyrektora Zarząd Powiatu, a 

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust.1 pkt 2 - 4, dyrektor szkoły.

§ 13

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzono te obowiązki w zastępstwie w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły (placówki) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

§ 14

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek z tytułu:

1)   sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości od 1% do 6%,

2)    powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od 1% do 6%,

3)   powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela- konsultanta, w wysokości od 10% do 30% ,

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Wysokość dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły (placówki).

  

§ 15

1.  Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 oraz w § 14 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

2.  Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w § 13, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

3.  Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 14 ust. 1.

4.  Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy dodatek funkcyjny finansowany jest ze środków zewnętrznych, dopuszcza się jego wypłacanie z dołu.

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 16

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

1)  praktycznej nauki zawodu- zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa w szkołach rolniczych i ogrodniczych

- w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego

2)  zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej

- w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego

3)  zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych szkołach (klasach) oraz indywidualnego nauczania dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

- w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

 4)  zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych szkołach  

      (klasach) oraz indywidualnego nauczania dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

       - w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

5)  zajęć dydaktycznych w klasach łączonych

- w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego

6)  zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno- pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych

- w wysokości 7,5% wynagrodzenia zasadniczego

2.  Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3.  Dodatek za trudne warunki pracy, określony w ust. 1 pkt 1-3, wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4.  Dodatek za trudne warunki pracy określony w ust. 1 pkt 4-5 wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust.2.

5.  Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt  1-3 nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 4.

§ 17

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

1) zajęć wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2-4, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami), uzasadnienia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami),

2)  zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, o której mowa w pkt. 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę- - w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.

2.  Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie.

3.  Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (placówkach), przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy na zasadach określonych w ust. 1.

§ 18

1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują dodatki w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości - 2%

2) przy drugim stopniu szkodliwości - 3%

3) przy trzecim stopniu szkodliwości - 4%

wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługuje nauczycielom wykonującym pracę w warunkach określonych jako warunki szkodliwe, jeżeli:

a) stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia przekraczają najwyższe dopuszczalne normy lub niemożliwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy,

b) praca jest wykonywana w tych warunkach, przez co najmniej 40 godzin w miesiącu.

2.  Dodatek przyznaje się na podstawie aktualnych wyników badania środowiska pracy, przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań stwierdzających, że praca jest wykonywana w warunkach, o których mowa w ust. 2.

§ 19

1.  W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

2.  W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych i do dodatku za trudne albo uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do obu tych dodatków.

3.  Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (placówki), a dla dyrektora- organ prowadzący- starosta.

4.  Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE

I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 20

1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa

 się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2.  Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16- z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzinę.

4.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.

VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

§ 21

Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach tzw. "Zielonych Szkół" przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

§ 22

1.  Za kierowanie i ocenę pisemnych prac dyplomowych z przygotowania zawodowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie jak za 5-10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo w zależności od liczby prowadzonych i ocenianych prac.

2.  Za pracę w komisjach egzaminacyjnych przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe, naliczane w stosunku do średniej liczby godzin realizowanych przez nauczyciela.

3.  Środki finansowe na wynagrodzenie nauczycieli, ujęte w ust. 1 i 2 zabezpiecza się w ramach odpisu na dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

§ 23

Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których mowa w § 22 ust. 1, przewidziane dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym za zniżki godzin i doradcom metodycznym wypłaca się w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

§ 24

1.  Nauczycielowi, za działalność w ramach obowiązków wynikających z funkcjonowania służb BHP w szkole (placówce) i szkoleń w zakresie BHP przysługuje dodatek do wynagrodzenia

- w wysokości 10%-20% uposażenia zasadniczego w zależności od liczby pracowników objętych nadzorem BHP.

2.  Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego inspektora pracy.

VIII. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W NOCY, DNI WOLNE

I W ŚWIĘTO

§ 25

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700.

§ 26

1.  Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.

2.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej jest realizowany w:

a) placówkach opiekuńczo- wychowawczych zapewniających całodobową opiekę,

b) internatach.

§ 27

Za każdą godzinę w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższej niż ustalona na podstawie art. 151 § 1 kodeksu pracy.

§ 28

Nauczycielowi zobowiązanemu do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych, także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia:

1)  dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin,

2)  korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek,

3)  równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej.

§ 29

1.  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, który realizuje zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymuje na ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 42 c ust. 3 Karty Nauczyciela, za wszystkie godziny efektywnie przepracowane  w tym dniu, płatne jak za godziny ponadwymiarowe.

2.  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole nie wymienionej w ust. 1, który w dniu wolnym od pracy realizuje  planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 8 godzin ponadwymiarowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

IX. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 30

1.  Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu- w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin- na terenie wiejskim oraz    w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.  Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela:

1)   przy jednej osobie w rodzinie - 4%,

2)   przy dwóch osobach w rodzinie  - 5%

3)   przy trzech osobach w rodzinie  - 6%

4)   przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 7%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.

3.  Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4.  Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Zarząd Powiatu.

6.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku społecznego,

3) przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1.  Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

2.  Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zmianami).

§ 32

1.  Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2.  Stawkę za 1 dzień nie wykonania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

3.  Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust.2.

§ 33

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar realizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 34

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów, oznaczonej nr 501/50.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Średzki, nieruchomości położonej w Jarosławcu gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 28/113.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu z zakresu cyfryzacji i modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych BDOT500.
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Średzkiego w realizacji zadania „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 -2024.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.".
w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Dominowo niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - drogi powiatowej Nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - ulic Nekielskiej i Witosa w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniającą uchwałę Nr XLVII/279/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskie.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Żabikowie gm. Środa Wlkp. oznaczonej nr 34/1.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Łąkowej, oznaczonej nr 3095/4.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/213/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Szpitala Średzkiego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce.
w sprawie odwołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2014.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie przystąpienia powiatu średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014
w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/221/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w zakresie nakładki asfaltowej cienkowarstwowej w mieście i gminie".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Środa Wlkp., bezpłatnej służebności przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego działek nr 3075/2 i 3074/2 położonych w Środzie Wlkp.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.