Uchwały - 2014 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XLVII/278/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
dnia 9 kwietnia 2014 r. pod poz. 2289

 

Uchwała Nr XLVII/278/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 kwietnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

 

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1), 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XLIII/250/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej uchwałą nr XLV/260/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 558.971,-
do kwoty 42.791.048,-

- zmniejsza się dochody bieżące
o kwotę 100.377,-
do kwoty 39.748.008,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 659.348,-
do kwoty 3.043.040,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 56.530,-
do kwoty 7.098.042,-

 

3. w § 1 ust 2 pkt 4)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę 64.170,-
do kwoty 305.194,-

4. w § 1 ust 2 pkt 5)
zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę 114.476,-
do kwoty 718.157,-

5. w § 1 ust 2 pkt 6)
zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska,
w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
o kwotę 70.000,-
do kwoty 290.500,-

6. w § 1 ust 2 pkt 7)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę 530.910,-
do kwoty 630.910,-

7. w § 1 ust 2 pkt 8)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 568.968,-
do kwoty 2.182.660,-

8. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 1.157.426,-
do kwoty 43.195.624,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 466.590,-
do kwoty 38.440.522,-

 - zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 690.836,-
do kwoty 4.755.102,-

9. w § 2 ust 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 56.530,-
do kwoty 7.098.042,-

10. w § 2 ust 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę 64.170,-
do kwoty 305.194,-

11. w § 2 ust 2 pkt 5)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w części związanej z realizacją zadań jst
o kwotę 230.584,-
do kwoty 1.001.404,-

12. w § 2 ust 2 pkt 6)
zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
o kwotę 70.000,-
do kwoty 290.500,-

13. w § 2 ust 2 pkt 7)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 530.910,-
do kwoty 630.910,- 

14. w § 2 ust 2 pkt 8)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 568.968,-
do kwoty 2.182.660,-

15. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

16. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów - 1.541.089 zł,
2. łączna kwotę planowanych rozchodów - 1.136.513 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt budżetu w kwocie 404.576 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym"

 

17. § 4 otrzymuje  brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.811.255, w tym:

 • dotacje celowe - 1.701.255 zł,
 • dotacje podmiotowe - 110.000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 11-13 oraz załącznikiem nr 20.

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.009.184, w tym:

 • dotacje celowe - 86.000 zł,
 • dotacje podmiotowe - 923.184 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 14-17."

18. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:
1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.000.000,

2.  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 1.424.981 zł.

3. sumę 1.500.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

4. łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 1.800.000 zł."

19. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.424.981 ,
 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i  uposażenia oraz wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 12, 18a, 18b, 19a, 19b  otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9, 10a, 10b, 11a, 11b.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

 

Załączniki:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVII/278/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 kwietnia 2014 roku

 

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 558.971,-

Powyższa kwota jest wynikiem:
1. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 961.110,- (rozdział 75801) dokonano zgodnie z pismem Ministra Finansów znak. ST4/4820/12/2014/ z dnia 13 lutego 2014 r.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone uchwałami realizowane przez powiat o kwotę 56.530,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie odpraw emerytalnych (35.000,-) oraz na uzupełnienie wydatków na rekompensaty za nadgodziny, które mają charakter jednorazowy (21.530,-). Przedmiotowe zwiększenie wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.35.2014.4 z dnia 19 lutego 2014 r., informującego o przyjętym w ustawie budżetowej na 2014 r. planie dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

3. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 46.320,- (rozdział 85201) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na  opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z powiatu śremskiego a umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu średzkiego. Zwiększenia środków dokonano na podstawie porozumienia z dnia 10 grudnia 2013 r., zawartego pomiędzy powiatami średzkim i śremskim. 

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

4. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. o kwotę 17.850,- (rozdział 71004) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W budżecie powiatu ujęto środki z gminy Środa Wlkp. w kwocie 13.850,- w oparciu o uchwałę nr XXXXV/765/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 oraz z gminy Dominowo w kwocie 4.000,- w oparciu o uchwałę nr XXVII/272/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

5. Ujęcia w planie dochodów dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 530.910,- z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie zakupu dla Średzkiej Kolei Powiatowej podkładów niezbędnych do wymiany toru Średzkiej Kolei Powiatowej na terenie gminy Środa Wlkp. w kwocie 30.910 zł (rozdział 60002).  Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/812/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

b) dofinansowanie działalności oświatowej w kwocie 500.000 zł (rozdział 80120 oraz 80130). Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XLIX/838/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu. Po stronie wydatków środki przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat (Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

6. Zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

a) o kwotę 17.100,- (rozdział 60014) pomocy finansowej z gminy Dominowo przeznaczonej na realizację zadań:

 • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3662P wraz z budową chodnika w miejscowości Chłapowo" w kwocie 12.300,-. Środki ujęto w oparciu o uchwałę nr XXVII/280/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej,
 • „Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w miejscowości Giecz" w kwocie 4.800,-. Środki ujęto w oparciu o uchwałę nr XXVII/279/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej,

b) o kwotę 521.868,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze". Środki ujęto w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu średzkiego,

c) o kwotę 30.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o., który zostanie przeznaczony na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. Przedmiotowe środki stanowią  pomoc finansową z gminy Dominowo w oparciu o uchwałę XXVII/281/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 r. (10.000,-) oraz gminy Nowe Miasto nad Wartą w oparciu o uchwałę nr XL/240/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 marca 2013 r. (20.000,-).

Odpowiednich zwiększeń dokonuje się w planie wydatków.

7. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w rozdziale 85395 o kwotę 114.476,- z przeznaczeniem na kontynuację w roku 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Europejska Kadra", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowego zwiększenia dokonano na podstawie aneksu nr POKL.06.01.02-30-011/11-02 z dnia 22 stycznia 2014 r. do umowy nr POKL.06.01.02-30-011/11-00 z dnia 8 grudnia 2011 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

8.  Zwiększenia  w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 r." o środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,-. Środki wprowadzono do planu dochodów na podstawie pisma znak. WFOS-III-DPU-TW/400/436/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.

 

9.Dokonania zmian w planie dochodów w:

STAROSTWIE POWIATOWYM

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 70005) o kwotę 90.380,- z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości  - działek położonych w Kijewie  - działka 32/12 i 41/8.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 24.647,-. Środki te stanowią wpływy z gmin i powiatów z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w  rodzinach zastępczych, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (gmina Środa Wlkp. - 852 zł, gmina Nowe Miasto - 426 zł, gmina Zaniemyśl - 1.426 zł, gmina Dominowo - 568 zł, powiat brodnicki -9.663 zł, Miasto Szczecin -11.712 zł).   

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

Umieszczenie dziecka w rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nastąpiło na podstawie postanowień Sądu i w tym przypadku nie będzie zawarte porozumienie, a zwrot środków od powiatu brodnickiego i Miasta Szczecin nastąpi na podstawie noty obciążeniowej.

 

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.157.426,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. Zwiększenia planu wydatków (rozdział 60002) finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. w kwocie 30.910,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Średzkiej Kolei Powiatowej podkładów niezbędnych do wymiany toru Średzkiej Kolei Powiatowej na terenie gminy Środa Wlkp.

2. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze". - o kwotę 1.043.736,- w tym: 521.868,- finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz 521.868,- finansowane z kredytu bankowego. W uchwale zmieniającej budżet podjętej 31.01.2014 r. Rada Powiatu zdecydowała o rezygnacji z niniejszej inwestycji. Po zwiększeniu puli środków na realizację inwestycji w ramach „schetynówek" w województwie wielkopolskim istnieje duża szansa na otrzymanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zatem zasadne jest uwzględnienie inwestycji w planie budżetu.

3. Zwiększenia o kwotę 17.100,- (rozdział 60014) finansowaną ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Dominowo z przeznaczeniem na   realizację zadań:

 • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3662P wraz z budową chodnika w miejscowości Chłapowo" w kwocie 12.300,-
 • „Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w miejscowości Giecz" w kwocie 4.800,-

 

4. Zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 400.000,- (rozdział 60014)  przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych:

a) na terenie Gminy Środa Wlkp. - „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3667P Środa Wlkp. - Miłosław" w kwocie 200.000,-

b) na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą - „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3739P Nowe Miasto n.Wartą - Wolica Kozia" w kwocie 200.000,-

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone uchwałami realizowane przez powiat o kwotę 56.530,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie odpraw emerytalnych (35.000,-) oraz na uzupełnienie wydatków na rekompensaty za nadgodziny, które mają charakter jednorazowy (21.530,-).

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 46.320,- (rozdział 85201) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na  opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z powiatu śremskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu średzkiego.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.     Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (rozdział 85395) o kwotę 20.235,- (w tym 17.200,- stanowi płatność ze środków europejskich, 3.035,- dofinansowanie z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe zwiększenie wynika z niewykorzystania w latach 2012-2013 środków zaplanowanych na realizację  projektu.

2. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 85204) o kwotę 24.647,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z wpływów z gminy Środa Wlkp. (852,-), Nowe Miasto nad Wartą (426,-), Zaniemyśl (1.426,-) i Dominowo (568,-) oraz powiatu brodnickiego (9.663,-) i Miasta Szczecin (11.712,-).

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 114.476,- (rozdział 85395) z przeznaczeniem na kontynuację w roku 2014 projektu pn. „Europejska Kadra", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zwiększenia o kwotę 28.320,- (rozdział 85395) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego", realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci 2013-2014, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie". Przedmiotowe zwiększenie wynika z niewykorzystania w roku ubiegłym wszystkich środków zaplanowanych na realizację projektu.

3. Zmniejszenia o kwotę 3.053,- (rozdział 85333) wydatków zaplanowanych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (850,-)oraz opłacenie podatku od nieruchomości (2.203,-) celem dostosowania do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenie planu wydatków (rozdział 80120) o kwotę 42.956,- z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Literature live" w ramach programu Comenius 2013-2015, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „uczenie się przez całe życie". Przedmiotowe zwiększenie dokonywane jest ze względu na środki, które były zaplanowane w roku 2013, a nie zostały w pełni wykorzystane.

 

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenia  o kwotę 17.850,- (rozdział 71004) ) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. (13.850,-) oraz Dominowo (4.000,-). Wynagrodzenia członków Komisji w jej obecnym składzie wypłacane są na podstawie faktur VAT.

2. Zwiększenie o kwotę 30.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o., który zostanie przeznaczony na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. Przedmiotowe środki finansowane są z pomocy finansowej z gminy Dominowo (10.000,-) oraz gminy Nowe Miasto nad Wartą (20.000,-).

3. Zmniejszenie o kwotę 7.198,- (rozdział 85204) planu dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Wiąże się to z ustaniem porozumienia z dnia 29 czerwca 2012 r. zawartego pomiędzy powiatami średzkim i jarocińskim w związku z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia i opuszczeniem rodziny zastępczej.

4. Zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 70.000,- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 r.", w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 24.597,- (rozdział 85406) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe zwiększenie wynika z niewykorzystania w roku 2013 środków zaplanowanych na realizację projektu.

 

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

a) przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
 • Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

b) przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w Starostwie Powiatowym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

c) przeniesień środków między jednostkami w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

d) zmniejszenia środków własnych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej. 

 

IV. W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2014" dokonuje się zwiększenia:

 • przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 650.465 do kwoty 1.424.981,-
 • przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 116.108,-
 • rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 168.118,- do kwoty 1.136.513,-

 

V. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2014" dokonuje się:

1. w planie wydatków na inwestycje:

a) zmniejszenia o kwotę 200.000,- wydatków na zadanie dotyczące odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3667P Środa Wlkp. - Miłosław,

b) zmniejszenia o kwotę 200.000,- wydatków na zadanie dotyczące odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3739P Nowe Miasto nad Wartą - Wolica Kozia,

c)  ujęcia zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze w kwocie 1.043.736,-, finansowane z kredytu bankowego (521.868,-) oraz z pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą (521.868,-),

d) ujęcia zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3662P wraz z budową chodnika w miejscowości Chłapowo w kwocie 12.300,-, finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Dominowo,

e) ujęcia zadania dotyczącego budowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w miejscowości Giecz w kwocie 4.800,-, finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Dominowo,

f) zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl" (o kwotę 873.692,- zmniejsza się środki własne, zaś zwiększa się środki pochodzące z kredytu bankowego).

 

2. zwiększenia o kwotę 30.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" Sp. z o.o., który zostanie przeznaczony na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną, finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Dominowo (10.000,-) oraz Nowe Miasto nad Wartą (20.000,-).

 

VI. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9a - plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w załączniku 9b - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegających na:

a) uwzględnieniu w załączniku nr 9a i 9b kwoty 114.476,- (rozdział 85395) z przeznaczeniem na kontynuację w roku 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Europejska Kadra", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

b) zmian w załączniku 9b polegających na:

 • zwiększeniu planu wydatków (rozdział 80120) o kwotę 42.956,- z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Literature live" w ramach programu Comenius 2013-2015, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie",
 • zwiększeniu o kwotę 28.320,- (rozdział 85395) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego", realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci 2013-2014, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie". Dodatkowo dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami,
 • zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.235,- (rozdział 85395) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim" (w tym kwota 17.200,- stanowi płatność ze środków europejskich, zaś kwota 3.035,- dofinansowanie z budżetu państwa), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24.597,- (rozdział 85406) z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami.

 

VII. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10a - „dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz załączniku nr 10b - „wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" do uchwały budżetowej, polegającej na zwiększeniu o kwotę 70.000,- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 r.", w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo w załączniku 10b dokonuje się przeniesień środków między paragrafami, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania.

 

VIII. W uchwale zwiększeniu uległa kwota poręczenia udzielanego przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym o kwotę 1.000.000,-. Poręczenie stanowić ma zabezpieczenie emisji obligacji przez Spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o.  W projekcie uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego uwzględniono udzielenie niniejszego poręczenia w kwocie 1.000.000 zł. Poręczenie to udzielone będzie w roku 2014 (podpisanie umowy poręczenia), zaś ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonego poręczenia aktualizować się będą począwszy od 2015 do 2024 roku w kwotach określonych w ww. Prognozie.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów, oznaczonej nr 501/50.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Średzki, nieruchomości położonej w Jarosławcu gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 28/113.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu z zakresu cyfryzacji i modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych BDOT500.
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Średzkiego w realizacji zadania „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 -2024.
zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.".
w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Dominowo niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - drogi powiatowej Nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - ulic Nekielskiej i Witosa w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniającą uchwałę Nr XLVII/279/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskie.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Żabikowie gm. Środa Wlkp. oznaczonej nr 34/1.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Łąkowej, oznaczonej nr 3095/4.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/213/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Szpitala Średzkiego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce.
w sprawie odwołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2014.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie przystąpienia powiatu średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014
w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/221/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w zakresie nakładki asfaltowej cienkowarstwowej w mieście i gminie".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Środa Wlkp., bezpłatnej służebności przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego działek nr 3075/2 i 3074/2 położonych w Środzie Wlkp.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.