Uchwały - 2021 rok VI kadencja

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia kursu na linii autobusowej nr 21.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023.
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 -2030
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021-2030
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Starostę Średzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radnego Pana Bogusława Biernata do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radną Panią Agnieszkę Król do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza – Rogusko – ul. Leśna w Chociczy.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3838/5
w sprawie utworzenia Powiatowego Klubu Senior+ w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu odsysacza do spalin dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia petycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.