Uchwały - 2021 rok VI kadencja

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu Średzkiego spółce komunalnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowie.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022 – 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miąskowie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Średzkiego .
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego przeprowadzenia kontroli problemowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszutach.
w sprawie przekazania Gminie Zaniemyśl zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3838/4.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń nr 323 i 324 znajdujących się w w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń nr 323 i 324 znajdujących się w w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 7,60 m² znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 7,60 m² znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2021 i 2022”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Środa Wielkopolska w roku 2021-2022”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w latach 2021-2022”
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3079/1
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Powiat Średzki projektów infrastrukturalnych oraz złożenia wniosków o ich dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 r., sygn. akt IV SA/Po 366/21
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia kursu na linii autobusowej nr 21.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023.
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 -2030
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021-2030
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Starostę Średzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radnego Pana Bogusława Biernata do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radną Panią Agnieszkę Król do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza – Rogusko – ul. Leśna w Chociczy.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3838/5
w sprawie utworzenia Powiatowego Klubu Senior+ w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu odsysacza do spalin dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia petycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.