Uchwały - 2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr I /2/ 2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 grudnia 2014 roku

 
 
Uchwała Nr I /2/ 2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 1 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), w wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego wybrany  został  radny Marian Walkiewicz.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 /-/ Marcin Bednarz
 
 
                                                                                             
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.