Uchwały - 2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr I /5/ 2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 grudnia 2014 roku

Traci moc na podstawie: http://bip.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchway-2015-rok-v-kadencja.html?pid=12993
 
Uchwała Nr I /5/ 2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 1 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
 
Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami) oraz § 103 ust. 2, pkt 3 statutu powiatu, Rada Powiatu Średzkiego na wniosek Starosty uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że dokonano wyboru pozostałych członków Zarządu w osobach:
 
1.  Tomasz Roszyk
2.  Wiesława Strugarek
3.  Dariusz Tomaszewski
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.