Uchwały - 2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2014 roku

 
 
Uchwała Nr II/6/2014
Rady  Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
 
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 § 1. 1.Ustala się, od 2 grudnia 2014 roku, dla Starosty Średzkiego - Czesława Guzewskiego,  miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:
-         wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnych stawek określonych dla starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców,
-         dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu.
       
2. Przyznaje się Staroście dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Średzkiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 roku 


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
 
Proponowane wynagrodzenie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zmianami). Ustalając wysokość wynagrodzenia, wzięto pod uwagę złożoność i zakres zadań, a także problemów związanych z ich wykonywaniem.
Łączna kwota proponowanego wynagrodzenia miesięcznego nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 37 ust. 3, ustawy o pracownikach samorządowych. Podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
 
                                                                                             
                                                                                             
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.