Uchwały - 2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2014 roku

 
 
Uchwała Nr II/7/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
 
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami) oraz § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr XXVIII /130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2398 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.  1. W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujące osoby:
 
1. Zdzisław Jędrzak
2. Stefan Kominek
3. Piotr Piekarski
4. Dariusz Węcławiak
5. Anna Zimoch
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr II/7/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu powołuje spośród radnych Komisję Rewizyjną, określając jej skład osobowy. W związku z tym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
                                                                                            
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.