Uchwały - 2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr II /9/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2014 roku

 

Uchwała Nr II /9/2014
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 9 grudnia 2014 roku

 
 
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Na   podstawie   art. 38a   ust. 5 pkt 2   ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), Rada Powiatu  Średzkiego  uchwala,  co  następuje :
§ 1. Do pracy w  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się dwóch radnych w osobach:
 
1. Piotr Kasprzak
2. Dariusz Tomaszewski
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ 9 /2014 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 
 
Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. W skład komisji wchodzi między innymi dwóch członków delegowanych przez radę powiatu. W związku z upływem kadencji Komisji, Rada Powiatu winna delegować dwóch radnych, co umożliwi powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na nową kadencję w nowym składzie osobowym. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.