Uchwały - 2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr II /11/ 2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zmiany do uchwały:


Uchwała Nr II /11/ 2014
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
 
Na podstawie § 96 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr XXVIII / 130 / 2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego ( Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2398 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wybiera się radną Annę Zimoch.
 
§ 2. Na przewodniczącego Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej wybiera się radnego Ryszarda Grześkowiaka.
 
§ 3. Na przewodniczącego Komisji Strategii i Planowania Rozwoju wybiera się radną Ewę Kusik.
 
§ 4. Na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybiera się radną Renatę Jarzembowską.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 9 grudnia 2014 roku

 
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
 
Zgodnie ze statutem Powiatu Średzkiego wyboru przewodniczących  komisji dokonuje Rada Powiatu. Wobec powyższego, w związku z ustaleniem składu osobowego poszczególnych Komisji, zachodzi konieczność dokonania wyboru ich Przewodniczących.
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.