Uchwały - 2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr III /14/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

 
Uchwała Nr III/14/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku,  poz. 595 z pózn. zm.), w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pózn. zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przekazać Gminie Środa Wielkopolska zadanie własne powiatu w zakresie zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
 
§ 2. Ustalenie warunków powierzenia zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Środa Wielkopolska.
 
§ 3. Porozumienie, wymienione w § 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 

 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr III/ 14 /2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat jest organem prowadzącym.
 
 
Przekazanie Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu właściwości Powiatu Średzkiego, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat jest organem prowadzącym pozwoli usprawnić funkcjonowanie szkół oraz poczynić z tego tytułu oszczędności w kosztach tej obsługi. Burmistrz Miasta wyraził wstępnie wolę przejęcia zadania przez Gminę Środa  Wielkopolska.
 
 
w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.