Uchwały - 2015 rok - V kadencja

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
14 stycznia 2015 r. pod poz. 261Zmiany do uchwały:


Uchwała Nr IV/16/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 7 stycznia 2015 roku
 
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości  43.088.929, z tego:
 
-          dochody bieżące w kwocie 39.828.727,
 
-          dochody majątkowe w kwocie 3.260.202,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.943.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
2)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
3)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30.000, zgodnie z załącznikiem nr 7a,
4)    dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 298.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a,
5)    dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.230.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a,
6)    dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 135.569, zgodnie z załącznikiem nr 10a,
7)    dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.500, zgodnie z załącznikiem nr 11a.
 
 
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 42.390.599, z tego:
 
-          wydatki bieżące w wysokości 37.071.567,
-          wydatki majątkowe w wysokości 5.319.032 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.943.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b,
2)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000, zgodnie z załącznikiem Nr 6b,
3)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7b,
4)    wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 298.657, zgodnie z załącznikiem Nr 8b,
5)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.230.202,-, zgodnie z załącznikiem nr 9b,
6)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa                  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 135.570zł, zgodnie z załącznikiem nr 10b,
7)    wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 150.500 , zgodnie z załącznikiem nr 11b.
 
 
3. Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.
 
§ 3. Określa się:
1.   łączną kwotę planowanych przychodów  - 534.868 zł,
2.   łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.233.198 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.
Nadwyżkę budżetu w kwocie 698.330 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.016.106 zł, w tym:
-          dotacje celowe - 906.106,
-          dotacje podmiotowe - 110.000zł,
zgodnie z załącznikami Nr 12-14,
 
 
2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 928.704, w tym:
-          dotacje celowe - 76.000 zł,
-          dotacje podmiotowe - 852.704 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 15-18.
 
 
§ 5.  Określa się:
1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł,
2. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 534.868 zł.
  1. sumę 1.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2)    zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 534.868 zł,
3)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i  uposażenia oraz wydatkówmajątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych oraz międzywydatkami bieżącymi i majątkowymi - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
4)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 7.  W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości 45.000 zł,
2)    celowe w wysokości 792.587 zł, z tego na:
a)    wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych - 249.376,
b)    realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.500,
c)    wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia - 450.000 zł,
d)    pokrycie wkładu własnego projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych - 17.711 zł,
3)    na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 26.400 zł.
 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz

Załączniki:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- zalącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4 - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 5a - II część - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania
- załącznik nr 6a - do pobrania
- załącznik nr 6b - do pobrania
- załącznik nr 7a - do pobrania
- załącznik nr 7b - do pobrania
- załącznik nr 8a - do pobrania
- załącznik nr 8b - do pobrania
- załącznik nr 9a - do pobrania
- załącznik nr 9b - do pobrania
- załącznik nr 10a - do pobrania
- załącznik nr 10b - do pobrania
- załącznik nr 11a - do pobrania
- załącznik nr 11b - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13 - do pobrania
- załącznik nr 14 - do pobrania
- załącznik nr 15 - do pobrania
- załącznik nr 16 - do pobrania
- załącznik nr 17 - do pobrania
- załącznik nr 18 - do pobrania
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2002/11, udziałów w działkach stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr: 2000/5, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/12, 2002/13 oraz udziałów w udziałach stanowiących współwłasność Powiatu Średzkiego wynoszących po ½ w działkach położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 2001/7, 2002/8.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016-2017.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Średzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 2002/11, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/13, 2002/12, 2000/5, 2001/7, 2002/8 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce"
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec -Sulęcinek".
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działki nr: 3/4 oraz 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym 1/2 w działce nr 3/6.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie odwołania Starosty Powiatu Średzkiego.
w sprawie przekazania pisma według właściwości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście Średzkiemu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Gminy Zaniemyśl w drodze bezprzetargowej, położonej w Łęknie, oznaczonej nr: 182, 322, 324.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działki nr: 182, 322, 324
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie wyrażenia woli na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z podejmowaniem przez Spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy.
w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ,,Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego .
w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dotyczącego badań specjalistycznych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego - wsparcia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.