Uchwały - 2015 rok - V kadencja

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
pod poz. 2661 z dnia 22 kwietnia 2015

Uchwała Nr VII/35/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 marca 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
    
     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art.  211, 212, 214 pkt 1, 215,  235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
         § 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                                                                              2.096.327,-         
do kwoty                                                                                        45.307.256,-
 
- zmniejsza się dochody bieżące
o kwotę                                                                                                364.076,
-do kwoty        39.586.651,-                                                                                     
- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę                                                                                              2.460.403,
-do kwoty           5.720.605,-                                                                                        
2. w § 1 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                  73.050,-
do kwoty                                                                                         7.016.138,-
 
3. w § 1 ust 2 pkt 7)
zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska,
w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
o kwotę                                                                                                  63.000,-
do kwoty                                                                                            213.500,-
 
4. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
„dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
w wysokości                                                                                    2.460.403,-
zgodnie z załącznikiem nr 20a"
   
 
5. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                                                              2.224.892,-   
do kwoty                                                                                        44.737.491,- 
 
- zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę                                                                                                235.511,-
do kwoty                                                                                        36.934.456,-
 
- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                                                                                              2.460.403,-
do kwoty                                                                                          7.803.035,-
                                                                                                    
6. w § 2 ust 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                  73.050,-
do kwoty                                                                                         7.016.138,-
 
7. w § 2 ust 2 pkt 6)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę                                                                                                  46.895,-   
do kwoty                                                                                            182.465,-
 
8. w § 2 ust 2 pkt 7)
zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
o kwotę                                                                                                 63.000,-
do kwoty                                                                                            213.500,-
 
9. w § 2 ust 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
„wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
w wysokości                                                                                    2.460.403,-
zgodnie z załącznikiem nr 20b"
 
10. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.
 
11. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1.    łączną kwotę planowanych przychodów - 1.763.433 zł,
2.    łączną kwotę planowanych rozchodów - 2.333.198 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
Nadwyżkę budżetu w kwocie 569.765 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".
 
12. § 4 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.795.097 zł, w tym:
-          dotacje celowe - 1.685.097,
-          dotacje podmiotowe - 110.000zł,
zgodnie z załącznikami Nr 12-14,
2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 728.704, w tym:
-          dotacje celowe - 76.000 zł,
-          dotacje podmiotowe - 652.704 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 15-18."
 
13. § 7 otrzymuje brzmienie:   
„W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości 45.000 zł,
2)    celowe w wysokości 789.167 zł, z tego na:
a)    wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych - 243.456,
b)    realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.000,
c)    wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia - 450.000 zł,
d)    pokrycie wkładu własnego projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych - 17.711 zł".
 
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 10b, 11a, 11b, 12, 13, 17, 20a, 20b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11a, 11b.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz

Załączniki:
- nr 1 - do pobrania
- nr 2 - do pobrania
- nr 3 - do pobrania
- nr 4 - do pobrania
- nr 5a - do pobrania
- nr 5b - do pobrania
- nr 6a - do pobrania
- nr 7a - do pobrania
- nr 7b - do pobrania
- nr 8 - do pobrania
- nr 9 - do pobrania
- nr 10 - do pobrania
- nr 11a - do pobrania
- nr 11b - do pobrania

 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr VII/35/2015
 Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.
 
I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.096.327,-
 
Powyższa kwota jest wynikiem:
1. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 494.206,- (rozdział 75801) dokonano zgodnie z pismem Ministra Finansów znak. ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.
 
2. Zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:
a) 71015 - o kwotę 20.250,- z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. na pokrycie kosztów prowadzonych kontroli. Środki wprowadzono do planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.62.2015.4 z dnia 5 marca 2015 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
b) 85334 - o kwotę 52.800,- z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Środki wprowadzono do planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.52.2015.8 z dnia 12 marca 2015 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 
3. Ujęcia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.460.403,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój" zadań:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze" - kwota 1.069.734,-
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" - kwota 1.390.669,-
Przedmiotowe środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.20.2015.3 z dnia 4 marca 2015 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków w Starostwie Powiatowym.
 
4. Zwiększenia  w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 r." o środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 63.000,-. Środki wprowadzono do planu dochodów na podstawie pisma znak. WFOS-III-DPU-TW/400/465/2015 z dnia
12 marca 2015 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 
 5.Dokonania zmian w planie dochodów w:

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
o kwotę 5.920,- (rozdział 80130) w związku rezygnacją przez firmę zewnętrzną
z wynajmu powierzchni korytarza pod automat do napojów oraz wypowiedzenia umowy z działalności punktu gastronomicznego.
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.224.892,-
 
Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków
w następujących jednostkach:
 
ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH
Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 693.334,- (rozdział 60014).
 
POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO
Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.250,- (rozdział 71015) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzonych kontroli.
STAROSTWIE POWIATOWYM
1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.460.403,- (rozdział 60014) finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze" - kwota 1.069.734,-.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" - kwota 1.390.669,-
 
Przedmiotowe środki stanowią dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
 
Dodatkowo dokonuje się przeniesienia środków na realizację ww. zadań, które dotychczas były zabezpieczone w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.
 
2. Zwiększenia o kwotę 500.000,- (rozdział 60014) planu dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenie zadania publicznego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi w gminach Krzykosy, Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą oraz Zaniemyśl w zakresie określonym w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 
3. Zwiększenie o kwotę 91.000,- (rozdział 70005) z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT w związku z wniesieniem przez powiat aportu do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. - prawa własności działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego nr 2002/7, 2002/9 oraz udziałów wynoszących po ½ części w prawie własności działek nr 2002/8 i 2001/7.
 
4. Zwiększenie o kwotę 670,- (rozdział 75020) pochodzącą z wpłat radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów (dotyczy wpłat dokonanych do 31.12.2014 r.).
 
5. Zmniejszenie o kwotę 10.000,- (rozdział 75075), celem dostosowania do potrzeb.
 
6. Zmniejszenia w rozdziale 80130 o kwotę 200.000,- planu dotacji podmiotowej z budżetu dla szkół niepublicznych oraz o kwotę 100.872,- wydatków bieżących, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.  
 
7. Zwiększenia o kwotę 12.291,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu kaliskiego - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu średzkiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu kaliskiego (decyzja administracyjna przyznająca świadczenie nr PCPR-V.4163.4.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.).
 
8. Zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 52.800,- (rozdział 85334) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Wydatki przeznaczone będą na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy zatrudniającego repatrianta.
 
9. Zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 63.000,- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 r.", w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Zwiększenie planu wydatków (rozdział 80120) o kwotę 19.546,- z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Literature live" w ramach programu Comenius 2013-2015, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „uczenie się przez całe życie". Przedmiotowe zwiększenie dokonywane jest ze względu na środki, które były zaplanowane w roku 2014, a nie zostały w pełni wykorzystane. Wartość projektu nie uległa zmianie.
 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 27.349,- (rozdział 85406) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe zwiększenie wynika z niewykorzystania w roku 2014 środków zaplanowanych na realizację projektu. Wartość projektu nie uległa zmianie.
 
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.291,- (rozdział 85204), celem przeniesienia środków do planu wydatków Starostwa Powiatowego.
 
Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się:
1.    zmniejszenia rezerwy celowej na „wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych" o kwotę 5.920,- (rozdział 75818),
2.    przeniesień środków między jednostkami w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego, zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej),
3.    przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
4.    przeniesień środków między rozdziałami w ramach działu w Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Rolniczych w celu wyodrębnienia środków na kształcenie specjalne, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877),
5.    przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w Starostwie Powiatowym.
 
III. W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 128.565,-.  
 
IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015" dokonuje zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze" o kwotę 1.069.734,-, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" o kwotę 1.390.669,-, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa.
 
Dodatkowo środki na realizację ww. zadań dotychczas zabezpieczone w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych przenosi się do planu wydatków Starostwa Powiatowego.
 
V. Dokonuje się zmiany w załączniku 10b - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegających na:
-        zwiększeniu planu wydatków (rozdział 80120) o kwotę 19.546,- z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Literature live" w ramach programu Comenius 2013-2015, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie",
-        zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.349,- (rozdział 85406) z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
VI. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11a - „dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz załączniku nr 11b - „wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" do uchwały budżetowej, polegającej na zwiększeniu o kwotę 63.000,- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 r.", w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo w załączniku 11b dokonuje się przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2002/11, udziałów w działkach stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr: 2000/5, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/12, 2002/13 oraz udziałów w udziałach stanowiących współwłasność Powiatu Średzkiego wynoszących po ½ w działkach położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 2001/7, 2002/8.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016-2017.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Średzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 2002/11, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/13, 2002/12, 2000/5, 2001/7, 2002/8 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce"
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec -Sulęcinek".
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działki nr: 3/4 oraz 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym 1/2 w działce nr 3/6.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie odwołania Starosty Powiatu Średzkiego.
w sprawie przekazania pisma według właściwości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście Średzkiemu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Gminy Zaniemyśl w drodze bezprzetargowej, położonej w Łęknie, oznaczonej nr: 182, 322, 324.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działki nr: 182, 322, 324
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie wyrażenia woli na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z podejmowaniem przez Spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy.
w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ,,Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego .
w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dotyczącego badań specjalistycznych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego - wsparcia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.