Uchwały - 2015 rok - V kadencja

Uchwała Nr XVII/96/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r.

Uchwala została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2 listopada 2015 r. pod poz.6638
Uchwała Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
    
 
     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art.  211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą nr XII/61/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r., uchwałą nr 102/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr 116/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2015 roku, uchwałą nr IV/72/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku, uchwałą nr XV/76/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., uchwałą nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r.,   wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 153.825,-
do kwoty 46.929.089,37,-
 
- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 150.000,-
do kwoty 40.725.459,37,-
 
- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 3.825,-
do kwoty 6.203.630,-
 
2. w § 1 ust 2 pkt 10)
zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
o kwotę 3.825,-
do kwoty 243.825,-
 
3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 153.825,-
do kwoty 46.918.641,37,-
 
- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 75.000,-
do kwoty 38.835.723,37,-
 
- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 78.825,-
do kwoty 8.082.918,-
 
4. w § 2 ust 2 pkt 10)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji otrzymanych
z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 3.825,-
do kwoty 243.825,-
 
5. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.
6. § 4 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.390.257 zł, w tym:
    - dotacje celowe - 2.280.257,
    - dotacje podmiotowe - 110.000zł,
zgodnie z załącznikami Nr 12-14,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 558.704, w tym:
    - dotacje celowe - 96.000zł,
    - dotacje podmiotowe - 462.704 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 15-18."
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 12, 13, 15, 21a, 21b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 

Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik
 

Załączniki:
 
 

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/96/2015
 Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 roku

 
I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 153.825,-
 
Powyższa kwota jest wynikiem:
1. Zwiększenia planu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.825,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. do wykorzystania w roku 2015 w ramach wydatków majątkowych. Powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie umowy nr KO.3026.16.2015 z dnia 16 września 2015 r., a do budżetu powiatu wprowadzono je na podstawie pisma Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WF.0761.9.2015 z dnia 20 października 2015 r.
Odpowiedniego zwiększenia o kwotę 3.825,- (rozdział 75411) dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.".
Przedmiotową zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015.
 
2. Zwiększenia dochodów w rozdziale 75622 o kwotę 150.000,- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 100.000,-) oraz od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 50.000,-). Pozytywny trend realizacji ww. dochodów przez 9 m-cy br. pozwala prognozować uzyskanie wpływów na wyższym poziomie.
W planie wydatków kwotę 150.000,- przeznacza się na:
- zwiększenie planu dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. o kwotę 75.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w gminach Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.
- realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 3672P Koszuty - Pętkowo w miejscowości Słupia Wielka w kwocie 75.000,-. Przedmiotową zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015.
 
II. Dodatkowo dokonuje się zmian w planie wydatków w Starostwie Powiatowym, polegających na:
1. Zmniejszeniu o kwotę 2.500,-  w rozdziale 85195, celem przeniesienia środków do rozdziału 92195.
2. Zmniejszeniu o kwotę 1.000,- (rozdział 85204) planu dotacji celowych dla powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu średzkiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmniejszenia dokonuje się w związku opuszczeniem przez wychowanka z powiatu średzkiego rodziny zastępczej w której zamieszkiwał na terenie powiatu leszczyńskiego w wyniku osiągnięcia pełnoletności.
3. Zmniejszeniu o kwotę 2.000,- (rozdział 85395) planu dotacji celowych z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przedmiotowe środki nie zostaną wykorzystane, gdyż żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
4. Zwiększeniu o kwotę 223,-  (rozdział 85311) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla powiatu wrzesińskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji trzech mieszkańców powiatu średzkiego korzystających z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
5. Zwiększenia o kwotę 5.277,- (rozdział 92195) z przeznaczeniem na zakup wiązanek okolicznościowych związanych z uczczeniem obchodów rocznicowych (zwiększenie o kwotę 1.277,-) oraz na realizację przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zadań z zakresu popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego (zwiększenie o kwotę 4.000,-). W ramach zwiększenia kwota 2.500,-jest wynikiem przeniesienia z rozdziału 85195.
6. Przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 60002 oraz 75495.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2002/11, udziałów w działkach stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr: 2000/5, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/12, 2002/13 oraz udziałów w udziałach stanowiących współwłasność Powiatu Średzkiego wynoszących po ½ w działkach położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 2001/7, 2002/8.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016-2017.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Średzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 2002/11, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/13, 2002/12, 2000/5, 2001/7, 2002/8 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce"
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec -Sulęcinek".
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działki nr: 3/4 oraz 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym 1/2 w działce nr 3/6.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie odwołania Starosty Powiatu Średzkiego.
w sprawie przekazania pisma według właściwości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście Średzkiemu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Gminy Zaniemyśl w drodze bezprzetargowej, położonej w Łęknie, oznaczonej nr: 182, 322, 324.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działki nr: 182, 322, 324
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie wyrażenia woli na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z podejmowaniem przez Spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy.
w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ,,Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego .
w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dotyczącego badań specjalistycznych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego - wsparcia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.