Uchwały - 2015 rok - V kadencja

Uchwała Nr XIX/119/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uchwala została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r. pod poz. 8888

Uchwała Nr XIX/119/2015

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art.  211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
            § 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą nr XII/61/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r., uchwałą nr 102/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr 116/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2015 roku, uchwałą nr IV/72/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku, uchwałą nr XV/76/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., uchwałą nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r., uchwałą nr XVII/96/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r., uchwałą nr XVIII/105/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1. w § 1 ust. 1
- zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 199.745,- do kwoty - 46.814.626,37
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 55.898,- do kwoty - 40.866.639,37,-
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 255.643,- do kwoty - 5.947.987,-
 
2. w § 1 ust 2 pkt 4)
- zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. o kwotę - 3.000,- do kwoty - 309.110,- 
 
3. w § 1 ust 2 pkt 9)
- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę - 255.643,- do kwoty - 2.204.760,-
 
4. w § 2 ust. 1
- zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 199.745,- do kwoty - 46.804.178,37
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 352.354,- do kwoty - 39.237.759,37,-
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 552.099,- do kwoty - 7.566.419,-
 
5. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a.
 
6. w § 2 ust 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę - 3.000,- do kwoty - 309.110,-
 
7. w § 2 ust 2 pkt 9)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę - 255.643,- do kwoty - 2.204.760,-
 
8. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.
 
9. § 4 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.571.974 zł, w tym:
- dotacje celowe - 2.456.362,
- dotacje podmiotowe - 115.612zł,
zgodnie z załącznikami Nr 12-14 oraz nr 24,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 502.704, w tym:
- dotacje celowe - 93.500zł,
- dotacje podmiotowe - 409.204 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 15-18."
 

§ 2.
Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 8a, 8b, 12, 14, 15, 17, 20a, 20b, 24 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11.

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik
 
 

Załączniki do uchwały:
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/119/2015
 Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 roku
 
I. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 199.745,-
 
Powyższa kwota jest wynikiem:
1. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. W budżecie powiatu ujęto środki z gminy Krzykosy w kwocie 3.000,- (rozdział 71004) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwiększenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XII/70/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.
2. Zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 255.643,- (rozdział 60014) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze" (dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"). W budżecie powiatu na 2015 zmniejszenia dokonano na podstawie pisma znak FB-I.3111.499.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 roku.
Odpowiedniego zmniejszenia o kwotę 255.643,- dokonuje się w planie wydatków.
 
3. Dokonania zmian w planie dochodów w:
 
STAROSTWIE POWIATOWYM
1. Zwiększenie o kwotę 31.000,- (rozdział 71013, 71014) w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za czynności geodezyjne, pobieranych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Zwiększenie o kwotę 21.898,- (rozdział 75618) w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 199.745,-
Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:
 
STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W ramach wydatków bieżących dokonuje się:
 
1. Zwiększenia  o kwotę 3.000,- (rozdział 71004) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z gminy Krzykosy. Wynagrodzenia członków Komisji w jej obecnym składzie wypłacane są na podstawie faktur VAT.
 
2. Zmniejszenia planu dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. o kwotę 6.000,- (rozdział 75020) w związku z przewidywanymi niższymi kosztami administrowania nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącego siedzibą Starostwa Powiatowego.
 
3. Zwiększenia o kwotę 105.000,- (rozdział 75020) z przeznaczeniem pokrycie kosztów prac remontowych w budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego. 
 
4. Zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:
- rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 14.848,-  
- rozdział 75019 zmniejszenie o kwotę 700,-
- rozdział 75020 zmniejszenie o kwotę 40.800,-
- rozdział 75075 zmniejszenie o kwotę 1.100,-
- rozdział 85395 zmniejszenie o kwotę 2.000,-
- rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 10.000,-
 
5. Zwiększenie o kwotę 5.836,- (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zakup testera Alcoblow oraz latarek. Po zakupie sprzęt zostanie przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.
 
6. Zmniejszenie o kwotę 50.000,- (rozdział 75702) wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów.
 
7. Zmniejszenie o kwotę 49.000,- (rozdział 80130) planu dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych, w związku ze zmniejszeniem liczy uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
 
8. Zwiększenie o kwotę 420.000,- (rozdział 85195) z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału Spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.
 
9. Zwiększenie o kwotę 395,- (rozdział 85195) z przeznaczeniem na zakup materiałów na organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS.
 
10. Zmniejszenie o kwotę 395,- (rozdział 85395) planu dotacji z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przedmiotowe środki nie zostaną wykorzystane w związku z przyznaniem mniejszej dotacji dla organizacji pozarządowej w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
11. Zwiększenia o kwotę 5.612,- (rozdział 92116) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 
W ramach wydatków majątkowych dokonuje się:
1. Zmniejszenia o kwotę 255.643,- (rozdział 60014) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze", finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
 
2. Zmniejszenia o kwotę 135.620,- (rozdział 60014) na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.".
 
3. Zmniejszenia o kwotę 30.000,- (rozdział 60014) na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w Dominowie przy drodze powiatowej w kierunku Orzeszkowa".
 
4. Zwiększenie o kwotę 75.000,- (rozdział 60014) dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego".
 
 
5. Zmniejszenia  o kwotę 5.836,- (rozdział 75405) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w związku z niższym wykorzystaniem przekazanego przez powiat dofinansowania zakupu 2 radiowozów nieoznakowanych.
 
6. Zwiększenia o kwotę 400.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
 
7. Zmniejszenia o kwotę 600.000,- (rozdział 85195) środków zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.
 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85404 o kwotę 5.000,- oraz w rozdziale 85406 o kwotę 2.500,-. Dodatkowo dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, celem zabezpieczenia środków na zakup testów do badań  oraz korektę naliczenia odpisu na ZFŚS do faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 r.
 
POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 941,- (rozdział 85333) w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS do faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 r.
Dodatkowo dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
 
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.205,- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w tym w rozdziałach:
- 85201 o kwotę 68,-
- 85204 o kwotę 2.369,-
- 85218 o kwotę 1.526,-
- 85220 o kwotę 242,-
 
III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się:
- przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Starostwie Powiatowym.
- przeniesień wydatków między rozdziałami oraz paragrafami w Zespole Szkół Rolniczych.
- przeniesień środków między paragrafami oraz jednostkami w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli (zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego, zwiększenie planów jednostek oświatowych: Zespołu Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).
 
IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej  - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015", w planie wydatków na inwestycje dokonuje się:
- zmniejszenia o kwotę 255.643,- (rozdział 60014) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze", finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
- zmniejszenia o kwotę 135.620,- (rozdział 60014) na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.".
- zmniejszenia o kwotę 30.000,- (rozdział 60014) na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w Dominowie przy drodze powiatowej w kierunku Orzeszkowa".
 
Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonuje się:
- zmniejszenia  o kwotę 5.836,- (rozdział 75405) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w związku z niższym wykorzystaniem dofinansowania na zakup 2 radiowozów nieoznakowanych.
- zwiększenia o kwotę 400.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
- zmniejszenia o kwotę 600.000,- (rozdział 85195) środków zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.
W związku z uchwałą nr XIX/113/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania zarządzania drogami powiatowymi pn. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp.", dokonuje się zwiększenia o kwotę 75.000,- (rozdział 60014)  dotacji celowej dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2002/11, udziałów w działkach stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr: 2000/5, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/12, 2002/13 oraz udziałów w udziałach stanowiących współwłasność Powiatu Średzkiego wynoszących po ½ w działkach położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 2001/7, 2002/8.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016-2017.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Średzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 2002/11, 2001/6, 2001/8, 2002/1, 2002/13, 2002/12, 2000/5, 2001/7, 2002/8 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce"
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec -Sulęcinek".
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działki nr: 3/4 oraz 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym 1/2 w działce nr 3/6.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie odwołania Starosty Powiatu Średzkiego.
w sprawie przekazania pisma według właściwości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście Średzkiemu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Gminy Zaniemyśl w drodze bezprzetargowej, położonej w Łęknie, oznaczonej nr: 182, 322, 324.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działki nr: 182, 322, 324
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie wyrażenia woli na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z podejmowaniem przez Spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy.
w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ,,Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego .
w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dotyczącego badań specjalistycznych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego - wsparcia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.