Uchwały - 2016 rok - V kadencja

Uchwała Nr XXVI/174/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r.


Uchwała Nr XXVI/174/2016

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 czerwca 2016 roku
 

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 2 im. Jana Wójkieiwcza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.

 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 59 ust. 1 w związku art. 5c pkt 1 z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2016/2017, tj. z dniem 31 sierpnia 2017 r. Technikum nr 2 im. Jana Wójkiewicza  w Łęknie, ul. Poznańska 12, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
 
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu Średzkiego do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/Ewa Kusik
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/ 174 /2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 czerwca 2016 roku

 

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 2 im. Jana Wójkiewicza  w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
 
Technikum nr 2 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie zostało włączone z dniem 1 września 2013 roku do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej na mocy Uchwały nr XXXVI/206/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku. W skład tego Centrum weszło również Technikum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. i od roku szkolnego 2013/2014 Centrum przeprowadza nabór uczniów tylko do Technikum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w Technikum nr 2 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie istnieje tylko 4 klasa, która kończy naukę z dniem 31 sierpnia 2016r. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej nie przewiduje przeprowadzania naboru do Technikum nr 2 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie w roku szkolnym 2016/2017, wobec powyższego szkoła przestanie funkcjonować ze względu na zerowa liczbę uczniów.
W związku z powyższym podjęcie uchwały o likwidacji szkoły jest uzasadnione.

w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
uchylająca uchwałę w sprawie przekazania gminie Zaniemyśl zadania z zakresu właściwości powiatu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" mienia ruchomego i nieruchomego, tj. działek, budynków, budowli oraz ruchomości związanych z funkcjonowaniem Średzkiej Kolei Powiatowej.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030
w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie poręczenia emisji obligacji.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2017
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 roku
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec - Sulęcinek".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/41.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wielkopolskiej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji
w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji
w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji
w sprawie wyłączenia Technikum nr 2 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji
w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 3 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 155/54, 155/55.
zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie wyrażenia woli akceptacji i przyjęcia do wiadomości faktu poręczenia przez Gminę Środa Wielkopolska emisji obligacji przez spółkę Powiatu Średzkiego działającą pod firmą „Szpital Średzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Szpital Średzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 2542/1 położonej w Środzie Wielkopolskiej na czas nieoznaczony
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23 na czas nieoznaczony.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 2 im. Jana Wójkieiwcza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS" w Środzie Wielkopolskiej w realizacji projektu pod nazwą ,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec -Sulęcinek"
w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia Staroście Średzkiemu.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Średzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego - wsparcia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w działce stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 2002/13.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem nawykonanie zadań inwestycyjnych
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nieruchomości oznaczonych nr 1760 i 1759/3 położonych w Środzie Wielkopolskiej na czas nieoznaczony.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 976/14
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
uchylająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Kultury
w sprawie likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyrażenia woli ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska zadania w zakresie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości o łącznej powierzchni 90 m2, położonej w Kijewie, oznaczonej jako działka nr 41/15, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 na czas nieoznaczony.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się na II piętrze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 oraz dwóch garaży znajdujących się na działce nr 2107/6 oraz 2110/7 na czas nieoznaczony.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.