Uchwały - 2017 rok V kadencja

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Klonowej, Ładnej i Uroczej w Borówcu".
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na rok 2018.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2018.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto n. Wartą z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Koszuty.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 7,38 m² znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2033.
w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu Średzkiego spółce komunalnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w szkołę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu dotyczącej zadania bieżącego pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Moskawa od km 12+300 do km 15+700 Murzynowo Leśne -Miąskowo".
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 41/29, 32/14, 41/31 oraz udziału wynoszącego 4142/10000 w działce nr 41/20.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego przez OSP Zaniemyśl.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2018.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr: 3796 i 3783.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Nowina w Dachowie i Robakowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu znajdującemu się przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850, 3790, 3814, 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3822, 3820, 3819, 3853, 3852 oraz udziału wynoszącego 8929/10000 w działkach nr: 3783, 3796.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Średzkiego instrumentem płatniczym.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie utworzenia przez Powiat Średzki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2017 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3803, 3801, 3797, 3784, 3785, 3786, 3788, 3789, 3798, 3802, 3804, 3806, 3808, 3811, 3815, 3814, 3821, 3822, 3820, 3819, 3818, 3817, 3816, 3800, 3790, 3783, 3796, 3799, 3809.
w sprawie wyrażenia woli akceptacji i przyjęcia do wiadomości faktu poręczenia przez Gminę Środa Wielkopolska emisji obligacji przez spółkę Powiatu Średzkiego działającą pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie poręczenia emisji obligacji
w sprawie powołania spółdzielni socjalnej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na budowę ul. Krauthofera w Kórniku-Bninie
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017
w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
w sprawie ustanowienia „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży".
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej wraz z zapleczem".
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wyłączenia Gimnazjum Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej z Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz przekazania Gminie Środa Wlkp. Gimnazjum Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/41
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na realizację zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 na czas nieoznaczony.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 roku Gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 555558P w Kijewie".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Libelta 2 na działce nr 3190/8 na czas nieoznaczony.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 9282/14
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2017-2020"
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej