Uchwały - 2018 rok V kadencja

Uchwała nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r. poz. 5082

Uchwała nr LXI/506/2018
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 19 czerwca 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1.
W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą nr 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1.    w § 1 ust. 1
zwiększa się
dochody budżetu powiatu
o kwotę 2.647.457,06,-
do kwoty
68.549.440,93,-  

- zwiększa się
dochody bieżące
o kwotę 647.457,06,-
do kwoty
46.482.219,93,-  

- zwiększa się
dochody majątkowe
o kwotę 2.000.000,-
do kwoty 22.067.221,-
           

2. w § 1 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 93.920,-
do kwoty  7.254.929,40,-
 

3. w § 1 ust. 2 pkt 5)
zwiększa się
dotacje i środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę 442.603,06,-
do kwoty 1.142.870,58,-  

4. w § 1 ust. 2 pkt 6)
zwiększa się
dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
o kwotę 22.500,-
do kwoty 358.875,-  

5. w § 1 ust. 2 pkt 9)
zwiększa się
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 50.000,-
do kwoty 610.000,-  

6. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
„dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15a."
Załącznik nr 15a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10a do niniejszej uchwały.  

7. w § 2 ust. 1
zwiększa się
wydatki budżetu powiatu
o kwotę 5.851.457,06,-
do kwoty
79.005.498,52,-               

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 2.103.557,06,-
do kwoty
50.362.455,92,-  

- zwiększa się
wydatki majątkowe
o kwotę 3.747.900,-
do kwoty 
28.643.042,60,-
 

8. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się
wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 93.920,-
do kwoty 7.254.929,40,-
 

9. w § 2 ust. 2 pkt 5)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań jst
o kwotę 443.463,40,-
do kwoty 1.482.674,30,-
 

10. w § 2 ust 2 pkt 6)
zwiększa się
wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
o kwotę 14.500,-
do kwoty  425.700,-
 

11. w § 2 ust. 2 pkt 9)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę 50.000,-
do kwoty  610.000,-
 

12. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
„wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15b."
Załącznik nr 15b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10b do niniejszej uchwały.  

13. § 3 otrzymuje brzmienie
„Określa się:
1. Łączną kwotę planowanych przychodów - 18.390.000,00 zł, 2. Łączną kwotę planowanych rozchodów - 7.933.942,41 zł. Deficyt budżetu w kwocie 10.456.057,59 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3."  

14. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.700.733,68 zł, w tym:
- dotacje celowe - 4.700.733,68, zgodnie z załącznikiem nr 9,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.201.139,48, w tym:
- dotacje celowe - 2.666.831,48 zł,
- dotacje podmiotowe - 1.534.308, zgodnie z załącznikiem nr 9."
Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.  

15. w § 5 ust. 3 zapis
„limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.600.000 zł" zastępuje się zapisem „limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.286.057,59 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.713.942,41 zł".  

16. w § 5 ust. 4 zapis „łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 4.600.000 zł" zastępuje się zapisem „łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 6.220.000 zł".  

17. w § 6 ust. 5 zapis „zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt) 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.796.000 zł" zastępuje się zapisem „emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 6.000.000 zł".  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9, 12a, 12b, 15a i 15b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b.  

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                      


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr LXI/506/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2018 roku  


I. W planie dochodów na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.647.457,06 zł. Powyższa kwota jest wynikiem:
1. zwiększenia o kwotę 22.500 zł (rozdział 02002) środków na dofinansowanie zadań bieżących pochodzących z innych źródeł. Środki zwiększono w budżecie powiatu zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znak WFOS-II-DPP-MW/400/596/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. informującym o wysokości środków na realizację zadania dot. opracowania uproszczonego planu urządzania lasów dla lasów niestanowiących władności Skarbu Państwa na terenie gminy Krzykosy. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
2. ujęcia w planie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000 zł (rozdział 60001) z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr XLIV/1011/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
3. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:
- 75295 zwiększenie o kwotę 30.448 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.94.2018.8  z dnia 6 czerwca 2018 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 75411 zwiększenie o kwotę 58.672 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.185.2018.5 z dnia 5 czerwca 2018 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 85205 zwiększenie o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.188.2018.4 z dnia 1 czerwca 2018 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. zwiększenia o kwotę 442.603,06 zł (rozdział 75864) dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; w związku z nieotrzymaniem środków w latach poprzednich w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" plan ten zostanie wykonany w roku bieżącym,
5. ujęcia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 4 czerwca 2018 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

6. zmian w następujących jednostkach: 
 
STAROSTWIE POWIATOWYM
Zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł (rozdział 75814) w związku z oczekiwanym zbyciem praw majątkowych spółki PCR. 

PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Zwiększenie o kwotę 2.434 zł (rozdział 85406) w związku ze zwrotem kosztów dojazdów nauczycieli do szkół w ramach doradztwa zawodowego.  

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zwiększenie o kwotę 24.000 zł (rozdział 85508) w związku z planowanymi wpływami
z Powiatu Międzyrzeckiego oraz Gminy Miasta Gdańsk na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.  

II. W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.851.457,06 zł.
Powyższa kwota jest wynikiem zmian w następujących jednostkach:  

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę: - 58.672 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z  pismem Wojewody Wielkopolskiego, - 30.448 zł (rozdział 75295) z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.800 zł (rozdział 85205) z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z  pismem Wojewody Wielkopolskiego.
2. Zwiększenie o kwotę 7.000 zł (rozdział 85321) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procedurą wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
3. Zwiększenie o kwotę 164.577,15 zł (rozdział 85395) z przeznaczeniem na realizację projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim". W związku z niewykorzystaniem środków w latach poprzednich, po akceptacji wnioskowanych zmian przez Urząd Marszałkowski, środki te zostały przeniesione na rok bieżący.
4. Zwiększenie o kwotę 16.139,66 zł (rozdział 85508)  z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 12.000 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
2. Zwiększenie o kwotę 37.329  zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy dla pracowników oraz na realizację projektu „Niepodległa".  
ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenie o kwotę 35.200 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do gabinetu pielęgniarskiego, zabezpieczenie środków na odprawy dla pracowników oraz na realizację projektu „Niepodległa".  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenie o kwotę 54.952 zł (rozdział 80120) w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy dla pracowników oraz na realizację projektu „Niepodległa".  

STAROSTWIE POWIATOWYM

W planie wydatków bieżących dokonuje się:
1. zwiększenia o kwotę 13.900 zł (rozdział 02002) z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb,
2. ujęcia planu wydatków finansowanych z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000 zł (rozdział 60001) z przeznaczeniem na prace remontowe kolei wąskotorowej, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
3. zwiększenia o kwotę 67.500 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę najmu hali namiotowej oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki,
4. zwiększenia o kwotę 360.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem m.in. zabezpieczenie środków na ogrzewanie w wynajmowanych pomieszczeniach, badania profilaktyczne, zakup środków żywności oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki,
5. zwiększenia o kwotę 128.153 zł (rozdział 75075) z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, usługi związane z organizacją współpracy z zagranicą umowę oraz usługi dot. powstania II części książki „Dzieje Powiatu Średzkiego" oraz zakup publikacji związanej z Powstaniem Wielkopolskim,
6. zwiększenia o kwotę 13.200 zł (rozdział 75412) planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Środa Wlkp. (3.200 zł) oraz Gminy Nowe Miasto nad Wartą (10.000 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP,
7. zwiększenia o kwotę 20.000 zł (rozdział 75495) w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb,
8. zwiększenia o kwotę 15.000 zł (rozdział 75702) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prowizję,
9. zwiększenia o kwotę 47.000 zł (rozdział 85395) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowej w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizację półkolonii letnich oraz na wpłatę wpisowego i wkład do Spółdzielni Socjalnej MIŚ,
10. zwiększenia o kwotę 600 zł (rozdział 90004) z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów,
11. zwiększenia o kwotę 5.000 zł (rozdział 90095) w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb,
12. zwiększenia o kwotę 140.000 zł (rozdział 92195) z przeznaczeniem na organizację Dni Powiatu Średzkiego oraz inne bieżące wydatki,
13. zwiększenia o kwotę 543.200 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w organizowanych przez Powiat zawodach sportowych, dotację dla Gminy Krzykosy na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej oraz na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.  

W planie wydatków majątkowych dokonuje się:
1. ujęcia planu wydatków w kwocie 100.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3729P w miejscowości Szrapki",
2. ujęcia planu wydatków w kwocie 476.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Janowo - Dębicz",
3. ujęcia planu wydatków w kwocie 66.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2481P na odcinku Januszewo - Jarosławiec",
4. ujęcia planu wydatków w kwocie 97.300 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3773P na odcinku Trzebisławki - granica powiatu",
5. ujęcia planu wydatków w kwocie 119.500 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3745P na odcinku Kruczyn - granica powiatu",
6. ujęcia planu wydatków w kwocie 188.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P na odcinku od Chromca do skrzyżowania z drogą nr 3745P",
7. ujęcia planu wydatków w kwocie 232.400 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3744P na odcinku Kruczyn - Brzostów",
8. ujęcia planu wydatków w kwocie 472.600 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka - granica powiatu",
9. ujęcia planu wydatków w kwocie 305.100 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3739P na odcinku drogi nieutwardzonej Dębno - Wolica Kozia",
10. zwiększenia o kwotę 120.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.",
11. zwiększenia o kwotę 394.800 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2907P na odcinku Dębno - Wolica Kozia", ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedmiotowego zadania na „Modernizacja drogi powiatowej 2907P na odcinku od Radlińca do skrzyżowania na Wolicę Kozią",
12. zmniejszenia o kwotę 55.800 zł (rozdział 60014) planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Środzie Wlkp."
13. zwiększenia o kwotę 158.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność powiatu średzkiego",
14. ujęcia planu wydatków w kwocie 25.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Francuskiej w Środzie Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
15. ujęcia planu wydatków w kwocie 60.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Polskiej, Włoskiej, Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
16. ujęcia planu wydatków w kwocie 60.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. kpt. Pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Środzie Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
17. ujęcia planu wydatków w kwocie 36.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Bułgarskiej w Środzie Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
18. ujęcia planu wydatków w kwocie 25.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Chorwackiej w Środzie Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
19.  ujęcia planu wydatków w kwocie 200.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Lotniczej w Środzie Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
20.  ujęcia planu wydatków w kwocie 75.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. gen. pil. Witolda Urbanowicza w Środzie Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
21.  zwiększenie o kwotę 235.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni dróg w gminie Środa Wlkp.", zadanie realizowane jako pomoc rzeczowa dla Gminy Środa Wlkp.,
22.  zwiększenie o kwotę 208.000 zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego w Środzie Wlkp.",
23.  ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 92601) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia istniejącego boiska na Stadionie Średzkim".  
Stosownych zmian dokonuje się w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych powiatu średzkiego w roku budżetowym 2018.  

III. Poza ww. zmianami dokonuje się:
1. Zwiększenia o kwotę 278.886.25 zł (rozdział 85395) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla partnerów projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim". Środki stanowią niewykorzystany budżet z lat poprzednich.
2. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym (rozdział 60014, 75020, 85333), w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85203), w Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80120) oraz między rozdziałami i paragrafami w Zespole Szkół Rolniczych (dział 801), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dział 801).  

IV. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok" dokonuje się:
- zwiększenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 1.620.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.796.000 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek,
- zwiększenia o kwotę 6.000.000 przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych,
- zwiększenia rozchodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek o kwotę 1.620.000 zł.  

V. Określenie w § 5 ust. 4 uchwały kwoty 6.220.000 zł jako łącznej kwoty pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu związane jest z wystąpieniem przez Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.  o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.620.000 zł.  

VI. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8a - „dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz załączniku nr 8b - „wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" do uchwały budżetowej, polegającej na zwiększeniu planu z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej".
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie powierzenia zadania spółce działającej pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 3919 oraz 3926.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu średzkiego
w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup bramy garażowej dla jednostki OSP Witowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Krzykosy
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067.
w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie pomocy finansowej na zadania bieżące dotyczące sportu.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mączniki.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej".
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Pięczkowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki „Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wielkopolska, określenia zasad wnoszenia wkładów oraz objęcia udziałów w ww. spółce i wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania własnego Powiatu Średzkiego z zakresu ochrony zdrowia.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Sulęcin.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie zmiany uchwały nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m², znajdującego się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącym własność Powiatu Średzkiego, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na zakup sprzętu dla OSP Boguszyn.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na zakup sprzętu dla OSP Koszuty.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 26,22 m², stanowiącego odrębną własność Powiatu Średzkiego, położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3722P - ul. Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie drogi dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę placu zabaw.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2410P.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu średzkiego, odcinka od końca drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów średzkiego i jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11).
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy".
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,2 km na terenie gminy Środa Wielkopolska".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup odkurzacza komunalnego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Zaniemyśl.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Witowo.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja Rowu Topolskiego od km 0+000 do km 4+290 Jarosławiec - Środa Wielkopolska"
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2028 roku Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Mączniki i OSP Środa Wielkopolska
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w charakterze członka zwyczajnego.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski od ujścia Kanału Miłosławskiego do rzeki Moskawa na długości 6,0 km".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIV/400/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresie administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.