Uchwały - 2018 rok V kadencja

Uchwała nr LXIII/516/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca2018 r.


Uchwała nr LXIII/516/2018 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 lipca2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą nr 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXII/512/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku, uchwałą nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 roku, uchwałą nr 714/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:    

1. § 1 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.482.674,30 zł, zgodnie z załącznikiem 7b."  

2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1. Łączną kwotę planowanych przychodów - 18.390.000,00 zł,
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów - 7.933.942,41 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 10.456.057,59 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3."  
3. w § 5 ust. 3 zapis „limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.796.000,00 zł" zastępuje się zapisem „limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.286.057,59 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.713.942,41 zł".  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 3, 7b, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                   


Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Jadwiga Wieland


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr LXIII/516/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 lipca 2018 roku  

Proponowane zmiany do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zostały wprowadzone w celu usunięcia omyłek pisarskich w poprzedniej uchwale budżetowej na 2018 rok oraz uzyskania pełnej zgodności pomiędzy poszczególnymi załącznikami oraz zapisami budżetu powiatu, w tym określenia właściwej kwoty w załączniku o wydatkach na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych oraz zapisów o finansowaniu deficytu budżetu środkami przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.  
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej".
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie powierzenia zadania spółce działającej pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 3919 oraz 3926.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu średzkiego
w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup bramy garażowej dla jednostki OSP Witowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Krzykosy
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067.
w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie pomocy finansowej na zadania bieżące dotyczące sportu.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mączniki.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej".
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Pięczkowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki „Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wielkopolska, określenia zasad wnoszenia wkładów oraz objęcia udziałów w ww. spółce i wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania własnego Powiatu Średzkiego z zakresu ochrony zdrowia.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Sulęcin.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie zmiany uchwały nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m², znajdującego się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącym własność Powiatu Średzkiego, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na zakup sprzętu dla OSP Boguszyn.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na zakup sprzętu dla OSP Koszuty.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 26,22 m², stanowiącego odrębną własność Powiatu Średzkiego, położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3722P - ul. Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie drogi dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę placu zabaw.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2410P.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu średzkiego, odcinka od końca drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów średzkiego i jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11).
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy".
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,2 km na terenie gminy Środa Wielkopolska".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup odkurzacza komunalnego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Zaniemyśl.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Witowo.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja Rowu Topolskiego od km 0+000 do km 4+290 Jarosławiec - Środa Wielkopolska"
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2028 roku Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Mączniki i OSP Środa Wielkopolska
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w charakterze członka zwyczajnego.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski od ujścia Kanału Miłosławskiego do rzeki Moskawa na długości 6,0 km".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIV/400/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresie administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.