Uchwały - 2018 rok V kadencja

Uchwała Nr LXV/ 542 /2018Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r.

 
Uchwała Nr LXV/542/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska              


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 3 ust. 1, 3 i 4 uchwały nr XIX/115/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4060 o powierzchni 0,8903 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00047072/8.              
§ 2. Opisana w § 1 nieruchomość, zaznaczona na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, darowana zostanie z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§ 3. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w § 2 niniejszej uchwały, darowizna podlega odwołaniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Marian Walkiewicz


Uzasadnienie
do uchwały Nr LXV/ 542 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska  

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem darowizny dokonywanej miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu. W myśl ust. 2 darowizny dokonuje Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu. Ponadto stosownie do zapisu art. 12 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Zgodnie z § 3 ust.1 i 3 podjętej w dniu 16 grudnia 2015 roku uchwały nr XIX/115/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, zbycie nieruchomości przez Powiat może nastąpić jeżeli zbywana nieruchomość nie służy realizacji zadań własnych Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 2. Zbycie nieruchomości może nastąpić po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie jej przeznaczenia do zbycia. Przedmiotowa działka położona jest wzdłuż działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, które planowane są do sprzedaży na cele działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
   
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej".
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie powierzenia zadania spółce działającej pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 3919 oraz 3926.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu średzkiego
w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup bramy garażowej dla jednostki OSP Witowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Krzykosy
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067.
w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie pomocy finansowej na zadania bieżące dotyczące sportu.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mączniki.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej".
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Pięczkowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki „Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wielkopolska, określenia zasad wnoszenia wkładów oraz objęcia udziałów w ww. spółce i wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania własnego Powiatu Średzkiego z zakresu ochrony zdrowia.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Sulęcin.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie zmiany uchwały nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m², znajdującego się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącym własność Powiatu Średzkiego, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na zakup sprzętu dla OSP Boguszyn.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na zakup sprzętu dla OSP Koszuty.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 26,22 m², stanowiącego odrębną własność Powiatu Średzkiego, położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3722P - ul. Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie drogi dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę placu zabaw.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2410P.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu średzkiego, odcinka od końca drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów średzkiego i jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11).
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy".
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,2 km na terenie gminy Środa Wielkopolska".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup odkurzacza komunalnego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Zaniemyśl.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Witowo.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja Rowu Topolskiego od km 0+000 do km 4+290 Jarosławiec - Środa Wielkopolska"
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2028 roku Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Mączniki i OSP Środa Wielkopolska
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w charakterze członka zwyczajnego.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski od ujścia Kanału Miłosławskiego do rzeki Moskawa na długości 6,0 km".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIV/400/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresie administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.