Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała Nr II/7/2018Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku

 
Uchwała Nr II/7/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.  

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami), art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:           

§ 1. 1.Ustala się, od 24 listopada 2018 roku, dla Starosty Średzkiego - Ernesta Iwańczuka,  miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:
  • wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnych stawek określonych dla starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców,
  • dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu.                          
2. Przyznaje się Staroście dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.           

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Średzkiego.           

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała                    


Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ 7 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia  2018 roku

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego                

Proponowane wynagrodzenie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936). Ustalając wysokość wynagrodzenia, wzięto pod uwagę złożoność i zakres zadań, a także problemów związanych z pełnieniem funkcji Starosty. Łączna kwota proponowanego wynagrodzenia miesięcznego nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 37 ust. 3, ustawy o pracownikach samorządowych.   
Podjęcie uchwały jest uzasadnione.   
                                                                                              
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.