Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r.


Zmiany:
 
Uchwała Nr II/15/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej      
 
Na podstawie art. 72a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) w zw. z § 8 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1.Wyznacza się:
  1. Bogusława Biernata
  2. Małgorzatę Fertała
  3. Michała Matelskiego
  4. Małgorzatę Wiśniewską - Zabłocką
jako dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała                        

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/ 15 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku
 
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej        
 
Zgodnie z § 8 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej, w skład zgromadzenia związku wchodzą oprócz starosty powiatu i burmistrza gminy, będących członkami związku, także przedstawiciele wyznaczeni przez radę powiatu i radę gminy należących do Związku w liczbie po 4 członków z powiatu i gminy będących członkami Związku.   Związek Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w dniu 9 grudnia 2016 r. pod poz. Nr 5 został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2018 pod poz. 4759. Stąd też wykonując zapisy Statutu Związku zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.