Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r.

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r. poz. 10064
Uchwała nr II/17/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.), art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą nr 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXII/521/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku, uchwałą nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 roku, uchwałą nr 714/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 roku, uchwałą nr LXIII/516/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku, uchwałą nr 732/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr 738/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr LXIV/529/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku, uchwałą nr 747/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 roku, uchwałą nr 757/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 roku, uchwałą nr LXV/544/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku, uchwałą nr 767/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 października 2018 r., uchwałą nr LXVI/553/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku, uchwałą nr 776/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 roku, uchwałą nr 786/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, uchwałą nr 787/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2018 roku, uchwałą nr LXVII/565/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku, uchwałą nr 805/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 roku, uchwałą nr 8/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:    

1. w § 1 ust. 1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę 6.726.500,-
do kwoty 69.822.468,87,-  

- zmniejsza się dochody bieżące
o kwotę  2.948.500,-
do kwoty 50.809.934,87,- 

- zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę 3.778.000,-
do kwoty 19.012.534,-  

2. w § 1 ust. 2 pkt 9)
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 3.000.000,-
do kwoty 659.700,-  

3. w § 1 ust. 2 pkt 12)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 51.500,-
do kwoty 111.456,-  

4. w § 2 ust. 1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 6.726.500,-
do kwoty 80.278.526,46,-  

- zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę 898.500,-
do kwoty 53.049.415,49,-  

- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę 5.828.000,-
do kwoty27.229.110,97,-  

5. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust. 2 pkt 5) dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału.  

6. w § 2 ust. 2 pkt 9)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 3.000.000,-
do kwoty 659.700,-  

7. w § 2 ust. 2 pkt 12)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 51.500,- do kwoty 111.456,-  
8. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki bieżące obejmują wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 40.000 zł".  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 7b, 12a, 12b, 15a i 15b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6a i 6b.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała    
 

Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr II/17/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku  

I. W planie dochodów na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.726.500 zł. Powyższa kwota jest wynikiem:
1. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększenie o kwotę 51.500 zł (rozdział 75295) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie realizacji zadania, polegającego na realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa". Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy nr 35/PM/2018 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 30 listopada 2018 r. z Ministrem Obrony Narodowej. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych.
2. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska w rozdziale 80115 zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na edukację,
3. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska w rozdziale 80120 zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na edukację,
4. zmniejszenia o kwotę 2.728.000 zł (rozdział 70005) dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości.
5. zmniejszenia o kwotę 1.050.000 zł (rozdział 75814) dochodów z tyt. zbycia praw majątkowych.  

II. W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.726.500 zł.
Powyższa kwota jest wynikiem zmian w następujących jednostkach:  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
1. Zmiana źródła finansowania wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Środa Wielkopolska na finansowane z środków własnych.
2. W planie wydatków projektu Erasmus + „Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego" dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Zmiana źródła finansowania wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Środa Wielkopolska na finansowane z środków własnych.
2. W planie wydatków projektu Erasmus + „Migration and refugee crisis the students point of view" dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
3. W planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80120 i 80152 z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
1. Zmiana źródła finansowania wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Środa Wielkopolska na finansowane z środków własnych.
2. W planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80115 z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
3. Zwiększenia o kwotę 51.500 zł (rozdział 75295) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie realizacji zadania, polegającego na realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa".
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.875 zł (rozdział 80115) w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki.
5. Zwiększenie o kwotę 12.875 zł (rozdział 75295) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymaną dotacją z MON.  

KOMEDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału 75411 z przeznaczeniem na nagrody za nadgodziny dla strażaków.  

STAROSTWIE POWIATOWYM
W planie wydatków bieżących dokonuje się:
1. zmniejszenia o kwotę 950.000 zł (rozdział 75704) wypłat z tyt. poręczeń w związku ze spłatą zobowiązań przez Spółkę PCR.  
W planie wydatków majątkowych dokonuje się:
1. zmniejszenia o kwotę 5.700.000 zł (rozdział 70005) planu wydatków na zadanie pn. „Zakup nieruchomości pod inwestycje",
2. wykreślenia zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością lub współwłasnością powiatu średzkiego", zmniejszenie planu wydatków o kwotę 128.000 zł (rozdział 90095).  
Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między jednostkami z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1. zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 900 zł (rozdział 80146),
2. zwiększenie planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 900 zł (rozdział 80146).  


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.