Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Zmiany:Uchwała Nr IV/23/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku  
 
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.  
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:  

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości  54.655.064 ,
z tego:  
            -  dochody bieżące w kwocie 47.125.748,30
            -  dochody majątkowe w kwocie 7.529.315,70 ,  
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.862.476 , zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 145.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 179.285 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7a,
5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.302.421,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a,
6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 780.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a,
7) dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 , zgodnie z załącznikiem nr 10a.  
 
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 60.615.927,88 ,
z tego:  
 
           - wydatki bieżące w wysokości 46.906.888,83 ,
           - wydatki majątkowe w wysokości 13.709.039,05 zł,  
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 
1) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.862.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b,
2) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 4.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 6b,
3) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 145.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b,
4) wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 179.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.951.504,19 , zgodnie z załącznikiem nr 8b,
6) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 780.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b,
7) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 60.000 , zgodnie z załącznikiem nr 10b.  
 
3. Wydatki  bieżące obejmująwpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 2.316.000 , w tym z tytułu poręczeń w wysokości 416.000 zł i z tytułu gwarancji w wysokości 1.900.000 zł.  
 
4. Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2019 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.  

§ 3. Określa się:
 
1. łączną kwotę planowanych przychodów - 12.600.000 ,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów - 6.639.136,12 zł.  
 
Deficyt budżetu w kwocie 5.960.863,88 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.608.539,05 zł,
w tym:
         - dotacje celowe - 2.608.539,05 , zgodnie z załącznikiem nr 11,
 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.994.080 ,
w tym:
         - dotacje celowe - 854.700 zł,
         - dotacje podmiotowe - 2.139.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.  
 
§ 5.  Określa się:
 
1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 4.000.000 zł,
2. sumę 4.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
3. limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.960.863,88 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.639.136,12 zł,
4. łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 4.000.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 ,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i  uposażenia oraz wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2033, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 8.600.000 zł.  

§ 7.  W budżecie tworzy się rezerwy:
1)  ogólną w wysokości 400.000 zł,
2)  celowe w wysokości 300.000 zł, z tego na:
a)  wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 130.000 ,
b)  realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.  
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 
/-/ mgr Małgorzata Fertała
Przewodniczący Rady  
 
Załączniki do uchwały:
- załącznik nr 1 - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 2 - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 3 - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 4 - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 5a - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 5a część II - do pobrania (plik .xls)
- załącznik nr 5b - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 6a - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 6b - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 7a - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 7b - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 8a - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 8b - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 9a - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 9b - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 10a - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 10b - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 11 - do pobrania (plik pdf)
- załącznik nr 12 - do pobrania (plik pdf)  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.