Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku


Uchwała nr IV/26/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 226,  229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LV/412/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018-2033, zmienionej uchwałą nr LVI/447/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVII/457/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVIII/473/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr LIX/482/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LX/493/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą nr LXI/505/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą LXII/511/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku, uchwałą nr LXIV/528/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku, uchwałą nr LXV/543/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r., uchwałą nr LXVI/552/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku (uchwała nr 25/1355/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku - skarga wniesiona przez Radę Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 18 grudnia 2018 roku), uchwałą nr LXVII/564/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku (uchwała nr 27/1447/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku - skarga wniesiona przez Radę Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 18 grudnia 2018 roku), uchwałą nr II/16/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku, uchwałą nr III/20/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

/-/ Małgorzata Fertała
Przewodniczący Rady  

Załączniki do uchwały:

- objaśnienia wartości przyjętych w WPF - do pobrania (plik pdf)
- Wieloletnia Prognoza Finansowa - do pobrania (plik pdf)
- Wykaz Przedsięwzięć do WPF - do pobrania (plik pdf)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.