Uchwały - 2019 rok VI kadencja

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 lipca 2019 r. poz. 6535


Uchwała Nr XII/84/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, 212, 214 pkt. 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), uchwala się, co następuje:

    § 1. W uchwale nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałą nr V/41/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 roku, uchwałą nr 59/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2019 roku, uchwałą nr 62/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 roku, uchwałą nr VII/46/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku, uchwałą nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2019 roku, uchwałą nr IX/56/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 roku, uchwałą nr 117/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr X/67/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr 133/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2019 roku, uchwałą nr XI/74/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała nr 151/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                           294.328,20,-
do kwoty                                         59.646.368,76,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę                                          111.328,20,-
do kwoty                                        49.934.053,06,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę                                         183.000,-
do kwoty                                        9.712.315,70,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 6)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę                                         100.000,-
do kwoty                                                   880.000,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 8)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę                                         11.000,-
do kwoty                                                   65.225,-

4. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu
„dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 5.701,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14a". Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

5. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 10) w brzmieniu:
„dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15a." Załącznik nr 15a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10a do niniejszej uchwały.
 
6. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                           2.169.565,20,
- do kwoty                                       67.682.469,64,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                           305.328,20,-
do kwoty                                         49.808.632,82,-
 
- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                                           1.864.237,-
do kwoty                                          17.873.836,82,-
 
7. w § 2 ust. 2 pkt 6)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę                                           100.000,-
do kwoty                                                     880.000,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 8)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę                                            11.000,-
do kwoty                                                       65.225,-
 
9. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu
„wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 5.701,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14b". Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9b do niniejszej uchwały.

10. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 10) w brzmieniu:
„wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem 15b." Załącznik nr 15b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10b do niniejszej uchwały.

11. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1. Łączną kwotę planowanych przychodów - 14.675.237zł,
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów - 6.639.136,12 zł.
  Deficyt budżetu w kwocie 8.036.100,88 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

12. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.960.969,82 zł, w tym:
  - dotacje celowe - 2.960.969,82,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.807.003, w tym:
  - dotacje celowe - 1.031.600 zł,
  - dotacje podmiotowe - 1.775.403 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12."

  § 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 9a, 9b, 11, 12, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a i 15b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a i 10b.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                        

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 Załączniki do Uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr XII/84/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów są wynikiem:

1.ujęcia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5.701,20 zł (rozdział 75295) z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu obozu szkoleniowego dla 24 uczestników z ZSR w Poznań - Krzesiny. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy z MON nr 3300014327/198. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Zespołu Szkół Rolniczych. Ponadto w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.425,30 zł (rozdział 80115) oraz zwiększenia o kwotę 1.425,30 zł (rozdział 75295) w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację ww. zadania.

2.ujęcia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzykosy w kwocie 11.000 zł (rozdział 90026) z przeznaczeniem na realizację zadania dot. likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy Krzykosy VII/71/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 11.000 zł w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na likwidacje wyrobów budowlanych zawierających azbest ze środków własnych na środki pochodzące z pomocy finansowej.

3. zwiększenia dochodów o łączną kwotę 23.000 zł (rozdział 70005 - 10.000 zł, rozdział 75020 - 3.000 zł, rozdział 75814 - 7.000 zł, rozdział 80130 - 3.000 zł) w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaniem nieplanowanych dochodów m.in. z tyt. zwrotów dotacji, zwrotów za media, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek od rachunku bankowego. W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000 zł (rozdział 01009) z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych oraz o kwotę 4.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Krzykosy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z odpowiednim przygotowaniem kortów tenisowych w Solcu do treningów i zawodów sportowych.

4.zwiększenia dochodów o kwotę 25.000 zł (rozdział 80115) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w związku z otrzymaniem zwrotu z PFRON nienależnie naliczonych składek. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.000 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na prace remontowe związane z wymianą hydrantów wewnętrznych w szkole.

5.zwiększenia dochodów o kwotę 8.460 zł (rozdział 80120) w Liceum Ogólnokształcącym w związku z otrzymaniem odszkodowania. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.920 zł (rozdział 80120) z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia oraz o kwotę 6.540 zł (rozdział 80120) z przeznaczeniem na montaż urządzenia UPS do systemu oddymiania.

6.zwiększenia dochodów o kwotę 34.702 zł (rozdział 85510) w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z wpływami z Gminy Środa Wlkp., Gminy Nowe Miasto nad Wartą i Gminy Zaniemyśl z tyt. współfinansowania pobytu wychowanka w placówce. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 34.702 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem wychowanków w placówce.

7.zwiększenia dochodów o kwotę 6.465 zł (rozdział 75020) w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tyt. uszkodzenia chodnika w Nowym Mieście nad Wartą oraz uszkodzenia tabletu. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 450 zł (rozdział 75019) z przeznaczeniem na naprawę tabletu oraz o kwotę 6.015 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na naprawę chodnika w Nowym Mieście nad Wartą.

8.ujęcia planu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80.000 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak WF.0761.10.2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

9.zwiększenia w planie przychodów wolnych środków o kwotę 191.000 zł. W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia o kwotę 65.000 zł (rozdział 75075) z przeznaczeniem na organizację Dni Powiatu Średzkiego i działania promocyjne związane z obchodami 100-lecia działalności klubu sportowego oraz o kwotę 126.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

10.zmniejszenia wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym o kwotę 530.000 zł (rozdział 90095) przeznaczonych na zadanie pn. „Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego - media". W planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 400.000 zł (rozdział 60014) wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3674P i 3736P w msc. Śnieciska", o kwotę 40.000 zł (rozdział 75411) wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup urządzenia piorąco - suszącego wraz z osprzętem", oraz o kwotę 90.000 zł (rozdział 80115) wydatków w Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sali lekcyjnej w Zespole Szkół Rolniczych".

11.ujęcia w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów" w kwocie 1.784.237 zł (rozdział 60014). W planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonuje się ujęcia pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 100.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów". Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr IX/77/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25.06.2019 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego. W planie przychodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.684.237 zł wolnych środków.

12.zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 10.443 (rozdział 60004) z tyt. pomocy finansowej dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy oraz zwiększenia o kwotę 10.443 zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kleszczewo na lokalny transport zbiorowy.

13.zmiany klasyfikacji wydatku w kwocie 214.821 zł (rozdział 60004) z pomocy finansowej dla Gminy Kórnik na dotację celową dla Gminy Kórnik na realizację zadań dot. lokalnego transportu zbiorowego.

14.przeniesień planu wydatków między jednostkami - zmniejszenie o kwotę 2.600 zł (rozdział 92195) planu wydatków w Starostwie Powiatowym oraz zwiększenie o kwotę 2.600 zł (rozdział 80115) planu wydatków w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne na realizację projektu „Fachowcy Hipolita w Środzie Wielkopolskiej dla Domu Pokoju w Betlejem" oraz przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 1.200 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

15. przeniesień planu wydatków między paragrafami w:
    - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 1.000 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na delegacje krajowe,
    - Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 580 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na delegacje krajowe,
    - Starostwie Powiatowym w kwocie 100.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz w kwocie 16.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania gazowego oraz delegacji zagranicznych w związku z planowanymi wyjazdami związanymi z realizacją współpracy zagranicznej.

16.przeniesień planu wydatków między rozdziałami w związku z dostosowaniem planu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w:
    - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 71.444 zł (dział 801),
    - Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 16.500 zł (dział 801),
    - Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 81.912,50 zł (dział 801).

  W załączniku nr 7 do uchwały nr X/67/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wystąpił błąd pisarski w nazwie załącznika, który został skorygowany w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony garażu o pow. 16,80 m² znajdującego się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony garażu o pow. 16,80 m² znajdującego się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zmiana stałej organizacji ruchu ulicy Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Sulisława w zakresie wykonania przejścia dla pieszych oraz montażu sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019
w sprawie wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Średzkiego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej oraz nadania Statutu dla ww. jednostki.
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2017-2020, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Niedziałkowskiego".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2020.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony części działki nr 750/23 położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 750/23 położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w Żabikowie, oznaczonej jako działka nr 34/1.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego przeprowadzenia kontroli problemowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie przyjęcia deklaracji dotyczącej podjęcia przez samorządy lokalne wspólnych działań na rzecz Średzkiej Kolei Powiatowej.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
uchylająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Niedziałkowskiego".
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego powiatu.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 4068.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup hełmów dla jednostki OSP Miąskowo.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na zakup mundurów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej jednostki OSP Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółdzielni Socjalnej Średzianka oraz umorzenie udziałów.
w sprawie wniesienia wkładu finansowego do Spółdzielni Socjalnej Średzianka
w sprawie utworzenia Bursy Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu oraz przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
w sprawie udzielenia zarządowi powiatu średzkiego wotum zaufania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.