Wyniki przetargów

OP.272.1.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 

OP. 272.1.2012

Informacja o zawarciu umowy

Umowa z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym "GEOMAP" Sp. z o.o. z Zielonej Góry została zawarta w dn. 20 marca 2012 r.

____________________________________________________________________________

Środa Wlkp., dn. 07.03.2012 r.

OP. 272.1.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp.,
powiat średzki, województwo wielkopolskie,
obejmującej 2 arkusze mapy ewidencyjnej
o numerach: 18 i 19.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp., powiat średzki, województwo wielkopolskie, obejmującej 2 arkusze mapy ewidencyjnej o numerach: 18 i 19 została wybrana oferta złożona przez:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra
w cenie 49.200,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego w SIWZ kryterium oceny ofert  -  cena 100%, oferta firmy Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o. z Zielonej Góry jest ofertą najtańszą, a więc najkorzystniejszą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

 

STAROSTA
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania (plik pdf)
  • informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z informacją o kryterium oceny ofert - do pobrania (plik pdf).

 

dot. dz. nr 155/44, 155/45. Dotyczy przetargu ogłoszonego w dniu 22.07.2021 r.
Dotyczy przetargów które odbyły się w dniu 23 sierpnia 2021 w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej odbyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone dot. sprzedaży dz. nr 3838/5 w Środzie Wielkopolskiej.
Dotyczy przetargów które odbyły się w dniu 7 czerwca 2021 w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej odbyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone dot. sprzedaży dz. nr 155/44, 155/45 i 155/46 w Kijewie.
„Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” (art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.).
położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3831/6, 3831/9, 3831/11
dotyczy działki nr: 3967 o powierzchni 0,5976 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00058778/7 oraz 3969 o powierzchni 0,1191 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00003478/4.
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - ogłoszenie nr nr 2021/BZP 00009425/01
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - ogłoszenie nr nr 2021/BZP 00007265/01.
o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”.
w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzeniu przewozów
na dostawę sprzętu komputerowego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
na świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzeniu przewozów.
stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, które odbyły się w dniu 30 listopada 2020 r.
w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2021 roku.
w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3672P Koszuty – Pętkowo.
w postępowaniu na realizację zadania pn. "Modernizacja wiaduktu kolejowego w km 47.900 linii kolejowej wąskotorowej Środa Miasto - Zaniemyśl".
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla w miejscowości Dębicz”.
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla na odcinku Bagrowo-Gablin”.
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”
w postępowaniu na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432”.
w postępowaniu na realizację zadania pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego.
w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2020 roku.
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin- Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów-granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów".
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej".
pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne".
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej".
pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej”
na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2019 roku.
pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej" - dot. modernizacji pom. nr 105 znajdującego się na parterze budynku.
pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej" - dot. modernizacji pom. nr 106 znajdującego się na parterze budynku.
na realizację zadania pn. „Zakup jednostek zewnętrznych układów klimatyzacyjnych VRF w formie leasingu operacyjnego".
na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego
na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń klimatyzacyjnych w formie leasingu operacyjnego"
na realizację zadania pn. „Zakup centrali wentylacyjnej i agregatu chłodniczego wraz z modułami sterującymi w formie leasingu finansowego".
pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku"
pn. „Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej wraz z robotami towarzyszącymi"
pn.„Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej"
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne"
pn. „Zarządzanie Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego znajdującym się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce nr 750/23".
pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - II etap"
pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej"
- pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wielkopolska – I etap – m. Zielniki”
dot. przetargu ogłoszonego 14 września 2017 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 9 maja 2017 r. (warstwa ścieralna SMA11).
- dot. przetargu ogłoszonego 5 maja 2017 r. (warstwa wyrównawcza AC11W)
- dot. przetargu ogłoszonego 5 maja 2017 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 10 marca 2017 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 23 lutego 2017 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2017 roku
dot. przetargu ogłoszonego 21 lipca 2016 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 27 maja 2016 r.
dot. przetargu ogłoszonego 31 marca 2016 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną." Zamawiający: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
- dot. przetargu ogłoszonego 7 lipca 2015 r. Zamawiający: Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.
- dot. postępowania o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 11.250.000 złotych na refinansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych ogłoszonego 5 maja 2015r.
- dot. przetargu ogłoszonego 02.06.2015r.
- dot. przetargu ogłoszonego 13 maja 2015 r.
- droga krajowa nr 11 - droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze" - dot. przetargu ogłoszonego 13.05.2015 r.
- dot. postępowania o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 11.250.000 złotych na refinansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych ogłoszonego 20 lutego 2015r.
Dębno, Klęka, Radliniec, Wolica Pusta oraz dla obrębów: Aleksandrów, Chwalęcin, Kolniczki, Kruczyn, Kruczynek, Michałów, Szypłów położonych w gminie Nowe Miasto nad Wartą - dot. przetargu ogłoszonego 11.03.2015 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 21 lipca 2014 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 11.04.2014 r.
dla obrębów: Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Rusibórz, Rusiborek, Sabaszczewo położonych w gminie Dominowo oraz dla obrębów: Boguszyn, Boguszynek, Chocicza, Chromiec, położonych w gminie Nowe Miasto nad Wartą - dot. przetargu ogłoszonego 09.04.2014 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 19.02.2014 r. Zamawiający: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. - dot. przetargu ogłoszonego 05.12.2013 r.
oraz przebudowie kotłowni gazowej i węzła przygotowania CWU dla kompleksu budynków szpitalnych w Środzie Wlkp. Zamawiający: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
- dot. przetargu ogłoszonego 06.06.2013 r.
pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”.
w zakresie opracowania wektorowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Chwałkowo, Kijewo, Marianowo Brodowskie, Nadziejewo, Pętkowo, Słupia Wielka, Włostowo położonych w gminie Środa Wielkopolska, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „2000", w systemie GEO-INFO 6 - dot. przetargu ogłoszonego 04.02.2013 r.
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - dot. przetargu ogłoszonego 12.02.2013 r.
podczas realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Rozbudowa szpitala powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą techniczną" - dot. przetargu ogłoszonego 03.01.2013 r. przez Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
- dot. przetargu ogłoszonego 7 listopada 2012 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 23 listopada 2012 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 5 października 2012 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 17 lipca 2012 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 12 czerwca 2012 r.
w postępowaniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania wektorowej mapy ewidencyjnej - dot. przetargu ogłoszonego 7 maja 2012 r.
polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp., powiat średzki, województwo wielkopolskie, obejmującej 2 arkusze mapy ewidencyjnej o numerach: 18 i 19 - dot. przetargu ogłoszonego 15 lutego 2012 r.
dla zadania o nazwie: „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" - dot. postępowania ogłoszonego 12.07.2011 r.
w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" - dot. przetargu ogłoszonego 1 lipca 2011 r.
polegającej na złożeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Środa Wlkp., powiat średzki, województwo wielkopolskie, obejmującej 3 arkusze mapy ewidencyjnej o numerach: 15, 16 i 17. - dot. przetargu ogłoszonego 29 czerwca 2011 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 24 maja 2011 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 05.05.2011r.
- dot. przetargu ogłoszonego 07.04.2011 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 18.02.2011 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 29 czerwca 2010 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 18 maja 2010 r.
- dot. przetargu ogłoszonego 11 lutego 2010 r.
w wysokości 8.031.432 zł - dot. przetragu ogłoszonego 26 stycznia 2010 r.
- dot. przetargu ogłoszonego w dniu 24 listopada 2009 r.
(dot. przetargu ogłoszonego w dniu 9 września 2009 r.)
(dot. przetargu ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2009 r.)
(dot. przetargu ogłoszonego 26 maja 2009 r.)
(dot. przetargu ogłoszonego 09.03.2009 r.)
(dot. przetargu ogłoszonego w dniu 26 lutego 2009 r.)
ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2008 r.
(ogłoszenie o przetargu z dn. 10.04.2008 r.)
(ogłoszenie o przetargu z dn. 08.11.2007r.).
- dot. ogłoszenia o przetargu opublikowanego 14.05.2007 r.
(ogłoszenie o przetargu z dnia 20.04.2007 r.)
(ogłoszenie o przetargu z dn. 10.04.2007 r.)
(ogłoszenie o przetargu z dnia 24.04.2007 r.)
(ogłoszenie o przetargu z dn. 03.04.2007r.)
- dot. postępowania prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy "SOS" w Środzie Wlkp.