Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XV/101/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59 poz. 1189 z dn. 17.04.2008 r.   
Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr XLII/250/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 21.09.2010 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2010-rok.html?pid=2901

 

UCHWAŁA NR XV/101/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 52, poz. 1355) dokonuje się następujących zmian:

1. w § 4 po treści wyrażonej w punkcie 9) „kropkę" zastępuje się „przecinkiem",

2. w § 4 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) dochodzenie należności jest niecelowe ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania jej zaspokojenia od dłużnika, a jednocześnie koszty dochodzenia należności są niewspółmiernie wysokie w stosunku do dochodzonej kwoty."

3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 4 pkt od 1 do 7 i pkt 10 również z urzędu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/101/2008
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 26 lutego 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

       Dotychczasowa praktyka stosowania obowiązującej uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, wykazała potrzebę dokonania w niej drobnych zmian, umożliwiających stosowanie uchwały także w innych przypadkach. Wystąpiły  bowiem  sytuacje, w których dochodzenie należności jest ewidentnie niecelowe ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania ich zaspokojenia od dłużnika, a zarazem koszty dochodzenia należności są niewspółmiernie wysokie w stosunku do dochodzonej kwoty. Względy praktyczne przemawiają także za poszerzeniem możliwości dokonywania z urzędu umorzeń w przypadku gdy należność pieniężna jest mniejsza lub równa pięciokrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu w postępowaniu zwykłym.

Sytuacje takie występują incydentalnie i dotyczą niewielkich kwot.

      Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.