A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”

- do 16 grudnia br. można składać oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania.

 
13 listopada 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego".
Termin składania ofert został wyznaczony do 16.12.2019 r. do godz. 09:00.
 
W ramach zadania dostarczonych i zamontowanych zostanie 6474 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1877,46 kWp. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 411 indywidualnych gospodarstwach domowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.
Zaplanowano instalację pięciu rodzajów mikroinstalacji fotowoltaicznych, na budynkach prywatnych:
a) o mocy 2,9 kWp, 10 szt. modułów - 80 obiektów,
b) o mocy 3,48 kWp, 12 szt. modułów - 76 obiektów,
c) o mocy 4,64 kWp, 16 szt. modułów - 66 obiektów,
d) o mocy 5,22 kWp, 18 szt. modułów - 37 obiektów,
e) o mocy 5,8 kWp, 20 szt. modułów - 152 obiektów.
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków: mieszkalnych, gospodarczych lub garażach (357 szt. instalacji), bądź na gruncie lub budynku gospodarczym lub garażu wolnostojącym (54 szt. instalacji).

Realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia", Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu RPWP.03.01.01-30-0167/17.

Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem w powiecie średzkim i na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców, a przede wszystkim:

  • zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,
  • zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów,
  • przyczyni się do wdrożenia i promocji nowych rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarze powiatu,
  • wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców ostatecznych projektu.
 
baner300x250