A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Regulamin udziału w projekcie

 

w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Średzkiego"
planowanego do realizacji przez Powiat Średzki

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Powiat Średzki w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Działania 3.1: „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020".
2. W projekcie mogą uczestniczyć osoby - właściciele budynków mieszkalnych, zlokalizowanymi na terenie Powiatu Średzkiego, zainteresowani użyczeniem Powiatowi części swoich nieruchomości na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię na potrzeby ich gospodarstwa domowego.
3. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Powiat Średzki najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
4. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Powiatu Średzkiego i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.
5. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a wysokość dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów kwalifikowanych.
6. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (uzyskania dotacji).
7. Powiat Średzki dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
8. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, tel. (61) 286 62 34 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.powiatsredzki.pl, w zakładce „nabór na OZE"

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Składanie wniosków związanych z przystąpieniem do projektu odbywać się będzie w terminie do 30 czerwca 2017 r. w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
3. Złożenie kompletnych dokumentów oraz zakwalifikowanie na listę podstawową nie skutkuje automatycznym podpisaniem umowy. Powiat Średzki nie przewiduje realizacji projektu w przypadku nie uzyskania dofinansowania. Weryfikowane będą również możliwości techniczne montażu instalacji, które mogą wykluczyć niektórych zainteresowanych.

III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Osoby fizyczne, zameldowane lub zamieszkałe na terenie Powiatu Średzkiego lub odprowadzające podatek dochodowy na rzecz gmin należących do Powiatu Średzkiego będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU

1. Wypełniony i podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości wniosek o udział w projekcie - w jednym egzemplarzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
2. Wypełniona i podpisana ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) - wraz z dowolną fakturą za energię z 2016r. - w jednym egzemplarzu.
3. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu - Załącznik nr 3 do Regulaminu.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU.

1. Mieszkańcy Powiatu Średzkiego mogą aplikować o zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.
2. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na takie projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2,0 MWe przy energii słonecznej. Dlatego też, wnioski składane przez mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.
3. Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest spełnienie wymogów technicznych umożliwiających sprawne działanie instalacji fotowoltaicznej na danej nieruchomości, potwierdzone stosowną opinią projektanta.
4. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji) w stosownym czasie zostaną zobowiązani do podpisania umowy o wzajemnych zobowiązaniach, związanych z montażem indywidualnego zestawu paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Powiatu Średzkiego w ramach projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" oraz o użyczeniu części nieruchomości - budynku. Umowa będzie zobowiązywała do wniesienia wkładu własnego w kosztach realizacji projektu. Wkład własny uczestnik projektu winien wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej o podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu, oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę. Brak wpłaty w podanym terminie i określonej wysokości będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.
5. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
6. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.baner300x250