A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

o Rzeczniku konsumentów

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Środzie Wlkp. - Daria Bielecka - pełni dyżur w biurze przy ulicy Daszyńskiego 5 w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej (parter, pok. 120 ), tel. 572 724 665:

  • w poniedziałki od godz. 13:00 do 16:00
  • w czwartki od godz. 07:00 do 14:00 
 Informacje do rzecznika można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: rzecznikkonsumentow@powiatsredzki.pl
  
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
 


baner300x250