A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1. Wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
Wydział Inwestycji i Dróg,  parter, pok. 106
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39

e-mail Wydziału:   drogi@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
  • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500
  lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 1500.

Sposób załatwienia sprawy
Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane dokumenty:  
1. Dwie mapy zasadnicze w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu wraz ze wszelkimi wymiarami zjazdu.
2. Kopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których określono sposób zagospodarowania działki.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

Opłaty:  
Za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdu pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.). Opłata wynosi:
  1. Za wydanie zezwolenia - 82 zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym).
  2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17 zł.
  3. Opłatę należy uiścić na konto
Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 W tytule opłaty należy dopisać: „dotyczy wydania decyzji na lokalizację zjazdu w miejscowości: ........ "  


Czas załatwienia sprawy:  
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje:  
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017, poz. 1257).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.).

Dokumenty do pobrania  
  1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu publicznego - do pobrania (pik doc)

baner300x250