A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

2. Wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji liniowej infrastruktury technicznej

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
Wydział Inwestycji i Dróg,  parter, pok. 106
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39

e-mail Wydziału:   drogi@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
  • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500
lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 1500.

Sposób załatwienia sprawy
Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w  miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane dokumenty:  
1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 (z zaznaczonym zakresem poszczególnych arkuszy projektu).
2. Dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej dla terenu planowanej inwestycji w obrębie pasa drogowego w skali 1:500:
  • z wkreślonymi krawędziami jezdni, chodnika oraz innymi istotnymi elementami pasa drogowego (np. rowy, drzewa);
  • z wkreśloną kolorem w sposób czytelny i jednoznaczny lokalizacją projektowanego urządzenia, oraz domiarami urządzenia do krawędzi jezdni w miejscach charakterystycznych;
  • Na mapie należy podać wszystkie wymiary projektowanych urządzeń (studni, szaf itp.).
3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prywatna, należy dołączyć warunki techniczne od właściciela sieci.  
W przypadku występowania w sprawie, jako Pełnomocnik Inwestora:
  • Oryginał lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w jego imieniu. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw.
  •  Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.   
Opłaty:
Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001  

Czas załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 
Dodatkowe informacje:  
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Średzkiego.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222).   

Dokumenty do pobrania  
  • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji liniowej infrastruktury technicznej - do pobrania (plik doc)

baner300x250