A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
Wydział Inwestycji i Dróg,  parter, pok. 106
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39

e-mail Wydziału:   drogi@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
  • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500
lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 1500.

Sposób załatwienia sprawy
  1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Wniosek z załącznikami powinien być także przesłany przez Wnioskodawcę do wiadomości do komendanta wojewódzkiego Policji.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek powinien zawierać w szczególności (podstawa: art. 65b ust. 3 ustawy):
1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
2) rodzaj i nazwę imprezy;
3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy;
6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia (np. na odcinkach dróg);
3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca obejmujący:
a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
c) rodzaj i ilość środków technicznych (znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm lub wstęg służących do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, barier, płotków lub przegród służących do odgradzania miejsca imprezy) oraz miejsce ich rozlokowania,
d) rodzaj, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
f)  oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania;
5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych;
7) pełnomocnictwo, jeżeli organizator działa przez pełnomocnika oraz dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł wpłaconej na konto Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej;
8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 48,00 zł za wydanie zezwolenia.  

Opłaty:  
Opłatę skarbową w wysokości 48,00 zł za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny".   Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) zwalnia się od opłaty skarbowej - jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.  

Czas załatwienia sprawy:  
Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
a) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
b) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy, przy czym decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia (Art. 65b) na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (podstawa art. 65e prawa o ruchu drogowym).
Zgodnie z powyższymi zapisami organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:
a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych - z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,
b) Marszałek województwa - dla dróg wojewódzkich - z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,
c) Starosta - dla dróg powiatowych i gminnych - z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,
d) Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami. 
Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):
1) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm. - z póź. zm.)  

Dokumenty do pobrania  
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - do pobrania (plik doc).

baner300x250