A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

4. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
Wydział Inwestycji i Dróg,  parter, pok. 106
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39

e-mail Wydziału:   drogi@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
 • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500
lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 1500.


Sposób załatwienia sprawy
 1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 2. Wniosek należy złożyć na 30 dni przed terminem, w jakim ma zostać zajęty pas drogowy.

Wymagane dokumenty:  
 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego.
 2. Kopię decyzji Zarządu Powiatu Średzkiego na lokalizację obiektu budowlanego, bądź urządzenia obcego w pasie drogowym.
 3. Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł(w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).  

Opłaty:
1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 z późn. zmianami), na podstawie Uchwały nr XXXV/198/2013 Rady Powiatu  Średzkiego z dnia  26 marca 2013 r. i uchwały ją zmieniającą nr XLVI/273/2014 Rady Powiatu  Średzkiego z dnia  13 marca 2014 r. Opłaty te są naliczane w decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego.
2. Pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17 zł.  
Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001        

Czas załatwienia sprawy:  
ydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje:  
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Średzkiego.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222).
 • Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Powiatu  Średzkiego z dnia  26 marca 2013 r. i uchwała ją zmieniająca nr XLVI/273/2014 Rady Powiatu  Średzkiego z dnia  13 marca 2014 r.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017, poz. 1257).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016, poz. 1264).  

Dokumenty do pobrania  
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - do pobrania (plik doc).
baner300x250