A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

6. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
Wydział Inwestycji i Dróg,  parter, pok. 106
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39

e-mail Wydziału:   drogi@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
 • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500
lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 1500.


Sposób załatwienia sprawy
 1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 2. Po rozpatrzeniu kompletnego złożonego projektu organ zarządzający ruchem może:
 • zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części: bez zmian lub po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 • odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 • odrzucić projekt.
Wymagane dokumenty:  
1. Wniosek jednostki, o której mowa w  §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 784).
2. Min. dwa egzemplarze projektu stałej/czasowej organizacji ruchu zawierającego:
 • Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
   • parametry geometrii drogi;
 • Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.
 • Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy.
 • Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze.
 • Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
 • Nazwisko i podpis projektanta.       

Wniosek o zatwierdzenie  projektu stałej/czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych - do pobrania (plik doc) 


Projekt powinien także zawierać:
 • Opinię Komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką.
 • Opinię Komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
 • Opinię organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem:
  - Opinia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - w przypadku projektu obejmującego drogę wojewódzką;
  - Opinia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową.
 • Opinię zarządcy drogi - jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt:
  - Opinię odpowiedniego Wójta / Burmistrza Gminy - w przypadku projektu obejmującego drogi gminne;
  - Opinię Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - w przypadku projektu obejmującego drogi wojewódzkie;
  - Opinię Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie - w przypadku projektu obejmującego drogi wojewódzkie. 

Opłaty:  
Nie dotyczy.  

Czas załatwienia sprawy:  
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku.  

Dodatkowe informacje:  
1. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
 • zarząd drogi;
 • organ zarządzający ruchem;
 • inwestor lub jednostka, o której mowa w §11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. 2017 r. nr 784) - tj. kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty na drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowych (stacje paliw, restauracje, stacje radiowe, organizacje turystyczne), jednostki do których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych;
 • osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.  
2. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
 • dołączenia do projektu:
  - profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
  - danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
 • złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
3. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.  

Odbiór dokumentów:
Zatwierdzony projekt stałej/czasowej organizacji ruchu wraz z pismem zatwierdzającym Wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje on przesłany listem poleconym.

Tryb odwoławczy:  
Nie dotyczy.  
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017, poz. 1257).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 784).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124).

baner300x250